Project R-13611

Titel

SDG-Governance - Evaluatie van mechanismen voor klimaatbeleid ter bevordering van SDG's in België en Zuid-Afrika (Onderwijs)

Abstract

Doeltreffende beleidssystemen zijn essentieel om de wereldwijde dreiging van de klimaatverandering aan te pakken en tegelijk gelijkheid en rechtvaardigheid in de samenleving te waarborgen. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) vragen om beleid dat ecologische integriteit, duurzaamheid en mensenrechten als pijlers van hun kernwerking en ontwikkeling vóór 2030 omarmt. Voorts vraagt het mondiale karakter van de SDG's om het delen van kennis en capaciteitsopbouw op lokaal niveau en tussen de verschillende globale regio's. De ongelijke verdeling van de gevolgen van de klimaatverandering op basis van gedifferentieerde kwetsbaarheden vraagt om vergelijkende kennisontwikkeling om zowel in het Zuiden als in het Noorden doeltreffende antwoorden te formuleren. Toch is de samenwerking tussen Zuid en Noord om vergelijkende juridische analyses en kennisuitwisseling te vergemakkelijken op dit moment nog beperkt waardoor een kenniskloof ontstaat. Dit project zal deze kenniskloof helpen dichten door een vergelijkende juridische analyse van de belangrijkste klimaatbeleidsinstrumenten en institutionele structuren van België en Zuid- Afrika. Meer bepaald zal het project het klimaatbeleid van België en Zuid-Afrika toetsen aan de indicatoren en doelstellingen van de SDG's, waarbij de volgende hoofdcriteria als vergelijkingsmaatstaf worden gebruikt: - Rechtscultuur; Gendergelijkheid; - Ecologische integriteit; - Sociale en klimaatrechtvaardigheid en -kwetsbaarheid. In het kader van deze toetsing zullen verschillende specifieke juridische en institutionele kwesties worden behandeld, zoals: de bescherming van de mensenrechten, toegang tot informatie en toegang tot de rechter, verdeling van de gevolgen van het klimaatbeleid over het nationale grondgebied en de verschillende kwetsbare groepen.

Periode

01 juni 2023 - 31 mei 2024