Project R-11147

Titel

Stiemerlab (Onderzoek)

Abstract

Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemerbeek en Stiemerbeekvallei. Projectpartner Stad Genk formuleerde reeds een masterplan om de vallei te transformeren tot een blauw-groene levensader doorheen de stad. Het project 'Stiemerlab' vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale stakeholders ingeschakeld kunnen worden om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken. In het participatietraject staat de volgende onderzoeksvraag centraal: hoe krijgen we inzicht in het ruimtelijk patroon en de impact van de overstorten op de Stiemerbeek en diens omgeving via real-time monitoring van fysico-chemische (vb. pH, temperatuur, metalen) en daarmee gepaard gaande biologische indicatoren van waterkwaliteit? De projectdoelstellingen omvatten zowel het verzamelen van nieuwe data om wetenschappelijke kennis te vergroten (1); om bewustwording te vergroten onder het brede publiek (2); en educatie over de overstortproblematiek en hoe dit te beperken (3). Het project betrekt lokale burgers en stakeholders actief bij de monitoring van de fysico-chemische en microbiologische indicatoren van waterkwaliteit, onder meer door hen te trainen als burgerwetenschappers om met behulp van sensoren real-time data te verzamelen over de fysico-chemische waterkwaliteit in de Stiemerbeek. Daarnaast participeren de burgers ook in het in kaart brengen van de biologische waterkwaliteit op verschillende locaties: de verstedelijkte omgeving in Genk, overstortplaatsen, natuurgebied (Natura2000 in De Maten), mijnverzakkingen (Schansbroek/Waterschei). Om een antwoord te bekomen op de onderzoeksvraag, zal de verkregen data verzameld en gevisualiseerd worden op een toegankelijke manier naar een breed publiek middels een open online platform, fysieke interventies in de Stiemervallei en verschillende Stiemersessies.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2021