Project R-9613

Titel

Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt (Onderzoek)

Abstract

Hoewel onderzoek rond biochar toeneemt, zijn de resultaten over toepassingen van biochar vaak onbeslist of tegenstrijdig. Dit project wordt BASTA genoemd omdat het deze inconsistenties probeert aan te pakken en een gefundeerde basis biedt voor verder biochar onderzoek. Het algemene doel van BASTA is het bepalen van de toegevoegde waarde van biochar in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen. We willen kennis verwerven over inputmaterialen en productieparameters, beide beïnvloeden biochar-kenmerken, die verder worden bestudeerd in duurzame toepassingen met marktpotentieel. Deze fundamentele kennis van de werkingswijze van specifieke biochar-typen voor gerichte toepassingen vormt de wetenschappelijke basis voor verder innovatief onderzoek en toepassingen van biochar. Tijdens BASTA worden verschillende biochars geproduceerd uit restbiomassa's met behulp van conventionele en microgolf-pyrolyse en hun valorisatiepotentieel wordt onderzocht in specifieke toepassingen: (1) biochar wordt toegevoegd tijdens de verwerking van mest en biomassa om het effect ervan op productkwaliteit en procesefficiëntie te bestuderen alsook op emissies van broeikasgassen en ammoniak; (2) de werkingswijze van biochar in groeimedia wordt onderzocht om turf te vervangen door duurzame ziektewerende alternatieven die gebaseerd zijn op biochar; (3) biochar wordt toegevoegd aan open velden die momenteel onder druk staan (matig metaal-vervuilde en droogtegevoelige bodems) om zijn specifieke kenmerken te bestuderen met als doel deze bodems te helpen herstellen. Daarnaast wordt de klimaatbestendigheid van de biochars getest in de Ecotron van de Universiteit Hasselt, een geavanceerde infrastructuur waarin toekomstige klimaatomstandigheden worden gesimuleerd. Multidisciplinaire gegevens worden samengevoegd in een geïntegreerde analyse om het valorisatiepotentieel van biochar te bepalen. Dit resulteert in de ontwikkeling van een beslissingsondersteunende tool voor beleidsmakers en bedrijven, waarmee de resterende biomassa-input kan worden afgestemd op de biochar-productie en de gerichte toepassing ervan.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2022