Project R-1517

Titel

Opmaak van ontwikkelingsscenario's en implementatiepaden ten behoeve van een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. (Onderzoek)

Abstract

Net als de meeste Westerse landen en regio's, kende Vlaanderen gedurende de voorbije decennia een algemene economische welvaart. Er lijkt geen maat te staan op het toenemend internationalisatie- en mondialiseringsproces, één van de belangrijkste drijfkrachten achter de explosieve groei van zowel personen- als tonkilometers. Om een houdbaar evenwicht tussen de economische ontwikkeling en de snelle expansie van personen- en vrachtvervoer te verkrijgen, moeten beleidsmakers over dit groeiritme waken en lange-termijnstrategieën implementeren die de effectiviteit van alle transportmodaliteiten bevorderen en die een intermodale en multimodale aanpak stimuleren. Op federaal vlak vermeldt men volgende acties voor duurzame mobiliteit: het verbeteren van de energie-efficiëntie van het wegvervoer, het aantrekkelijker maken van het aanbod aan spoorvervoer voor goederen, het aanmoedigen van intermodaliteit, het promoten van de binnenvaart en het stimuleren van zeevervoer over korte afstanden. Op het beleidsniveau van Vlaanderen werd a.h.v. 5 strategische doelstellingen reeds aangegeven dat het beleid dient gericht te zijn op het beheersen van de mobiliteit, de milieuvervuiling en milieuhinder, op het terugdringen van de verkeersonveiligheid en op het garanderen van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de toegankelijkheid. Op Europees vlak wenst de Europese Commissie een debat op gang te brengen over de vervoerscenario's voor de komende 20 à 40 jaar om op deze wijze een algemeen beleid inzake duurzame mobiliteit te ontwikkelen. De keuze van de partners gebeurde in functie van de specifieke en aantoonbare nationale en internationale expertise op elk van de deeldomeinen van de opdracht. Het streven naar duurzame mobiliteit vereist immers een multidisciplinaire aanpak om een breed gamma aan uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Periode

15 januari 2009 - 31 januari 2014