Project R-13403

Titel

Redelijke aanpassingen gericht op het verminderen van werkstress in de publieke en private sector: strategieën en verwachte uitkomsten (Onderzoek)

Abstract

Gelet op het stijgende aantal werknemers dat langdurig arbeidsongeschikt is door een psychische kwetsbaarheid, waarschuwen internationale organisaties al langer dat er maatregelen moeten worden getroffen om deze mensen blijvend aansluiting te laten vinden bij de arbeidsmarkt. De Belgische overheid worstelt in dat opzicht met het re-integratietraject dat ertoe moet leiden dat mensen na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw aan de slag kunnen bij hun eigen werkgever. Het systeem is gericht op individuele maatregelen. De impact daarvan op eventuele andere werknemers of op de organisatie in zijn geheel wordt slechts zijdelings in rekening genomen. Dat is nefast voor personeel dat minder werkstress mag ervaren aangezien daarvoor eerder een systemische ingreep nodig is. Dergelijke ingrepen zullen dan ook een invloed hebben op de arbeidsrelatie van medewerkers die niet persoonlijk betrokken zijn bij het re-integratietraject. Dat vereist een zekere flexibiliteit van de arbeidsrelatie die noch in de publieke, noch in de private sector noodzakelijk aanwezig is. Dit onderzoeksproject streeft ernaar om na te gaan hoe dergelijke redelijke aanpassingen toch doorgevoerd kunnen worden in de private en publieke sector op een manier waarbij job behoud voor de betrokken medewerkers centraal staat, terwijl eveneens rekening wordt gehouden met het minimaliseren van negatieve effecten en maximaliseren van positieve effecten voor andere medewerkers en de organisatie in zijn geheel.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2024