Project R-1317

Titel

Cadmiumgeïnduceerde oxidatieve stress : schade versus signalisatie (Onderzoek)

Abstract

Cadmium (cd) is een niet-essentieel element dat een belangrijke bedreiging vormt voor het milieu en voor de volksgezondheid. het is van essentieel belang om de responsen op Cd stress te onderzoeken. In het Centrum voor Milieukunde (CMK) werd door verschillende onderzoeksgroepen reeds aangetoond dat Cd oxidatieve stress veroorzaakt. Oxidatieve stress is een verstoring van de redoxbalans, die aanleiding kan geven tot schade aan membranen, eiwitten en DNA. Meer recent werd aangetoond dat oxidatieve stress ook een belangrijke rol speelt in signaaltransductie waardoor de cel zich eveneens kan aanpassen aan de situatie. Het huidige projectvoorstel heeft tot doel om een geïntegreerde kennis van Cd stress op cellulair niveau te bestuderen bij zowel planten als dieren met aandacht voor de rol van oxidatieve stress in deze processen. Er zal in eerste instantie een karakterisatie gebeuren van de (sub)cellulaire schade die optreedt na Cd blootstelling met behulp van elektronenmicroscopie. Onder verschillende Cd regimes (verschillende blootstellingsconcentraties, verschillende blootstellingsduur) zal eveneneens een karakterisatie van de oxidatieve stress toestand ("oxidative stress signature") in de cel gemaakt worden. Dit zal gebeuren op verschillende biologische organisatieniveaus gaande van de genexpressie tot het cellulaire metabolisme. De bekomen resultaten moeten leiden tot de keuze van een beperkt aantal concentraties, waarbij enerzijds op verschillende tijdstippen een karakterisatie van de oxidatieve stress toestand gemaakt wordt en anderzijds signaaltranductie componenten bestudeerd worden. Door verbanden te zoeken tussen deze 2 onderdelen kunnen we inzichten verwerven in de primaire cellulaire gebeurtenissen na blootstelling aan Cd. Hierover is tot op heden enkel zeer fragmentarisch iets geweten. Bovendien zal de rol van mitochondriën in deze respons nader bekeken worden.

Periode

01 januari 2008 - 31 januari 2015