Project R-5512

Titel

DUOBANEN II: Van deeltijds naar voltijds met een duobaan in het onderwijs en de zorgsector. (Onderzoek)

Abstract

In het kader van het project DUObanen werd onderzocht (1) hoe de combinatie van deeltijdse jobs (voor één of meerdere werkgevers) juridisch georganiseerd kan worden, en (2) op welke arbeids- en sociaalzekerheidsrechtelijke problemen de werknemer en de werkgever in een duobaan kan stoten. Dit juridisch onderzoek was beperkt tot de combinatie van jobs in de private (zorg)sector en resulteerde in maart 2013 in het juridisch draaiboek "Van deeltijds naar voltijds met een duobaan". Onderhavig projectvoorstel kadert in de ruimere uitbouw van een betere uitwisseling tussen de opleidingen in het werkveld. Op die wijze wordt tegemoet gekomen aan de verzuchtingen die zowel in de onderwijsinstellingen zelf als in de zorgcentra spelen, waarbij een betere aansluiting van theoretische en praktijkkennis wordt beoogd. Mogelijkheden creëren om personeel tussen de onderscheiden partners uit te wisselen, kan uiteraard enkel binnen het bestaande juridische kader. De partners hebben een aantal knelpunten opgelijst waarop zij graag een specifiek antwoord zouden krijgen. Tezelfdertijd is vanuit de deelnemende partners een duidelijke indicatie meegegeven dat één arbeidsrelatie de ideale oplossing zou zijn. Deze ideale oplossing stoot op dit ogenblik op juridische blokkages. Om die reden is ervoor geopteerd om dit onderzoeksproject op te splitsen in twee fasen. In de eerste fase zal een draaiboek worden uitgewerkt waarnaar de partners kunnen teruggrijpen in een ongewijzigde juridische situatie. In de tweede fase zal tevens de verzuchting worden genomen waarbij de partners streven naar een zo eenduidig mogelijk arbeidskader voor de bij het project betrokken instellingen. Dit leidt tot het opstellen van bepaalde beleidsvoorstellen die vanuit de werkvloer naar politieke actoren meegenomen kunnen worden.

Periode

15 juli 2014 - 15 februari 2015