Project R-11363

Titel

Leidt de Europese Unie aan een omgevingsrechtelijk democratisch tekort? Toegang tot informatie en publieke participatie in omgevingsrechtelijke besluitvorming in een vergelijkend perspectief. (Onderzoek)

Abstract

Van de lucht die ze inademen, tot het water dat ze gebruiken of het afval dat ze weggooien: in welke mate kunnen EU-burgers hun zeg doen in besluitvorming aangaande het milieu? Publieke participatie en toegang tot informatie in milieuaangelegenheden zijn rechten die worden gewaarborgd door het VN-verdrag toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het Verdrag van Aarhus), waarbij de Europese Unie enerzijds en de lidstaten ervan anderzijds partij zijn. In de meest recente uitvoeringsverslagen van de lidstaten van de EU aangaande het Verdrag van Aarhus werden echter belemmeringen vastgesteld die de volledige implementatie van deze rechten tegenhouden. De heterogene en mogelijk ook te beperkte implementatie van het verdrag kan gevaarlijk zijn voor de democratische besluitvorming binnen de EU. Als bewijs daarvan kan worden aangehaald de toenemende jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake toegang tot informatie en publieke inspraak met betrekking tot besluitvorming in milieuaangelegenheden. Dit onderzoek heeft tot doel (i) na te gaan of de EU-bepalingen met betrekking tot lucht, water en afval en hun implementatie in een steekproef van drie lidstaten [België, Frankrijk en Ierland] voldoen aan de vereisten van het Verdrag van Aarhus en (ii) aanbevelingen te doen over de wijze waarop de naleving van publieke inspraak en de toegang tot informatie in milieuaangelegenheden beter gewaarborgd kan worden in de EU.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024