Project R-2899

Titel

Work-life uitvoering van het beleid en werk-to-life conflicten als bemiddelaar van de relatie tussen organisatorische werk en prive-leven beleid en individueel werk uitkomsten: Een gemengd-methode studie in grote Belgische bedrijven (Onderzoek)

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit project is om een beter inzicht te verwerven in het proces volgens hetwelke organisationele werk-privé maatregelen een invloed hebben op individuele arbeidsuitkomsten, zoals arbeidstevredenheid, engagement en motivatie. Meer in het bijzonder onderzoeken we hoe de implementatie van werk-privé maatregelen enerzijds en werk-privé conflict anderzijds het effect van maatregelen op individuele arbeidsuitkomsten mediëren. De studie is gebaseerd op een meervoudige gevalsstudie, onderzocht via kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Er worden kwalitatieve en kwantitatieve data verzameld in vier grote Belgische organisaties met formele werk-privé maatregelen. De studie draagt op drie manieren bij tot de huidige literatuur rond werk-privé balans. In de eerste plaats wordt een multilevel theoretische benadering ontwikkeld en getest om de relatie tussen organisationele werk-privé maatregelen en individuele arbeidsuitkomsten, gemedieerd door de variabelen implementatie van werk-privé maatregelen en werk-privé conflict, te verklaren. In de tweede plaats exploreren we contextuele determinanten van de implementatie van werk-privé maatregelen op basis van inzichten uit de literatuur rond arbeidsrelaties. Meer in het bijzonder integreren we flexibiliteitsvereisten die op (sub-)organisationeel niveau een rol spelen in ons model en gaan we de relatie hiervan na ten opzichte van de implementatie van maatregelen. In de derde plaats integreren we kwantitatieve en kwalitatieve methodes om de verklarende kracht van ons onderzoek te verhogen. Via kwalitatieve meervoudige gevalsstudies kunnen processen onderzocht worden en nieuwe theorieën gegenereerd worden, terwijl de verklarende kracht van zo een theorie kan getest worden op basis van een kwantitatieve benadering.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014