Project R-9904

Titel

Hoe kan de bescherming van de rechten van het kind worden verhoogd door middel van tax nudging; in het licht van de globale klimaatverandering? (Onderzoek)

Abstract

Het oogmerk van het onderzoek bestaat erin om na te gaan welke de specifieke impact is van de klimaatverandering op kinderen door middel van het in aanmerking nemen van bestaand onderzoek en om vervolgens verder te bouwen op eerder onderzoek door de de vertaalslag te maken naar de impact die de klimaatverandering heeft op de rechten van het kind. Zodoende zal worden onderzocht of de klimaatproblematiek leidt tot inbreuken op de rechten van het kind. Indien dit inderdaad het geval blijkt te zijn zal het onderzoek verder nagaan of er een verplichting bestaat voor staten om, op grond van de rechten van het kind, de klimaatverandering tegen te gaan. Deze vaststelling zal gebeuren op grond van een globaal onderzoek eerder dan in te gaan op specifieke benadering van land tot land, aangezien de rechten van het kind een internationalrechtelijke grondslag hebben. Het onderzoek beoogt vervolgens om staten een mogelijk instrument aan te reiken op basis waarvan de klimaatverandering kan worden tegengegaan met als doel om de rechten van het kind beter te beschermen, door na te gaan of zogeheten 'tax nudges' een mogelijke manier zijn voor staten om aan dergelijke internationaalrechtelijke verplichten tegemoet te komen. Dit kan bv. gebeuren door te voorzien in een bijkomende belasting op producten die worden geassocieerd met onwenselijk gedrag vanwege de consument of op producten die slecht zijn voor het milieu. De doelstelling van het onderzoek bestaat er in om enerzijds reeds bestaande 'tax nudging' mechanismen te identificeren en verder te bouwen op bestaande 'tax nudging' mechanismen die staten kunnen helpen om de impact van de klimaatverandering op de rechten van het kind te helpen temperen of neutraliseren of om staten te helpen met de ontwikkeling van een dergelijk fiscaal beleid.

Periode

01 juli 2019 - 14 januari 2021