Motorische controle, cognitie & brein

Neurologische veranderingen in het verouderende brein, coördinatie bij veroudering
neurologische veranderingen bij motorisch leren, effect van nicotine op het brein, vertigo bij ouderen

Shoot Reval Proefpersonen LR 53 Spiegel

Neurologische veranderingen in het verouderde brein

Normale veroudering gaat gepaard met een afname van motorische functies, die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Deze veranderingen worden veroorzaakt door leeftijdsgebonden veranderingen in de hersenen. Het blijft onduidelijk hoe leeftijdsgebonden veranderingen in hersenstructuur, functie en connectiviteit de motorische prestaties beïnvloeden. We bestuderen hoe deze veranderingen in structurele en functionele herseninteracties tekorten in motorisch functioneren kunnen verklaren.

Enerzijds richten we ons op de interactie tussen specifieke hersengebieden die het netwerk vormen dat betrokken is bij de motorische controle. Deze interacties zullen zowel binnen als tussen beide hersenhelften worden onderzocht. Anderzijds kijken we vanuit een meer globaal perspectief naar leeftijdsgerelateerde veranderingen in de interacties tussen de verschillende netwerken in rust om te komen tot een maat voor neurale de-differentiatie.

We beginnen met door training geïnduceerde neuroplasticiteit in het verouderende brein en onderzoeken (a) welke structurele en functionele hersenmetingen toekomstig leren voorspellen (b) hoe zowel gedrags- als hersenmetingen veranderen als gevolg van leren. Dit vereist een combinatie van niet-invasieve hersenstimulatie en multimodale beeldvormingstechnieken. We willen een fundamentele bijdrage leveren aan kennis die toekomstige trainingsprogramma's kan inspireren om functionele achteruitgang die gepaard gaat met het ouder worden te verlichten of tegen te gaan.

Raf Meesen

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.

Koen Cuypers

Functie
Docent - Prof. dr.

Ontdek het volledige team en onderzoek van Brains-lab onder leiding van Prof. dr. Koen Cuypers.

brains-lab.com
RWS REVAL DCD Pediatrie Motorischleren (1)

Motorisch leren en DCD

Ongeveer 1 kind in elke klas heeft Developmental Coordination Disorder (DCD), toch krijgt niet elk kind op dit ogenblik een diagnose. De diagnose wordt vaker gesteld bij jongens dan bij meisjes. Kinderen met DCD worden vaak als onhandig beschreven en kunnen een variatie aan problemen ervaren. Ze hebben moeite met coördinatie, het inschatten van bewegingen, het plannen van taken of het evenwicht. Concreet kunnen kinderen met DCD moeilijkheden ervaren bij verschillende taken zoals schrijven, veters strikken, zwemmen, rennen of hinkelen.

Therapeuten gebruiken motorische leerprincipes om kinderen met DCD motorische vaardigheden te leren. Veel gebruikte motorische leerprincipes hebben betrekking op instructies en feedback. Het doel van dit doctoraat is te komen tot aanbevelingen over het gebruik van instructies en feedback bij kinderen met DCD. Dit gebeurt op basis van een systematische literatuur review naar het effect van frequentie, vorm en timing van instructies en feedback bij kinderen. Daarnaast wordt met een kwalitatieve studie onderzocht hoe kinesitherapeuten, werkzaam binnen de pediatrische revalidatie, motorisch leren toepassen bij kinderen met DCD. Hiervoor worden kinesisten uit Vlaanderen en Nederland geïnterviewd en geobserveerd. Tenslotte wordt door middel van online vragenlijsten de mening van internationale experts bevraagd, over de toepassing van motorische leerprincipes bij kinderen met DCD.

Dit onderzoek zal zo tot meer inzichten en concrete handvatten leiden over hoe therapeuten motorische leerprincipes bij kinderen met DCD kunnen toepassen om het leren van motorische vaardigheden te optimaliseren.

Eugene Rameckers

Functie
Hoofddocent - Prof. dr.

Katrijn Klingels

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211269394

Ingrid van der Veer

Functie

Postdoctoraal onderzoeker

Telefoon
+3211269160
Shoot Reval Proefpersonen LR 85

Cognitie bij personen met dementie

60% van de mensen met dementie wonen in België in woonzorgcentra (WZC). Oefentherapie aan matige intensiteit heeft een positief effect op bewegingsmogelijkheden, geheugen, gedrags- en psychologische symptomen (BPSD) bij ouderen met dementie. Echter, de motivatie voor oefentherapie en dus ook de therapietrouw is net bij mensen met dementie en wonende in een WZC zeer laag.

Met het project AMUSED, proberen we via muziek de motivatie tot bewegen bij deze specifieke doelgroep te verhogen. In een eerste studie, zal het effect van muziek en video materiaal ter ondersteuning van groepstherapie worden onderzocht. In een tweede studie zal muziek worden gebruikt als feedbacksysteem en motivator tijdens het fietsen op een aangepaste hometrainer.

Hierbij zullen de deelnemers aangespoord worden via de muziek om steeds boven een bepaalde trapsnelheid te fietsen. Tijdens deze 4-maand durende interventies, zullen zowel motivatie en therapietrouw, maar ook geheugen, fragiliteit, BPSD, levenskwaliteit en bewegingsmogelijkheden worden geëvalueerd.

Joke Spildooren

Functie
Docent - Prof. dr.
Blank
Shoot Reval Proefpersonen LR 100 (1)

Effect van nicotine op het brein

Nicotini gedreven modulatie van hersenfysiologie en cognitie bij veroudering.

Acetylcholine is een van de belangrijkste neuromodulatoren in het menselijk brein.

Acetylcholine is betrokken bij aandachtsprocessen, geheugenvorming, en cognitieve functies. Verstoring van de cholinerge activiteit, met name nicotineoverdracht, kan leiden tot cognitieve achteruitgang en wordt geassocieerd met neuropsychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, depressie en ADHD. Dit illustreert de belangrijke rol voor de algehele gezondheid. In dit project willen we de relevantie van de
nicotinereceptorfunctie voor de menselijke hersenfysiologie en cognitie onderzoeken.

We veronderstellen dat oude en jonge rokers bij nicotineontwenning verminderde faciliterende plasticiteit en cognitieve prestaties vertonen die hersteld kunnen worden door nicotinetoediening. Verminderde cholinerge functie is gerelateerd aan leeftijdsafhankelijke verminderde cognitieve vaardigheden, daarom voorspellen we een leeftijdsafhankelijk heterogeen effect in de niet-rokende subgroep. Zo voorspellen we nadelige effecten op jonge niet-rokers en faciliterende effecten op oudere niet-rokers. Samenvattend, is deze studie gericht op (1) het verder onderzoeken van aan nicotinereceptoractivatie gerelateerde fysiologische processen
die verband houden met cognitieve functies en (2) het onderzoeken van leeftijdsafhankelijke effecten van nicotinereceptoractivatie op de neurofysiologie en cognitie.

Blank

Raf Meesen

Functie
Hoogleraar - Prof. dr.
Telefoon
+3211292124
Blank

Neurofysiologie bij multiple sclerosis

Blank

Bart Van Wijmeersch

Blank

Cognitie bij personen met MS

Multi-dimensioneel bewegings- en neurofysiologisch onderzoek van wandelgerelateerde vermoeidheid bij personen met multiple sclerose.

Multiple sclerose (MS) is een ziekte die wordt gekenmerkt door het induceren van
verschillende symptomen, waaronder vermoeidheid. Vermoeidheid komt veel voor bij mensen met MS (pwMS), en is een van de meest invaliderende symptomen die door deze populatie worden gemeld (bijv. bijna 90% ervaart of heeft ervaring met vermoeidheid als gevolg van MS). In dezelfde lijn komt vermoeibaarheid, die wordt gedefinieerd als een afname van de prestaties bij een bepaalde taak, ook vaker voor bij pwMS en beïnvloedt zowel motorische als cognitiedomeinen.

Er is ook geen onderzoek naar revalidatieprogramma's om motorische vermoeibaarheid bij pwMS te verminderen. Met behulp van verschillende biomechanische en neurofysiologische benaderingen wil het project i) met behulp van een virtual reality-omgeving (GRAIL) onderzoeken hoe motorische vermoeibaarheid de biomechanische aanpassingen beïnvloedt, wat de relatie is met cognitie en wat de relatie is met neurofysiologische metingen tijdens het lopen met virtuele obstakels onderhandeling; ii) de relatie onderzoeken van neurofysiologische domeinen met vermoeibaarheid tijdens stapbewegingen (fNIRS) en het uitoefenen van aandachtscontrole met behulp van eenvoudige taken (bijv. waakzaamheidstaken).

Verbetering van cognitie bij personen met progressieve MS (CogEx studie)

Een multicenter studie in een samenwerking met 11 verschillende centra gelegen in België, Denemarken, Engeland, Italië, Canada en Amerika zal worden uitgevoerd. Cognitieve revalidatie en aerobe training zullen apart en gezamenlijk worden uitgevoerd door 360 personen met primaire of secundaire progressieve Multiple Sclerosis.

De revalidatie programma's zullen apart van elkaar en gezamenlijk geëvalueerd worden, met als doel om vast te stellen of beide programma's een effectieve behandeling voor cognitieve problemen zijn en om te bepalen of de behandelingen een synergetisch effect hebben wanneer ze gecombineerd worden in personen met progressieve MS. Dit is een project bij de MS Liga Canada in samenwerking met de University of Toronto.

Blank

Peter Feys

Functie
Prof. dr

Mieke D’hooge

Felipe Balistieri Santinelli

Blank

Cintia Ramari

Pieter Meyns

Blank