Project R-13430

Titel

Creëren van excellente inclusieve online en offline leeromgevingen in het hoger onderwijs (Onderzoek)

Abstract

Het behalen van academisch succes in het hoger onderwijs is belangrijk, vooral voor landen die gedreven worden door een kenniseconomie. Door de verwachting van betere kansen op werk, minder risico op depressie en meer economische welvaart, neemt het aantal studenten wereldwijd toe. De collegezalen worden alsmaar zichtbaar en onzichtbaar diverser. Inclusief hoger onderwijs is het antwoord dat het Ondersteuningsmodel Hoger Onderwijs, sinds 2017, in Vlaanderen daarop biedt. In de praktijk resulteert het geadviseerde tweesporenbeleid in het uitvoeren van 'redelijke aanpassingen' waarbij men niet verder reikt dan gelijke toegang verlenen aan kwetsbare studenten. Deze aanpak is echter geen garantie op gelijke uitstroom gebleken. Het verlenen van bredebasiszorg in leeromgevingen echter, is ambitieuzer. Stakeholders weten vaak 'wat' er gebeurt en 'hoe' het gebeurt. Echter, om een duurzame, gedragen inclusieve praktijk -gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en overtuigingen- alle kansen te geven, is kennis van elkaars 'why' cruciaal. Deze studie verkent de 'why' van inclusief hoger onderwijs in de online en offline leergemeenschap aan de UHasselt bij verschillende stakeholders aan de hand van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Nu de digitale kloof ongelijkheden heeft blootgelegd, wordt er onderzocht of de eerder geformuleerde definities stand houden en wat dit betekent voor de academische en sociale integratie voor (kwetsbare) studenten. Uit eerder onderzoek kennen we reeds de drempels en succeservaringen van (kwetsbare) studenten in de huidige diverse (digitale) leeromgeving. In een systematische review worden instrumenten samengebracht die eerder gevalideerd werden om leeromgevingen -met focus op brede basiszorg en zo weinig mogelijk stigmatiserende 'redelijke aanpassingen'- te scannen op hun inclusiviteit. Het doel is om ze samen te brengen in één instrument datdocenten en studenten faciliteert hun leeromgeving door te lichten op hun mate van inclusiviteit. Het model voor brede basiszorg 'Universal Design for Learning' (UDL) kan als basis dienen voor dit instrument. Het doel van deze studie is docenten te empoweren in het uitwerken van krachtige inclusieve online en offline leeromgevingen. Dit zijn leeromgevingen waarin niet enkel de 'gemiddelde' student maar wel 'alle' studenten komen tot effectief leren: zowel de student die om meer uitdaging vraagt als de student die het meest uitgedaagd wordt in zijn/haar/hun leren. In een actieonderzoek gaan docenten en studenten co-creatief aan de slag met brede basiszorg en het uitgewerkte instrument in het transformeren van hun leeromgevingen. Na deze interventie worden de herwerkte lessen gegeven. Een kwantitatieve pré- enpostmeting bij docenten brengt hun 'groei' in kaart. Bestaande gevalideerde instrumenten kunnen worden gebruikt om attitudes en competentiebeleving te meten. Lesobservaties en individuele interviews graven dieper in het proces dat docenten doorlopen. Tegelijkertijd is deze studie ook kritisch naar modellen als 'UDL' die claimen succesvol te zijn en drempels weg te werken voor 'alle' studenten. Studenten mét en zonder bijzondere kwetsbaarheid zullen na het volgen van de herwerkte lessen hierover bevraagd worden in een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2026