Legaten

Elke schenking begint bij een verhaal.                                                                                        Ons verhaal begint hier.

Image Image

Door UHasselt als goed doel in je testament op te nemen kan je (een deel van) je nalatenschap belastingsvrij schenken. Je idealen leven zo verder in ons onderzoek, onderwijs en patrimonium.

De impact van je legaat is 100%: UHasselt houdt 0% overheadkosten in. Iedere euro die je schenkt gaat integraal naar je gekozen doel.

Steeds meer mensen kiezen er daarom ook voor om UHasselt in hun testament op te nemen.

Graag luisteren we naar jou want achter ieder legaat zit een warm verhaal dat we graag verbinden met ons onderzoek en onderwijs.

Contacteer ons gerust voor een discreet gesprek. Dit kan telefonisch, bij ons op kantoor of met een bezoekje bij jouw thuis.

SOORTEN LEGATEN EN TESTAMENTEN

Een legaat kan op drie manieren opgemaakt worden:

- algemeen legaat

- legaat onder algemene titel

- bijzonder legaat

Een testament kan je op drie manieren opstellen

- eigenhandig geschreven testament

- notarieel testament

- internationaal testament

BESTEMMING LEGAAT

In dialoog en overleg kan je een specifieke toestemming voor jouw legaat bepalen of je kan UHasselt laten kiezen waar op dat de moment jouw nalatenschap de meeste impact kan hebben.

DUOLEGAAT EN FISCALE HERVORMINGEN

Sinds 1 juli 2021 zijn in het Vlaamse Gewest ingrijpende hervormingen ingevoerd in de wetgeving betreffende duolegaten en fiscaliteit bij schenkingen en legaten.

LICHAAMSDONATIE

Je lichaam afstaan na overlijden voor onderwijs en onderzoek is een nobele daad die we erg waarderen. Je bent hiermee van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek en de medische opleidingen.

Meer informatie vind je hier.

SOORTEN LEGATEN EN TESTAMENTEN

Legaat

Algemeen legaat

Bij een algemeen legaat kan je bepalen dat de totale beschikbare erfenis aan UHasselt toekomt (roerende en onroerende goederen). Je kan dan nog laten noteren dat een bepaalde som, voorwerp of onroerend goed aan iemand anders nagelaten wordt, dit kan in een aanvullend bijzonder legaat.

Indien er een partner of kinderen zijn hebben zij echter steeds recht op het reservatair gedeelte van je nalatenschap, dit is steeds de helft van deze nalatenschap.

Legaat onder algemene titel

Een legaat onder algemene titel wordt gebruikt indien je aan UHasselt een gedeelte van jouw nalatenschap wil legateren. Hier kan welbepaald in opgenomen worden welk deel of welke zaken specifiek toegekend wordt aan UHasselt:

  • een percentage of deel van de totale nalatenschap
  • bepaalde stukken van de roerende en/of onroerende goederen

Spreek goed af met je notaris hoe dit opgenomen dient te worden in je testament.

Bijzonder legaat

In een bijzonder legaat kan je heel specifiek een bepaalde geldsom, een onroerend goed of een speciale collectie toekennen aan UHasselt.

De algemeen legataris krijgt dan de opdracht om bij uitvoering van de wilsbeschikking de bepalingen opgesomd in het bijzonder legaat over te maken aan de begunstigde.

Testament

Een testament kan je op drie manieren opstellen

Eigenhandig testament

Een eigenhandig testament dien je zelf volledig met de hand te schrijven (niet op computer), dateren en ondertekenen.

We raden steeds aan om het eigenhandig testament eveneens te laten registeren bij een een notaris.

Notarieel testament

Een notarieel testament wordt opgesteld bij een notaris in aanwezigheid van twee getuigen (je kan die zelf aanduiden of de notaris kan zorgen voor twee getuigen). De notaris zorgt dat het testament conform alle wettelijke vereisten wordt opgemaakt en dat jouw wensen duidelijk en ondubbelzinnig opgenomen worden in het testament.

Internationaal testament

Het internationaal testament kan u eveneens eigenhandig schrijven of opmaken. Daarna laat u dit formaliseren bij de notaris die ook hier in aanwezigheid van twee getuigen dit registreert.

Een internationaal testament wordt opgemaakt indien je roerende of onroerende goederen in het buitenland bezit.

BESTEMMING LEGAAT

Jij bepaalt zelf aan welk project binnen UHasselt jouw nalatenschap ten goede komt:

  • één van onze innovatieve onderzoeksprojecten
  • het welzijn van onze studenten en hun voortgang in de studies
  • beurzen voor studenten uit binnen- en buitenland om financiële drempels bij studies of stages weg te werken
  • het beschermen van ons patrimonium en cultureel erfgoed of het mee helpen verwezenlijken van nieuwbouwprojecten.

Of je kan de keuze laten aan UHasselt om te bepalen waar op dat moment jouw financiële bijdrage het meest bij brengt voor de verdere ontwikkeling van onze universiteit en haar studenten.

Steeds gebeurt dit in dialoog met jou en schrijven we zo samen een verhaal met impact.

DUOLEGAAT EN FISCALE HERVORMINGEN

Duolegaat

Het duolegaat was in het verleden een goede en nuttige mogelijkheid om een goed doel op te nemen in jouw legaat waarbij dit goede doel zich engageert om de successierechten te betalen van eventueel andere begunstigden.

In 2021 heeft de Vlaamse Regering echter beslist om de techniek van het duolegaat af te schaffen (Vlaams decreet d.d. 19 maart 2021 met ingang op 1 juli 2021).

Hierdoor zijn duolegaten niet meer gunstig en in gevallen zelfs onuitvoerbaar voor het goede doel, i.c. UHasselt.

Daar dit van toepassing is op nieuwe maar ook op reeds bestaande testamenten is het zeer belangrijk om je notaris te contacteren en dit te laten wijzigen.

Zonder dit te laten wijzigen wordt je duogelaat niet meer aanvaard en gaan jouw wensen zoals opgenomen in het legaat verloren.

In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duolegaat wel nog mogelijk. Hier adviseren we om steeds advies te vragen aan je notaris of je kan ons steeds contacteren voor verdere toelichting.

Fiscale hervormingen

Een goed doel opnemen in een legaat met de zuivere geest van filantropie en dus het verschil te maken met impact via één van onze projecten wordt in het Vlaamse Gewest gestimuleerd.

Sinds 1 juli 2021 zijn goede doelen in het Vlaamse Gewest vrijgesteld van successierechten. Zowel bij schenkingen als bij legaten wordt de belasting verlaagd naar 0%, en kan je aldus belastingvrij nalaten aan UHasselt.

In het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven de successierechten bepaald op 7%.