Project R-13054

Titel

Individu-gebaseerde waardebeoordeling van biodiversiteit bij beleidsimplementatie (INVABIO). (Onderzoek)

Abstract

De hoofddoelstelling van INVABIO is het versterken van het biodiversiteitsbeleid door het aanpakken van de implementatiekloof veroorzaakt door de complexiteit van het beoordelen van specifieke biodiversiteitseffecten bij vergunnings- en sanctiebesluiten. INVABIO zal een nieuw kader ontwikkelen dat zich toespitst op het kwalitatief en kwantitatief beoordelen van individuele specimens en habitats. We brengen ecologische, juridische en economische inzichten samen in een interdisciplinair INVABIO-kader met een betere beleidsuitvoering tot doel. Bijkomend zal INVABIO het tekort aan gedetailleerde informatie over de beoordeling van biodiversiteit in vergunnings- en sanctioneringsbeslissingen aanpakken via een gecoördineerde Vlaamse data-inzameling om zo een uniek beeld creëren van de praktische uitvoering van EU-biodiversiteitswetgeving. We zullen wettelijk toegestane en illegale acties evalueren via hun werkelijke biodiversiteitseffecten. Het INVABIO-kader samen met de huidige beoordelingsstrategieën laat toe om de dominante invalshoeken te identificeren, commentaar te geven bij de wetenschappelijke validiteit van deze strategieën en veelbelovende pistes voor verbetering te formuleren. INVABIO laat toe om prioritaire gebieden te identificeren en strategische richtlijnen te ontwikkelen voor het biodiversiteitsbeleid. Doorheen het project zullen we aandacht hebben voor de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten voor andere EU landen. INVABIO zal een webplatform uitbouwen om inzichten en resultaten tot bij de gebruikers te brengen. Het platform zal dienen als een beslissingsondersteunend instrument voor regelgevende instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van biodiversiteitswetgeving, door toegang te verlenen tot een unieke dataset. Bovendien zullen gebruikers een interactief instrument kunnen gebruiken dat, op basis van het INVABIO-kader, specifiek en wetenschappelijk onderbouwd advies zal geven bij de beoordeling van de ernst van biodiversiteitseffecten.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026