Project R-3992

Titel

Metaalblootstelling induceert oxidatieve stress in planten: van signaaltransductie tot biomassaproductie en kwaliteit (Onderzoek)

Abstract

Wereldwijd is een aanzienlijk deel van het bodemoppervlak minder geschikt voor het telen van gewassen omwille van metaalvervuiling in minder of meerdere mate. Om de groeiende vraag naar biomassaproductie (duurzame groene energie) te beantwoorden, is het noodzakelijk om ook deze bodems in gebruik te nemen om zowel energiegewassen alsook voeder/voedselgewassen te telen. Dit brengt een aantal problemen met zich mee: (1) plantengroei wordt verstoord op marginale bodems wat leidt tot een lagere biomassaproductie; (2) opname en accumulatie van metalen in deze gewassen bedreigt de voedselveiligheid alsook de verwerking van deze gewassen voor andere toepassingen; en (3) stress-geïnduceerde mechanismen in de plant, beïnvloeden de kwaliteit van voedsel/voedergewassen. Het doel van dit project is om (1) de verschillende responsen van planten bij verhoogde metaalconcentraties te beschrijven en (2) daaruit de karakteristieken te achterhalen die bepalend zijn voor biomassaproductie en kwaliteit onder deze omstandigheden. De cellulaire redox balans is een centraal mechanisme in de plant dat perceptie van omgevingsstress koppelt aan signaaltransductie en de uiteindelijke effecten. Met andere woorden, verstoring van deze balans treedt op wanneer planten worden blootgesteld aan externe stressfactoren wat aanleiding kan geven tot hetzij schade hetzij aanpassing. De betrokken onderzoeksgroepen bestuderen metaal-geïnduceerde oxidatieve stress in planten gebruik makend van verschillende onderzoeksstrategieën. Kennis wordt gecombineerd om het werkingsmechanisme gaande van stress perceptie tot de finale uitkomst, namelijk biomassaproductie en kwaliteit, in te schatten.

Periode

01 juli 2012 - 31 december 2014