Project R-6943

Titel

Summer School: Toerisme, ecosystemen en klimaatsverandering: interdisciplinaire methodologische benaderingen Thema: opmeten en beheren van de impact in beschermde gebieden (Onderwijs)

Abstract

Gedurende de laatste decennia is recreatie enerzijds steeds belangrijker geworden, vooral in beschermde gebieden. Aan de andere kant blijft de biodiversiteit afnemen door onder andere door de mens veroorzaakte stress (zoals wandelen, fietsen, enz.). Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in de ecologische processen en het leveren van ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging (maar ook recreatie). Deze stress zou meerbepaald van invloed zijn op processen in de bodem, water en lucht. Daarom wordt een zorgvuldige planning van de infrastructuur en architectuur sterk nodig om de (ruimtelijke) ontwikkeling van gebieden onder druk in een meer duurzame richting te sturen. Bovendien kon het 'intrinsieke waarde'-argument voor de instandhouding van de biodiversiteit in het behouden van ecosysteemdiensten bijvoorbeeld worden aangevuld door een economische component die het belang van de ecologische rol van de diersoorten in het ecosysteem kwantificeert. Stakeholderparticipatie en bezoekersmanagement zijn zeer belangrijk in dit proces om effectieve strategieën te bekomen die daadwerkelijk worden uitgevoerd, terwijl het wettelijk kader - dat direct en / of indirect ecosystemen en ecosysteemdiensten (wetgeving op de natuur, bodem, water, lucht , milieu-impact assesment, vergunningen, aansprakelijkheid, ...) beschermt, maar dat helaas heel verspreid is over vele wetten - moet worden beoordeeld op naleving en mogelijke beleidsaanbevelingen. Het samenspel tussen de openluchtrecreatie, ecosystemen en klimaatverandering kan vanuit verschillende hoeken bekeken worden en verschillende disciplines benadrukken het belang van de bescherming van ecosystemen. De combinatie van al het bovenstaande door middel van interdisciplinair onderzoek is een noodzakelijke voorwaarde voor onderzoekers en uitvoerders om effectieve strategieën te ontwikkelen (en te implementeren) voor het behoud van beschermde gebieden. Dergelijke strategieën zijn hard nodig om de biodiversiteit en ecosystemen te behouden, en om hun weerbaarheid te vergroten ten opzichte van bijvoorbeeld klimaatverandering ten behoeve van toekomstige generaties.

Periode

15 januari 2016 - 31 december 2016