Project R-2883

Titel

GRASkracht (Onderzoek)

Abstract

Het beheer van natuurgebieden en bermen genereert jaarlijks een grote hoeveelheid grasmaaisel waarbij de afvoer van dit maaisel voor problemen zorgt. Enerzijds is er een beperkte verwerkingscapaciteit bij de compostering, anderzijds is afvoer van maaisel een grote kostenpost voor de terreinbeheerder. De sterke opkomst van vergistinginstallaties in Vlaanderen zorgt voor een mogelijkheid om de verwerkingscapaciteit voor maaisel verder te verhogen. Naar verwachting is dergelijke verwerking een economisch interessant alternatief voor de afzet van grasmaaisel bij composteerbedrijven. De markt voor hernieuwbare energie komt, gegeven de ambitieuze Vlaamse en Europese doelstellingen voor 2020, immers op kruissnelheid. Duurzame energie opgewekt vanuit beheerresten kan bijdragen aan deze doelstellingen en is een markt in volle ontwikkeling. Het is echter nog geen mature markt waardoor samenwerking tussen al de stakeholders vandaag de dag ontbreekt. Dit project tracht door middel van platformwerking de verschillende actoren binnen het werkveld verder met elkaar in contact te brengen, samenwerkingsverbanden op te zetten en kennis verder op te bouwen, uit te wisselen en te verspreiden. Gezien de problematiek, de huidige opportuniteit en het marktgegeven dat vergisting van grasmaaisel momenteel niet in de praktijk wordt toegepast, werd een groep samengesteld vanuit een breed werkingsveld welke direct of indirect bezig zijn met deze thematiek en expertise terzake hebben. Binnen de projectpartijen zitten er enerzijds terreinbeheerders en verwerkers, en anderzijds kennisinstellingen en regulerende overheidsinstanties om de verschillende aspecten verder op elkaar af te stemmen. Via partners met specialisatie in kennisdiffusie, een vergistingplatform en een opleidingscentrum voor groenbeheer, wordt tegemoetgekomen aan het verzekeren van de continuïteit en het maximaal verspreiden van de kennis.

Periode

01 april 2010 - 31 maart 2012