Project R-11528

Titel

Bestuurlijke handhaving door lokale besturen in Vlaanderen: van doos van Pandora naar heilige graal in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit? (Onderzoek)

Abstract

Het doctoraatsonderzoek spitst zich toe op de bestuurlijke handhaving door Vlaamse lokale besturen van georganiseerde criminaliteit. In een eerste fase van het onderzoeksproject wordt het fenomeen van georganiseerde criminaliteit op het niveau van de Vlaamse steden en gemeenten in kaart gebracht aan de hand van een empirisch onderzoek en wordt ook de ontstaansgeschiedenis van de bestuurlijke handhaving in België en Nederland geschetst. Het doel van het doctoraat bestaat vervolgens in het creëren van een uitputtend overzicht van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten die de lokale overheden kunnen gebruiken in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit enerzijds, en een overzicht van de wijze waarop die instrumenten aangewend kunnen worden in die strijd anderzijds. Na een kritische analyse van het huidig wettelijk kader worden er ook aanbevelingen gedaan om tot een duidelijker, effectiever en meer gestroomlijnd wettelijk kader te kunnen komen. Daarbij gaat het dan om een benadering de lege ferenda. Om die aanbevelingen te kunnen vormen, wordt er een rechtsvergelijkend onderzoek gevoerd met Nederland.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2024