Project R-3262

Titel

Cognitieve effecten ten gevolge van blootstelling aan fijne stofdeeltjes bij lagere schoolkinderen (Onderzoek)

Abstract

De effecten van fijnstof met betrekking tot hart en ademhaling werden al grondig onderzocht. Er is daarentegen slechts weinig geweten over de neurologische effecten. Studies bij dieren suggereren dat luchtverontreiniging schadelijke neurologische effecten kan veroorzaken. Er is echter slechts weinig informatie voor handen gebaseerd op studies bij mensen. DOELSTELLINGEN 1. De associatie tussen de afstanden tot de wegen en de cognitieve functie bij kinderen onderzoeken. 2. De associatie tussen een vroegtijdige blootstelling aan fijnstof en de cognitieve functie onderzoeken. 3. De acute effecten van luchtverontreiniging op cognitie nagaan in een panelstudie bij schoolkinderen. 4. De acute cognitieve effecten van pieken van luchtverontreiniging onderzoeken. 5. Onderzoeken of de acute en chronische neurologische effecten van luchtverontreiniging beïnvloed kunnen worden door het polymorfisme in CY1A1 en GSTT1 genen. METHODE Studieontwerp :De associatie tussen een chronische blootstelling aan luchtverontreiniging en de neurologische ontwikkeling van kinderen zal beoordeeld worden in een cross-sectionele studie. De acute effecten zullen onderzocht worden aan de hand van een panelstudie. Deelnemers: De studie zal uitgevoerd worden in lagere scholen. Om de verschillen in de blootstelling aan luchtverontreiniging tussen de deelnemers te maximaliseren, wordt er zowel gekozen voor scholen die zich op het platteland als in steden bevinden. De leeftijd van de deelnemende kinderen zal tussen 7 en 10 jaar liggen. De ouders en leerkrachten van de kinderen zullen gevraagd worden om een korte vragenlijst in te vullen. Evaluatie van de cognitieve functie: De cognitieve functie van kinderen zal beoordeeld worden met behulp van het Neurobehavioral Evaluation System (NES). Deze batterij van computertesten evalueert verschillende cognitieve domeinen zoals geheugen, aandacht en psychomotorische vaardigheden. De batterij werd ontworpen om de effecten van toxische stoffen op het centrale zenuwstelsel te onderzoeken. Evaluatie van de blootstelling aan luchtverontreiniging: In onze studie worden twee indicatoren van chronische blootstelling gebruikt: de nabijheid van grote wegen en de schattingen van de werkelijke concentraties van stikstofdioxide, zwarte koolstof en fijnstof. Voor het creëren van de eerste indicator wordt informatie over de woonplaatsen, de adressen van de scholen en de crèches gebruikt. De acute blootstellingsmerker zal gebaseerd worden op de concentraties van ultrafijn stof en zwarte koolstof aanwezig in de lucht. Verzamelen van DNA: Voor het verzamelen van DNA materiaal worden T-Swabs gebruikt. De genotypen van CYP1A1 en GSTT1 genen zullen bepaald worden.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2013