Project R-2141

Titel

Opmaak van een concreet en practisch toepasbaar draaiboek voor toepassing van effectgerichte metingen in het lopende en toekomstige milieu- en gezondheidsbeleid met inbegrip van validatie door toepassing op de geselecteerde "hot spot Genk-Zuid" van ... (Onderzoek)

Abstract

Het industriegebied Genk-Zuid, één van de grootste in Limburg, kent een veelheid aan industriële activiteiten. Het industrieterrein is omgeven door woongebieden. Een recente gezondheidsenquête toont aan dat er bij buurtbewoners een verhoogde ongerustheid bestaat over de gezondheid in relatie tot de industriële activiteiten. Volgens metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de omgevingslucht (PM10 fracteo van zwevend stof) liggen vooral de waarden van nikkel, chroom en mangaan hier hoger dan in de andere Vlaamse meetpunten. Het humane biomonitoring (HBM)-onderzoek van het Steunpunt Milieu en Gezondheid wil in dot aandachtsgebied nagaan of de inwendige blootstelling aan polluenten verhoogd is, en of blootstelling geassocieerd is met gezondheidseffecten bij mensen die wonen nabij deze industriezone.

Periode

22 oktober 2009 - 21 juni 2011