Project R-5461

Titel

De optimale cluster van beleidsmaatregelen voor een verschuiving in de richting van duurzame voertuigen. (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel beoogt een analyse en bijsturing van het beleid inzake de reductie van externe effecten veroorzaakt door privaat vervoer, alsook een stimulans voor duurzame wagens op een sociaal efficiente wijze. Het eerste deel van dit doctoraatsonderzoek focust op een robuust en betrouwbaar kader voor de vergelijking van sociale kosten tussen verschillende wagentypes. Wegens methodologische tekortkomingen (hoofdzakelijk beschouwde private en externe kosten) in huidige literatuur, zijn bestaande studies niet geschikt voor beleidsaanbevelingen. Zodoende werd er een raamwerk opgesteld voor een consistente en methodologisch correcte sociale kostenanalyse van verschillende wagentypes. De tweede doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is de vergelijking van de sociale kosten van verschillende wagentypes, die representatief zijn voor het huidige wagenpark, aan de hand van het opgestelde raamwerk. Voor de sociale kostenanalyse wordt de top 5 van verkochte wagens voor verschillende types (benzine, diesel, HEV, PHEV en BEV) voor 3 segmenten (kleine, medium en luxewagens), resulterend in 75 wagens, opgenomen. Het derde deel van het doctoraatsonderzoek heeft betrekking op de relevante fiscale en niet-fiscale maatregelen die de externe effecten van privaat vervoer reduceren en een verschuiving naar duurzame wagens stimuleren op een sociaal efficiente wijze. De sociale kostenanalyse (tweede doelstelling) zal resulteren in beleidsaanbevelingen per wagentype.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2018