INTERREG EMR Project Crossquality

Header Interreg Umaastricht Website

Prof. dr. E. Van de Velde

Crossquality is een project dat wordt gefinancierd door het Europees Interreg-EMR-fonds en de Europese Unie. Het heeft tot doel de mogelijke kwalitatieve indicatoren van het Interreg-programma te onderzoeken. Aangezien er nog geen kwalitatieve indicatoren voor de evaluatie van Interreg-projecten zijn, is dit project een leidraad voor het hele Europese grondgebied. 

De totale begroting van het project bedraagt 176.949,75 €, waarvan 150.058,37 € EFRO-middelen.

Hoe zal het onderzoek worden uitgevoerd?

1. In een eerste fase zal het bestaande indicatorensysteem van het INTERREG-programma Maas-Rijn worden geanalyseerd om na te gaan in hoeverre daarin reeds aspecten van de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking worden gemeten en waar er tekortkomingen zijn geconstateerd. Voorts zullen andere bestaande indicator-, beoordelings- of evaluatiesystemen worden geanalyseerd met betrekking tot de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking.  Dit zoeken naar reeds bestaande praktijken en instrumenten zal gebeuren in contact met ESPON en de Europese Commissie, DG Regio, en zal verwijzen naar de verschillende ESPON-instrumenten voor territoriale effectbeoordeling. In die zin zal de methodologie voortbouwen op bestaande werkzaamheden op EU-niveau.

2. op basis van het onderzoek zullen een ontwerpmethode en een reeks indicatoren worden ontwikkeld met de deskundigheid van de projectpartners. Dit werk zal worden ondersteund door de medewerking van praktijkmensen uit de Euregio Maas-Rijn die betrokken zijn bij het INTERREG-programma en de grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast zullen externe deskundigen van andere programma's of met specifieke deskundigheid op het gebied van territoriale effectbeoordeling een bijdrage leveren aan de werkzaamheden. De ontwerpmethode zal worden besproken en getest.

3. als hoofdonderdeel van het project zal de methodologie met de hulp van praktijkmensen en deskundigen worden toegepast op het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn door de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking en het bestuurssysteem te beoordelen. Gezien de ervaring die met eerdere projecten is opgedaan, zijn de belangrijkste instrumenten het verzamelen van bestaande gegevens, het produceren van gegevens door middel van vragenlijsten, kwalitatieve interviews en workshops met deskundigen. De eindresultaten worden de nulmeting en het ijkpunt voor gestructureerde effectbeoordelingen.

Rol van UHasselt in dit project

De UHasselt is een van de partners in dit project. Wij leveren een inhoudelijke bijdrage aan het project door mee te werken aan de ontwikkeling van een meetinstrument om de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking te meten.

INTERREG EMR

Bezoek voor meer informatie over het project de pagina van Crossquality op de website van INTERREG EMR: Crossquality.

Partners van het project

Publicatie Onderzoeksresultaten Crossquality