Project R-7224

Titel

Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in Belgie: rechtsgevolgen en rechtsbescherming (Onderzoek)

Abstract

De EU lidstaten zijn soeverein inzake directe belastingen al moeten zij het Europees recht, zoals het staatssteunverbod, respecteren. Op 11 januari 2016 heeft de Europese Commissie beslist dat de Belgische zgn. "overwinst-rulings" wel degelijk verboden fiscale staatssteun uitmaken in het voordeel van multinationals. Tax rulings verlenen belastingplichtigen voorafgaande rechtszekerheid over de wijze waarop de fiscus de belastingwet zal toepassen, maar ze mogen niet in strijd zijn met internationale, Europese of nationale rechtsregels. Een onmiddellijk gevolg van deze beslissing van de Europese Commissie is dat de Belgische staat verplicht is om het belastingvoordeel dat de multinationals jarenlang hebben genoten binnen een nietschorsende periode van 4 maanden terug te vorderen. Deze terugvordering roept vele vragen op waarnaar nog geen fundamenteel onderzoek werd verricht in Belgie. De analyse vertrekt dan ook vanuit de rechtsgevolgen van de beslissing van de Europese Commissie (wat zijn de rechtsgevolgen van de illegaliteit van een ruling? Hoe verloopt de terugvordering?). Daarna gaat alle aandacht naar de rechtsbescherming van de belastingplichtige die het genoten belastingvoordeel moet terugbetalen aan dezelfde (!) overheid als die hem dit voordeel verleende (is er rechterlijke controle op de terugvorderingsbeslissing? Is overheidsaansprakelijkheid mogelijk?). Het onderzoek belicht deze en andere vragen vanuit de specifieke context van de Belgische bevoegdheidsverdeling.

Periode

01 oktober 2016 - 30 september 2020