Project R-4652

Titel

Implementatie databank aangepast vervoer. (Onderzoek)

Abstract

Mobiliteit is één van de basisbehoeften om een sociaal leven uit te bouwen. Iedereen heeft recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en heeft recht op basismobiliteit. In de praktijk geldt dit evenwel niet voor iedereen. Personen met een handicap en ouderen zijn vaak om verschillende redenen niet altijd even mobiel. Toch zijn er vandaag reeds heel wat initiatieven rond aangepast deur tot deur vervoer en toegankelijk openbaar vervoer. Personen met een beperking die gebruik willen maken van deze voorzieningen dienen hiervan echter op de hoogte te zijn. Hier stelt zich vandaag het probleem dat iedere vervoeraanbieder voorziet in zijn eigen afzonderlijke informatieverschaffing. Een persoon met een mobiliteitsbeperking heeft bijgevolg niet de luxe om via een routeplanner zijn verplaatsing te kunnen plannen. Personen met een beperking hebben nood aan gedetailleerde en eenduidige informatie die op een gebruiksvriendelijke manier wordt aangeboden. Daarnaast is het van groot belang dat de aangeboden informatie betrouwbaar is. Tenslotte is het wenselijk om de vervoeraanvrager zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn keuze voor de voor hem/haar meest aangewezen vervoerswijze en de daaraan gekoppelde vervoeraanbieder. Vanuit die optiek is het doel van dit project de verdere ontwikkeling en implementatie van de databank toegankelijk vervoer in Vlaanderen.

Periode

26 januari 2011 - 15 november 2011