Project R-11236

Titel

Het beginsel van onbeperkte vrije mededinging bij overheidsopdrachten (Onderzoek)

Abstract

De thesis "Het beginsel van onbeperkte vrije mededinging bij overheidsopdrachten" analyseert het belang van het beginsel van mededinging in het aanbestedingsproces en tevens de relatie tussen dat beginsel en de basisprincipes van toepassing bij overheidsopdrachten. De hypotheseis dat het beginsel van mededinging het allerbelangrijkste is en de bedoeling is om tot een hiërarchie te komen van de aanbestedingsbeginselen. De thesis zal het gevolg bestuderen van het beginsel en openbare en beperkte procedures, in de concurrentiedialoog, , de mededingingsprocedure met onderhandelingen en de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Er zal ook aandacht worden besteed aan de bijzondere procedures voor de toewijzing van sociale huisvestingsprojecten. De thesis zal ook de relatie van het beginsel bestuderen tot mogelijke uitzonderingen: waar voor zijn geld, milieu en sociale bescherming, de promotie van KMO's. Ook zal aandacht worden besteed aan inbreuken op de mededinging: collusie, fraude, corruptie, en bid-rigging en de rechtsmiddelen hiertegen. Een ander belangrijk aspect dat aan bod zal komen is de invloed van de gezondheids- en economische crisis ingevolge Covid-19. Bezorgdheden inzake gezondheid en het sluiten van de grenzen hebben belangrijke verstoringen veroorzaakt in de levering van goederen, werken en diensten en heeft geleid tot het gebruik van spoedprocedures die afwijken van de basisprincipes. Ingevolge overmacht kan onder omstandigheden immers van procedures gebruik worden gemaakt die sneller en minder formeel verlopen. De thesis zal ook ingaan op de gevolgen die dit heeft op het aanbestedingsrecht meer algemeen en meer specifiek de genoemde beginselen. Ten slotte zal ook aandacht worden besteed aan de verhouding van het beginsel tot zes andere grote principes uit het aanbestedingsrecht: transparantie, zuinigheid, fairness, openheid, integriteit en accountability. Finaal zal deze thesis zich zo buigen over de vraag: is het genoemde beginsel het belangrijkste beginsel of wordt het toch overschaduwd door andere principes.?

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2023