Project R-13996

Titel

Connected communities: Burgerparticipatie, van inspraak tot cocreatie (Onderzoek)

Abstract

De burgersamenleving is in verandering. Kortere engagementen, dichtbij de leefwereld van burgers, in de fysieke nabijheid primeren. De verbondenheid met traditionele middenveldorganisaties daalt. De stem van de burger wordt daardoor mogelijk minder gecapteerd door maatschappelijke organisaties. Vooral in urbane contexten ontwikkelt burgerbeweging zich rond specifieke uitdagingen in de samenleving. In rurale contexten ontbreekt soms verbondenheid tussen burgers. Burgers vinden elkaar moeilijker, opportuniteiten gaan verloren. In bepaalde deelregio's bestaat die verbondenheid nog wel op dorpsniveau. Wat kunnen we van elkaar leren over deze verschillende bewegingen van burgers? Hoe kunnen burgers lokaal impact hebben op gedeelde ruimte, op gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen, op het lokale beleid? Hoe kunnen middenveldorganisaties samenwerken met burgerinitiatieven zonder dat deze 'communities' het eigenaarschap verliezen? Hoe kunnen overheden en middenveldorganisaties burgers inspireren en tegelijkertijd vraag gestuurd werken? In dit People To People project organiseren we ontmoeting en uitwisseling van expertise en ervaringen tussen organisaties, verenigingen, burger(initiatieven) en lokale besturen over de grenzen heen. De 'scope' van het project is burgerparticipatie – van inspraak tot cocreatie -, de impact hiervan op maatschappelijke uitdagingen, beleid, … en de rol van het middenveld hierin. Het maatschappelijk middenveld (non-profitorganisaties, socioculturele organisaties) probeert voeling te hebben met wat leeft, detecteert noden en vertaalt dit in concrete acties, initiatieven en beleidsaanbevelingen in functie van de levenskwaliteit van burgers. We zetten in op de context van de Euregio Maas-Rijn omwille van de 'common ground' van urbane en vooral ook rurale kenmerken. We delen de nood aan gedeelde ruimte die socialer, gezonder, toegankelijker en duurzamer kan zijn. Hoe kan de stem van burgers, bottom-up ideeën versterkt worden en beter geïntegreerd worden in het beleid? Burgerparticipatie kent vele vormen. Welke methodes, manieren van aanpak zijn succesvol of werken net niet in vergelijkbare dorpen, gemeenten, kleinere steden of voor bepaalde maatschappelijke uitdagingen? Hier zijn ongetwijfeld veel lessen te leren voor alle betrokken actoren: van burgers, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties tot overheden en onderwijs.

Periode

01 mei 2023 - 14 oktober 2023