Project R-3014

Titel

Kwantitatieve inschatting van blootstelling aan en gezondheidseffecten van verkeersemissies in Vlaanderen met speciale aandacht voor ultrafijne partikels (UFP): pilootproject in geselecteerde hotspot(s) (Onderzoek)

Abstract

Doelstelling van het project is het formuleren van hot spots/cases voor onderzoek naar de relatie verkeersblootstelling -gezondheidsimpact en de opmaak van een plan van aanpak voor: - het meten van UFP afkomstig van verkeer; - inschatten van het relatief belang van UFP tot andere verkeersindicatoren in relatie tot mogelijke gezondheidseffecten; - het inschatten van de persoonlijke blootstelling op basis van metingen/modelleringen en biomerkermetingen; - het inschatten van de gezondheidseffecten op basis van biomerkermetingen.

Periode

01 januari 2011 - 31 augustus 2012