Klinische zorgpaden en richtlijnen in de revalidatie

Shoot Reval Proefpersonen LR 62

Revalidatie na een beroerte

Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van implementatie-acties voor de praktijkrichtlijn "Revalidatie van een patiënt in zorg bij personen na een beroerte”

Jaarlijks worden 200 à 230 per 100 000 mensen in België getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA), vaak met persisterende gevolgen. Het belang van vroegtijdige revalidatie is aangetoond en vertaald in evidence-based aanbevelingen. Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van deze richtlijnen is dat deze richtlijnen op consistente wijze door zorgverstrekkers worden toegepast.

Dit project beoogt de revalidatie van een patiënt na CVA te verbeteren door een prioritaire aanbeveling van de praktijkrichtlijn te concretiseren, een implementatieplan van de richtlijn CVA te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. Binnen dit project wordt gekozen voor de prioritaire aanbeveling ‘opstellen van revalidatiedoelen en revalidatieplan in een interdisciplinaire setting’ en hieraan gekoppeld de betrokkenheid van de cliënt en de basis klinimetrie voor het beoordelen van de doelen. Vier klinische clusters uit 4 regio’s  participeren in dit project nl. Limburg West (Jessa Revalidatie), Limburg Noord (Noorderhart), Vlaams Brabant (UZ Leuven) en Brussel gewest en Waals Brabant (UCL). Elke tweedelijnsinstelling werkt samen met zijn eerstelijns partners in de regio, waarbij men tracht een groot aantal zorgverleners te bereiken.

Annemie Spooren

Functie
Docent tenure track
Telefoon
+3211269332
Blank
1819 RWS 2019.04.04 Inwendige Kine 11 2

Revalidatie bij obesitas, diabetes en hartziekten

Onderzoekers in REVAL worden regelmatig uitgenodigd om mee te schrijven aan internationale of Europese richtlijnen met betrekking tot inspanning, sport en revalidatie in obesitas, diabetes en cardiovasculaire ziekten. Deze richtlijnen bieden ondersteuning voor clinici in het werkveld, om te kunnen komen tot state-of-the-art revalidatie en dus de beste zorg voor de patient.
Voorbeelden van dergelijke richtlijnen zijn:
Blank

Dominique Hansen

Functie
Gewoon Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211269362
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 04

Revalidatie bij lage rugpijn

Directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn in België (The Direct-Physio Trial)

Lage rugpijn (LRP) is wereldwijd dé nummer één oorzaak van beperking. Toenemend ziekteverzuim en hoge medische kosten maken dat optimalisatie van het zorgpad noodzakelijk is. Vroegtijdige of directe toegang tot kinesitherapie heeft al geleid tot een betere klinische uitkomst, verminderd gebruik van de gezondheidszorg en lagere kosten, en is ook reeds geïmplementeerd in andere Europese landen (bv. Nederland, het Verenigd Koninkrijk).

Ondanks deze positieve uitkomsten, is directe toegang tot kinesitherapie nog nooit in België bestudeerd. Het doel van deze studie is daarom om de toegevoegde waarde van directe toegang tot kinesitherapie in termen van pijn, beperking en kosteneffectiviteit bij acute LRP te onderzoeken in vergelijking met het gebruikelijke zorgpad met verwijzing door een huisarts. In deze studie zullen 600 volwassenen acute LRP, met een duur > 24 uur en < 6 weken, gerekruteerd worden en willekeurig toegewezen worden aan hetzij het gebruikelijke zorgtraject met verwijzing door de huisarts of het experimentele traject met directe toegang tot kinesitherapie. Primaire uitkomsten zijn pijnintensiteit, -locatie, en beperking.

Secundair zal een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd worden om de kosten van acute LRP en de behandeling ervan voor zowel de patiënt als de maatschappij in kaart te brengen. Secundaire uitkomsten zijn overtuigingen en cognities met betrekking tot LRP, levenskwaliteit, arbeidsongeschiktheid, aantal opflakkeringen en het algemene therapie-effect. Alle uitkomsten worden geëvalueerd bij aanvang, aan het einde van de interventie, en 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar na inclusie.

De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om het zorgpad voor acute LRP in België te optimaliseren. De studie werd goedgekeurd door het Medisch Ethisch Comité van UHasselt (ID number CME2021/066). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met AXXON, KU Leuven, UAntwerpen en UCLouvain, en wordt gefinancierd door RIZIV-INAMI.

Lotte Janssens

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+32 1129174

Annick Timmermans

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Blank

BelRAI revalidatie instrument

Dit project heeft als doel het doorontwikkelen, onderzoeken van haalbaarheid en valideren van het BelRAI Revalidatie instrument in de Vlaamse en federale revalidatiesector. BelRAI is een instrument om het functioneren van de patiënt in kaart te brengen volgens het ICF model, en dit door zorgverleners in de diverse disciplines van de revalidatie. Dit laat vervolgens toe om de zorgzwaarte in kaart te brengen. Het project is een samenwerking tussen KU Leuven, UGent en UHasselt en wordt ondersteund door het Vlaamse Steunpunt voor Volksgezondheid en Welzijn.

Blank

Peter Feys

Functie
Decaan - Prof. dr.
Telefoon
+3211292123