Project R-13139

Titel

BELGIAN MOMO HERITAGE ON THE RADAR - Het herlezen van modernistische woning ensembles: een onderzoek naar de waarden van bedreigde erfgoed sites en de mogelijkheden van herbestemming als een methode voor herevaluatie (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de uitdagingen van de modernistische naoorlogse woonwijken in Vlaanderen, meer bepaald de hoogbouwprojecten die volgens de ideologische principes van Congrès Internationaux d'Architecture Moderne (CIAM) zijn opgetrokken. De initiële ambities van deze projecten hebben een kritische verschuiving in betekenis doorgemaakt. Veel modernistische ensembles worden met sloop bedreigd omdat ze zich in slechte conditie bevinden (sociaal en bouwtechnisch). Desalniettemin is er een algemeen hiaat terug te vinden in de gehanteerde benadering ten opzichte van deze typologie: de opties voor 'adaptive reuse' blijven onontgonnen. Er is namelijk zeer weinig onderzoek gedaan naar het potentieel van andere functies. Het doel van dit onderzoek is daarom om het 'adaptive reuse'-potentieel van modernistische wooneenheden te onderzoeken en een theoretisch kader te ontwikkelen dat een reeks strategieën voor interventie definieert. Via nauwkeurige architecturale interventies, gebaseerd op een proces van ontwerpend onderzoek, kunnen nieuwe mogelijkheden in kaart gebracht worden. Voor twee Vlaamse casestudies, met uiteenlopende kenmerken en met potentieel voor een herontwikkelingsstudie, zullen regeneratiescenario's worden ontwikkeld. De conclusie wordt gevonden in het evalueren en conceptualiseren van deze scenario's en regeneratiestrategieën; met als doel ze zo toepasbaar te maken voor een bredere (inter)nationale reeks van projecten die met dezelfde moeilijkheden kampen.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2024