Project R-5573

Titel

Vervoerbare verplaatsingshulpmiddelen op voertuigen van VVM De Lijn en/of voertuigen die ingezet worden voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. (Onderzoek)

Abstract

De bestaande en huidige studies tonen duidelijk aan dat in het Vlaams toegankelijk vervoersysteem het gebruik van het OV steeds de voornaamste (eerste) keuze moet zijn. Slechts wanneer dit type vervoer niet mogelijk is voor een bepaalde persoon en in een bepaalde situatie, kan het aangepast vervoer complementair ingezet worden voor een specifieke verplaatsing. Het gebruik van een bepaald type hulpmiddel is een belangrijke factor die het gebruik van het openbaar en aangepast vervoer beïnvloedt. Indien een persoon zich met het OV wenst te verplaatsen, dient het voertuig immers aangepast te zijn aan de afmetingen en karakteristieken van dit type hulpmiddel. Er dient dus duidelijkheid te zijn over welke hulpmiddelen al dan niet vervoerd kunnen worden op voertuigen van De Lijn. Dit is niet enkel van groot belang voor gebruikers zelf, maar ook voor chauffeurs van de voertuigen en de producenten van de hulpmiddelen. Bij de reservatietools van De Lijn, bij de vervoerders van de openbaredienstverplichting en in de provinciale MAV's is er eveneens nood aan een dergelijk instrument om snel en eenduidig (en vooraf aan de verplaatsing) te kunnen bepalen welk hulpmiddel op welk voertuig mee kan. De opdracht bestaat in eerste instantie in het opstellen en actualiseren van twee lijsten met twee- of meerwielige voervoerbare hulpmiddelen voor enerzijds de bussen en trams van VVM De Lijn en anderzijds de voertuigen die ingezet worden voor de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Beide lijsten dienen jaarlijks geactualiseerd te worden en dit tot en met het jaar 2019. Beide lijsten dienen zo opgesteld dat deze op een praktische wijze kunnen geïmplementeerd worden. Een voorstel van aanpak dient uitgewerkt om de lijsten te implementeren bij de producenten met oog op informatieverwerking naar de gebruiker toe. Om controle op het terrein mogelijk te maken, dient een label "toegestane hulpmiddel" te worden uitgewerkt. Samen met de opdrachthouder en VVM De Lijn wordt een voorstel van een (elektronische) drager uitgewerkt.

Periode

01 mei 2014 - 30 april 2019