Project R-11587

Titel

Overheidsopdracht: Segmentatie VII: Verweven waar het kan: definiëren van de opgave per typegebied

Abstract

In dit onderzoek willen we verder ingaan op verweving van werken en wonen van bedirjven op een gebiedsniveau (dat de bedrijfspercelen en omliggende percelen overstijgt). We willen verschillende soorten bedrijfsomgevingen, met bepaalde omgevingskenmerken onderzoeken, en nagaan hoe wonen en werken verloopt in hun huidige situatie. Vervolgens willen we bestuderen op welke manier we kunnen inspelen op wonen en werken, om het gebied te optimaliseren, op een manier die alle partijen ten goede komt. Er worden drie casegebieden voor ogen gehouden, die voldoende gelijkaardige zijn, maar toch voldoende regionale diversiteit aan de dag leggen. Het resultaat van dit onderzoek zal handvaten en richtlijnen bevatten voor verweven werken en wonen. Dit houdt onder meer innovatieve manieren in om werken en wonen verweven te laten functioneren en te organiseren. Doordat verschillende keren met hetzelfde type omgeving wordt gewerkt, is een opschaling van de conclusies mogelijk.

Periode

30 november 2020 - 31 december 2021