Project R-4306

Titel

Uitklaren en optimaliseren van de financiering van het beleidsplan 'Duurzame mobiliteit' (Onderzoek)

Abstract

Het finale door de planningscommissie uitgewerkte beleidsplan dient op budgettair vlak haalbaar te zijn. Om hiertoe te komen dient de budgettaire impact van alle in het beleidsplan vervatte maatregelen in kaart te worden gebracht, hierbij rekening houdend met de reeds in het verleden aangegane verbintenissen. Naar de budgettaire haalbaarheid toe kunnen ook maatregelen in tijd worden gespreid of prioriteiten worden gelegd. Om de impact op de Vlaamse begroting te kennen dient niet alleen de uitgavenzijde, maar ook de inkomstenzijde in beeld te worden gebracht of pistes zoals PPS, Europese cofinanciering en dergelijke meer. Via bilateraal overleg met de verschillende agentschappen worden de verschillende maatregelen die nodig worden geacht om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in kaart gebracht en gebudgetteerd.

Periode

01 oktober 2012 - 31 juli 2013