Project R-264

Titel

Synthese en karakterisatie van geconjugeerde polymeren met lage band afstanden : inductie van supramoleculaire structuren in organische halfgeleiders via zijketen organisatie en precursor routes.

Abstract

De doelstellingen van het project zijn drieledig. Teneerste wensen we de synthetische methoden die over de laatste jaren ontwikkeld zijn voor formele "co-polymeren" van thiofeen en isothianafteen en voor poly(isothianafteen) (PITN) zelf, verder uit te werken teneinde zijstaarten in te bouwen die kunnen leiden naar zelforganisatie. De tweede doelstelling is de inductie te betrachten van een gelijkaardig organisatiegedrag door gebruik te maken van precursor polymeren voor PITN, alkoxygesubstitueerde poly(thienyleen vinyleen) derivaten en/of poly(isothianafteen vinyleen) derivaten. De derde doelstelling tenslotte bestaat erin dergelijke geordende materialen in te bouwen in eenvoudige devices om de optische en elektrische eigenschappen van deze devices te onderzoeken en de mogelijkheden van dergelijke lage band afstand polymeren als halfgeleiders te evalueren.

Periode

01 januari 1999 - 31 december 1999