Call

De congrescommissie nodigt u van harte uit een actieve bijdrage aan de ORD 2022 te leveren. U kan tot 25 februari verschillende soorten bijdragen indienen via het online indienformulier.

Oude Gevangenis Nieuw Logo 13 Oude Gevangenis Nieuw Logo 13

Call for papers

Bedankt voor jullie inzendingen. Bijdragen leveren is sinds 25 februari niet meer mogelijk.

Fotoshoot 2014 42

Bijdragen

Volgende types van bijdragen worden verwelkomd:

Symposium

Omschrijving

Een symposium richt zich op een specifiek onderwerp en bestaat uit een inleiding, drie samenhangende paperpresentaties, een kritische discussie door een discussant en tijd voor discussie met de deelnemers. Een symposium biedt de gelegenheid om een topic diepgaander en vanuit verschillende perspectieven te bespreken. Bij het indienen dient er een organisator (inleiding, moderator, tijdsbewaker) en een discussant voor het symposium benoemd te worden.

Richtlijnen voor inzending

 • Symposium titel
 • Organisator
 • Discussant
 • Inleiding bij het Symposium (500 woorden)
 • Per paper
  • Beschrijving (750 woorden) met:
   • Inleiding
   • Onderzoeksvragen
   • Methodologie
   • Resultaten
   • Conclusies en discussie
   • Referenties

Paperpresentatie

Omschrijving

In een paperpresentatie wordt verslag gedaan van reeds afgerond onderwijsonderzoek. Voorstellen voor paperpresentaties worden individueel ingediend.
In de sessie is er per paper ca 15-20 minuten beschikbaar voor de presentatie en discussie van het onderzoek. Om interactie en discussie tussen deelnemers te ondersteunen zullen deze individuele paperpresentaties zoveel mogelijk thematisch gegroepeerd en in sessies verdeeld worden.

Richtlijnen voor inzending

 • Paper titel
 • Auteurs:
 • Beschrijving (750 woorden) met:
  • Inleiding
  • Onderzoeksvragen
  • Methodologie
  • Resultaten
  • Conclusies en discussie
  • Referenties

Posterpresentatie

Omschrijving

Bij een posterpresentatie ligt de focus op de presentatie van bijvoorbeeld een onderzoeksdesign, instrumenten en (voorlopige) empirische resultaten. Bij een posterpresentatie hebben deelnemers de gelegenheid om onderzoeksplannen en verdere stappen met belangstellenden te bespreken en feedback hierop te ontvangen. Voorstellen voor een posterpresentatie worden individueel ingediend.

Posterbijdragen worden samen geprogrammeerd worden in thematische sessies van 5 à 6 posters. Aan het begin van een postersessie pitchen de auteurs hun poster in max. 5 minuten aan geïnteresseerden, daarna is er tijd voor interactie over de verschillende onderzoeken.

Richtlijnen voor inzending

 • Poster titel
 • Auteurs:
 • Beschrijving (750 woorden) met:
  • Inleiding
  • Onderzoeksvragen
  • Methodologie
  • (Voorlopige) resultaten
  • Discussie
  • Referenties

Discussietafel

Omschrijving

Een discussietafel biedt de mogelijkheid om met een beperkte groep deelnemers in gesprek te gaan over een onderzoeksidee, onderzoeksopzet, instrumentontwikkeling of andere aspecten van onderwijsonderzoek. Voorstellen voor een discussietafel worden individueel ingediend.

Tijdens de sessie presenteert u in maximaal vijf minuten een korte inleiding, waarna u gedurende 25 minuten met de deelnemers in gesprek gaat over stellingen, problemen of andersoortige discussiepunten. We adviseren hand-outs voor de deelnemers voor te bereiden met een korte samenvatting van uw onderzoek en open vragen.

Richtlijnen voor inzending

 • Titel Discussietafel
 • Auteurs:
 • Beschrijving (750 woorden) met:
  • Inleiding
  • Onderzoeksvragen/onderzoeks/onderzoeksopzet
  • Methodologie
  • (Voorlopige) Resultaten
  • Discussievragen en stellingen ter tafel
  • Referenties

Workshop voor onderwijsonderzoekers

Omschrijving

Workshops zijn gericht op de professionalisering van onderwijsonderzoekers. Dit gebeurt door actieve werkvormen te hanteren en interactie tussen deelnemers te bewerkstelligen. De workshop wordt kort ingeleid waarna er aan de slag wordt gegaan. Workshops kunnen begeleid worden door meerdere trainers. Ze duren max. 1u30.

Richtlijnen voor inzending

 • Titel workshop gericht op professionalisering van onderwijsonderzoekers
 • Trainer(s):
 • Beschrijving (750 woorden) met:
  • Inleiding
  • Doelen van workshop
  • Aanpak/werkvormen
  • Relevantie voor onderzoek en praktijk
  • Referenties

Beoordelingscriteria

Om de kwaliteit van de voorstellen te waarborgen, wordt er gewerkt met een reviewprocedure. Beoordeling van de voorstellen gebeurt anoniem door minstens twee ervaren beoordelaars en potentieel een derde beoordelaar. In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming beslist de programmacommissie over definitieve acceptatie.

Onderstaande criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen.

Kwaliteit (40%)

Het voorstel wordt gekenmerkt door:

Papers, symposium en posters:

 • sterke theoretische onderbouwing
 • adequate en heldere toelichting van onderzoeksmethoden
 • duidelijke en overzichtelijke toelichting van resultaten
 • heldere discussie

Discussietafel:

 • heldere formulering van doel en discussietopic
 • interessante stellingen en vragen

Workshop gericht op professionalisering van onderwijsonderzoekers:

 • heldere beschrijving van topic
 • sterke theoretische onderbouwing
 • gebruik van actieve werkvormen

Bijdrage aan theorie en/of praktijk (20%)

Het voorstel levert
relevante inzichten en draagt actief bij aan theorievorming*.
nieuwe inzichten op en/of draagt bij aan de ontwikkeling van onderwijspraktijken.

* Dit criterium geldt niet voor workshops.

Originaliteit (10%)

Het topic is origineel en vernieuwend voor wetenschap en praktijk.

Coherentie (10%)

De bijdrage vormt één geheel. Evt. bijdrages (bv. bij symposium) zijn complementair.

Algemeen (20%)

Algemeen getuigt dit voorstel van:

 • schrijfkwaliteit (helder, logisch, vlot geschreven, onderbouwd, leesbaar) en
 • past het topic binnen het ORD-congres 'Escape the classroom' OF binnen het domein/ divisie OF is het topic gericht op een publiek van onderwijsonderzoekers*.

* Dit criterium geldt in het bijzonder voor workshops.