Charter promotor - doctorandus

Dit charter beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van (co)promotoren en doctorandi. Het kan beschouwd worden als een intentieverklaring, die onderschreven en geïmplementeerd dient te worden door beide partijen. Bovendien kan het charter gebruikt worden als instrument ter bespreking van wederzijdse verwachtingen, zowel bij de start van het doctoraat als doorheen het doctoraatstraject, met als gezamenlijk doel het tot een goed einde brengen van het doctoraat binnen de vooropgestelde termijn.

Zowel een goede (co)promotor als een goede doctorandus respecteert ook het doctoraatsreglement en het integriteitscharter van de Universiteit Hasselt.

printbare versie van het charter (pdf, 324 KB)

Profiel van een goede promotor

Wetenschappelijke expertise:

Een goede promotor …

 • is een actieve onderzoeker op een hoog academisch niveau;
 • werkt in een domein dat voldoende aansluit bij het specifieke onderzoeksonderwerp van de doctorandus;
 • waarborgt de kwaliteit van de onderzoeksplannen van de doctorandus.

Goede werkrelatie met de doctorandus:

Een goede promotor …

 • zorgt voor aanmoediging, steun en begeleiding in alle fases van het doctoraat, en bespreekt met de doctorandus welk type begeleiding en feedback het nuttigst zijn;
 • voorziet voldoende tijd voor coaching, op regelmatige tijdstippen;
 • heeft aandacht voor sociale en persoonlijke aspecten;
 • toont respect voor het werk van de doctorandus en geeft hem/haar de kans op eerste auteurschap* op publicaties die resulteren uit zijn/haar werk.

Coördinerende rol:

Een goede promotor …

 • voorziet de vereiste infrastructuur en middelen voor het doctoraatsproject;
 • helpt het onderzoek van de doctorandus in bredere context te plaatsen en verzekert dat het doctoraatsproject past binnen de onderzoeksstrategie van de groep;
 • bewaakt zowel de intellectuele als de materiële omgeving van de doctorandus en staat mee in voor zijn/haar integratie in de onderzoeksgroep;
 • helpt de doctorandus bij de uitwerking, implementatie, opvolging en – indien nodig – bijsturing van het doctoraatsproject;
 • moedigt de doctorandus sterk aan om alle data van het doctoraatsproject veilig en duurzaam op te slaan op een plaats die gemeenschappelijk toegankelijk is (cf. het ‘research data management’-beleid van de UHasselt);
 • is medeverantwoordelijk voor de efficiënte voortgang van het doctoraat, met het oog op afronding binnen de voorziene periode;
 • erkent de rol van de doctoraatscommissie, onderhoudt goede relaties met de verschillende leden, ziet toe op het efficiënt functioneren van de commissie en grijpt in of bemiddelt in geval van problemen of conflicten;
 • bewaakt, samen met de doctorandus, de balans tussen het doctoraatsproject en eventuele andere taken.

Stimulerende rol:

Een goede promotor …

 • daagt de doctorandus uit om kritisch na te denken over zijn/haar eigen werk en het werk van anderen;
 • creëert een klimaat waarin onderzoeksintegriteit en eerlijk wetenschappelijk gedrag de norm zijn;
 • brengt de doctorandus in contact met relevante personen en evenementen binnen de wetenschappelijke gemeenschap;
 • moedigt de doctorandus aan om mobiel te zijn;
 • informeert de doctorandus over financieringsmogelijkheden en stimuleert hem/haar om een aanvraag in te dienen waar mogelijk;
 • moedigt de doctorandus aan om output te creëren en om zijn/haar onderzoek (op het geschikte moment) te valoriseren, aan de hand van publicaties, presentaties, praktische toepassingen, enz.;
 • moedigt de doctorandus aan tot het bijwonen van zowel activiteiten die zijn/haar onderzoek ten goede komen, als activiteiten gericht op professionele of persoonlijke ontwikkeling (e.g. doctoral-schoolinitiatieven);
 • moedigt de doctorandus aan om open te zijn over verdere professionele ambities (zij het binnen of buiten de universiteit), brengt (academische) opportuniteiten onder de aandacht en zorgt voor loopbaanondersteuning waar mogelijk.

Evaluerende rol:

Een goede promotor …

 • geeft regelmatig feedback op de prestaties van de doctorandus;
 • evalueert – samen met de doctorandus – de voortgang van het project op regelmatige basis en onderneemt correctieve acties waar nodig;
 • bewaakt het naleven door de doctorandus van de algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot ethiek en integriteit;
 • onderneemt gepaste acties in geval van problemen, met aandacht voor tijdige en respectvolle communicatie.

*Of enige auteurschap, volgens de gebruiken binnen het vakgebied.

Profiel van een goede doctorandus

Een goede doctorandus …

... pakt zijn/haar onderzoek op een proactieve manier aan:

 • verkent en definieert het doel en de inhoud van het doctoraatsproject, in overleg met de promotor*;
 • neemt verantwoordelijkheid voor de planning, uitvoering en opvolging van het doctoraatsproject, met inbegrip van de analyse en interpretatie van de behaalde resultaten;
 • slaat alle data van het doctoraatsproject veilig en duurzaam op, op een plaats die tevens toegankelijk is voor de promotor (cf. het ‘research data management’-beleid van de UHasselt);
 • staat in voor de kwaliteit van het onderzoek en leeft daarbij de algemeen aanvaarde standaarden met betrekking tot ethiek en integriteit na;
 • denkt kritisch na over het eigen werk en het werk van anderen;
 • neemt verantwoordelijkheid voor de efficiënte voortgang van het doctoraat, gesteund door de promotor;
 • neemt verantwoordelijkheid voor de communicatie met – en het rapporteren aan – eventuele stakeholders.

... werkt samen met de verscheidene partijen betrokken bij het project (promotor, andere onderzoekers, studenten, technici, enz.):

 • bespreekt met zijn/haar promotor welk type begeleiding en feedback het nuttigst zijn;
 • integreert zich in de onderzoeksgroep en respecteert gemaakte afspraken;
 • maakt zijn/haar promotor attent op de noodzaak van een jaarlijkse samenkomst met de doctoraatscommissie;
 • rapporteert problemen of uitdagingen met relevantie voor de voortgang van het doctoraat zo snel mogelijk aan de promotor en/of andere betrokken partijen;
 • houdt rekening met feedback;
 • grijpt kansen tot netwerken en mobiliteit en, waar mogelijk en van toepassing, neemt hier ook zelf het initiatief toe.

... probeert actief zijn/haar onderzoek te valoriseren, in overleg met de promotor:

 • deelt resultaten met de onderzoeksgroep en in het bredere academische netwerk;
 • helpt te verzekeren, met steun van de promotor, dat onderzoeksbevindingen gepubliceerd worden op het geschikte moment, en neemt de leiding in het voorbereiden van de publicatie(s);
 • denkt na over mogelijke toepassingen van het onderzoek en de maatschappelijke relevantie ervan, en probeert dit in de praktijk te brengen.

... bewaakt de balans tussen het doctoraatsproject en andere taken en verantwoordelijkheden, gesteund door de promotor.

... neemt zijn/haar loopbaanontwikkeling actief in handen:

 • evolueert tot een zelfstandigere onderzoeker en neemt een belangrijkere rol in binnen de onderzoeksgroep naarmate het doctoraat vordert;
 • verkent tijdig eventuele loopbaanopties na het doctoraat, met bewustzijn van de eigen mogelijkheden en ambities;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het (verder) ontwikkelen van talenten en competenties door het grijpen van groeikansen en door deel te nemen aan opleidingen en vorming, inclusief het bewust samenstellen van een doctoralschoolprogramma op maat, gebaseerd op persoonlijke en professionele relevantie.

*Wanneer verwezen wordt naar ‘de promotor’, worden ook copromotoren bedoeld.