Project R-2643

Titel

Opmaak van plan van aanpak voor de kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersblootstelling in Vlaanderen , met speciale aandacht voor Ultra Fijne Partikels (UFP) (Onderzoek)

Abstract

Er wordt geschat dat luchtvervuiling verantwoordelijk is voor meer dan 2 miljoen vroegtijdige overlijdens per jaar wereldwijd. Polluenten die door de World Health Organization vernoemd worden als meest schadelijk voor de mens, zijn fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Eén van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling wereldwijd is transport. Totnogtoe is blootstelling aan ultrafijn stof (UFP) niet onderzocht in Vlaanderen. Nochtans is deze fractie toxicologisch zeer interessant gezien het dieper in de longen kan doordringen. Het is relevant vast te stellen wat het relatief belang is van deze fracties in relatie tot verkeer t.o.v. andere stoffracties of andere verkeerspolluenten.

Periode

01 mei 2010 - 31 januari 2011