Project R-9536

Titel

Onderzoek naar de problemen rond de verontreiniging door zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om het mariene milieu beter te beschermen tegen zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht. Het kan opgesplitst worden in vijf delen: Het eerste hoofdstuk legt de achtergrond uit, alsook het thema en gerelateerde concepten. Hoofdstuk twee analyseert de bestaande internationale wetgeving over het topic. Het onderzoekt de grenzen en de overlappen tussen de verschillende wetgevingen, zoals het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL), de London Dumping Convention, het Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Actives (GPA),... Na het analyseren van de voor- en nadelen, probeert dit deel ook praktische aanbevelingen te geven. Het derde hoofdstuk probeert de regionale samenwerking rond zeeafval te verbeteren. Er zijn nu reeds initiatieven rond samenwerking, onder meer tussen China, Zuid-Korea en Japan. In Europa bestaat er samenwerking onder het OSPAR-Verdrag, waarbij vijftien landen betrokken zijn waaronder België, en ook de Europese Unie. Zij werken samen om het mariene milieu te beschermen van de Noord-Oost Atlantische Oceaan. Ook de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS) moet bekeken worden. Het vierde hoofdstuk draait rond de Compliance Theory om met het topic om te gaan. Rapporten kunnen gebruikt worden als mechanismen voor capacity-building om problemen rond niet-naleving op te lossen. Bovendien is de participatie van internationale organisaties, zoals de UNEP, zeer belangrijk. Zij vergroten de capaciteit door milieubelangen te vertalen in beleid. Het laatste hoofdstuk behandelt de mogelijke maatregelen op nationaal niveau. Een langetermijn duurzame financiering is nodig, waarbij diverse economische structuren in acht moeten worden genomen bij de uitwerking van het systeem. Recycling bidet opportuniteiten om de hoeveelheden te verwijderen afval te verkleinen. Op een micro-niveau kan het idee van redesign geïntegreerd worden door de benadering van groene chemie. Kortom, zeeafval is een globaal probleem, acties moeten ondernomen worden onder een globaal kader, gecoördineerd op het regionale niveau en geïmplementeerd op het nationale niveau. Het voorkomen en substantieel verminderen van zeeafval en de impact ervan zou gunstig zijn voor een duurzame mariene ontwikkeling.

Periode

01 februari 2019 - 31 december 2022