Project R-10074

Titel

Naar een verhoogde mate van rechtsbescherming voor de belastingplichtige in het geregionaliseerde België? Een onderzoek naar de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van de erf- en schenkbelastingen en het burgerlijk recht door... (Onderzoek)

Abstract

Belastingplichtigen uit verschillende gewesten kunnen in ons land worden geconfronteerd met uiteenlopende interpretaties door verschillende belastingadministraties van in beginsel dezelfde fiscale wetgeving en geheel dezelfde civiele wetgeving. Een vermogensplanning van een Belgische belastingplichtige die perfect in lijn ligt met een interpretatie gegeven door de fiscale overheid van het éne gewest, kan dus in duigen vallen wanneer deze belastingplichtige verhuist naar een ander gewest. Zo kunnen bv. verschillende erfgenamen naargelang het gewest waarin zij wonen anders worden behandeld door de bevoegde belastingadministraties. De centrale doelstelling van het voorgestelde onderzoek bestaat in het identificeren en het verduidelijken van de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van de geregionaliseerde erf- en schenkbelastingen en van het federale burgerlijk recht door de onderscheiden Belgische belastingadministraties, en in het bijzonder door de federale en regionale fiscale rulingdiensten, met als oogmerk te evalueren en aanbevelingen te formuleren ten aanzien van beleidsmakers en belastingadministraties. Dit alles heeft als doel een verhoogd niveau van rechtsbescherming van Belgische belastingplichtigen te bereiken teneinde een escalatie van het onderzochte probleem in de toekomst te vermijden. Het onderzoek beoogt daarom om de leemte te vullen die momenteel bestaat op het snijpunt tussen het fiscaal recht (i.e. de geregionaliseerde erf- en schenkbelastingen) en het burgerlijk recht (i.h.b. erfrecht, huwelijksvermogensrecht en het recht inzake giften en schenkingen), tegen de achtergrond van de regionalisering van het fiscaal recht.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023