Project R-7804

Titel

Partnership agreement ikv het Europees project HBM4EU : Europees Humaan Biomonitoring Initiatief (Onderzoek)

Abstract

De overkoepelende doelstelling van het Europese Human Biomonitoring Initiative is om kennis te genereren die informatie geeft over het veilig omgaan met chemische stoffen en zo de menselijke gezondheid beschermt. We zullen menselijke biomonitoring gebruiken om menselijke blootstelling aan chemische stoffen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de gezondheid te begrijpen en we zullen communiceren met beleidsmakers om ervoor te zorgen dat onze resultaten worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe maatregelen voor het gebruik van chemische stoffen en de evaluatie van de bestaande maatregelen. Sleuteldoelstellingen omvatten: ° De harmonisatie van procedures voor menselijke biomonitoring in 26 landen, om beleidsmakers te voorzien van vergelijkbare gegevens over de menselijke blootstelling aan chemische stoffen en mengsels van chemische stoffen op EU niveau. ° Het koppelen van gegevens over de interne blootstelling aan chemische stoffen aan aggregate externe blootstelling en het identificeren van blootstellingsroutes en upstream bronnen. Informatie over blootstellingspaden is cruciaal voor de ontwikkeling van gerichte beleidsmaatregelen om de blootstelling aan chemische stoffen te beperken. ° Het genereren van wetenschappelijk bewijs over het oorzakelijk verband tussen menselijke blootstelling aan chemische stoffen en negatieve gezondheidseffecten. en ° Aanpassing van de methodes waarmee men chemische risico's gaat beoordelen om menselijke biomonitoring gegevens te gebruiken en rekening te houden met de bijdrage van meerdere externe blootstellingsroutes aan de totale chemische belasting van het lichaam. We zullen deze doelstellingen bereiken door de menselijke biomonitoring initiatieven te harmoniseren in 26 landen, verderbouwend op de bestaande kennis en het opbouwen van nieuwe vaardigheden. Door het oprichten van Nationale Hubs in elk land om de activiteiten te coördineren, zullen we een robuust menselijk biomonitoring platform creëren op Europees niveau. Dit initiatief draagt direct bij aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn voor iedereen, door te onderzoeken op welke manier de blootstelling aan chemische stoffen invloed heeft op de gezondheid van verschillende groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen, foetussen en werknemers. We zullen ook onderzoeken hoe factoren, zoals gedrag, levensstijl en socio-economische status de interne blootstelling aan chemische stoffen voor de hele EU-bevolking beïnvloeden. Deze kennis zal ondersteuning geven bij de ontwikkeling van beleidsmaatregelen die als doelstelling hebben om de blootstelling aan chemische stoffen te verminderen en de gezondheid te beschermen.

Periode

01 januari 2017 - 30 juni 2022