Project R-5645

Titel

Werfgoed, Limburg renoveert (Onderzoek)

Abstract

WERFGOED wil bijna-energieneutrale renovatie (BEN-renovatie) van particuliere woningen de komende jaren op grote schaal mogelijk maken. Hiervoor wil WERFGOED een innovatief traject opzetten met alle actoren in de toeleiding en in het renovatieproces door toepassing van een proeftuin waarin effectief woningen worden gerenoveerd. WERFGOED richt haar pijlen op wijken in Limburgse gemeenten én op individuele woningen verspreid over de provincie Limburg. Uit de 1500 geïnventariseerde particuliere woningen worden diegene met een groot renovatiepotentieel en een veelvoorkomende typologie in Vlaanderen morfologisch geclusterd. Door woningen te groeperen en ze collectief te renoveren ontstaat een schaalvoordeel in prijzen van ontwerpers, aannemers en materialen. Binnen een wijk of gemeente kan dit ook een aantrek- en mobilisatie-effect hebben op bewoners van naburige woningen. Voor deze clusters woningen biedt het projectconsortium integrale ondersteuning en begeleiding om te komen tot BEN-renovatie. WERFGOED ontwikkelt prototypes en renovatiescenario's die mensen kunnen inspireren en overtuigen dat er technische en organisatorische oplossingen voor BEN-renovatie bestaan voor hun woning. WERFGOED stelt een financiële en juridische menukaart samen met concrete oplossingen die het financieringsvraagstuk verlichten en juridische hindernissen wegnemen. WERFGOED biedt concrete ondersteuning bij de organisatie en effectieve ketensamenwerking van de bouwteams die per cluster aangesteld worden. WERFGOED doet aan conceptbewaking over de energie- en comfortprestaties van de woningen en de financiële haalbaarheid en voorziet in monitoring van de energie- en comfortprestaties en de reële financiële terugverdieneffecten voor en na de renovaties. WERFGOED bouwt vanuit de renovatietrajecten expertise en kennis op over de drempels en succesfactoren die voor bewoners belangrijk zijn als zij willen kiezen voor BEN-renovatie. Met de expertise die zo ontstaat beoogt WERFGOED het opzetten van een permanente operationele structuur - de Limburgse Renovatiewinkel - waarin de opgebouwde kennis en ontwikkelde tools gecombineerd worden ingezet als een integraal aanbod voor particuliere woningeigenaars.

Periode

01 september 2014 - 31 oktober 2018