Project R-7865

Titel

Naar een geïntegreerd organisatiemodel voor lerarenopleidingen met meerdere aanbieders

Abstract

Het project beoogt het uittekenen van alternatieve organisatiestructuren voor de verkorte trajecten van lerarenopleidingen (zij-instromers met een bachelor- of masterdiploma). Het project voorziet in verschillende concrete resultaten. Ten eerste brengen we de gewenste situatie en de knelpunten bij elk van de actoren in kaart. We gaan na wat de standpunten zijn die de projectpartners eerder hebben ingenomen, en hoe de evolutie is van de instellingen (in termen van studentenaantallen, personeel, infrastructuur en financiering). Ten tweede bespreken we zowel conceptueel als praktisch alternatieve governance modellen, en toetsen deze af bij de stakeholders. Voor elk alternatief organisatiemodel bespreken we de voor- en nadelen, de randvoorwaarden en kritische succesfactoren. Ten derde stellen we een operationalisering van beleidsbeslissingen m.b.t. de financiële structuur, personeelsstructuur, infrastructuur en interne kwaliteitszorg voor. Dit zowel conceptueel als toegepast op lerarenopleidingen. Tot slot voorzien we in beleidsaanbevelingen een transformatie naar andere regio's. Vanuit de literatuur worden diverse governance modellen voorgesteld en geëvalueerd. Voor elk model gaan we in de praktijk van lerarenopleidingen de randvoorwaarden en kritische succesfactoren na. Omwille van de complexiteit en verwevenheid van de lerarenopleidingen in de provincie Limburg, nemen we de situatie in de provincie Limburg als casus. Het is een associatie- en netoverstijgend project met als doel een aantrekkelijk aanbod te creëren dat voor elke aspirant-leraar een aangepast traject voorziet. Het model dat uit de Limburgse casus ressorteert zal inspiratie bieden voor andere lerarenopleidingen in Vlaanderen.

Periode

15 december 2016 - 31 december 2017