Waarom werken bij UHasselt

Universiteit Hasselt hecht er veel belang aan om haar medewerkers een goede work-life-balance te garanderen door onder meer flexibele arbeidsuren en kinderopvang. We stimuleren duurzaam woon-werkverkeer en hanteren een transparant verloningsbeleid. Daarnaast hebben we oog voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en zetten we in op persoonlijke groei en ontwikkeling. Tot slot zijn we ervan overtuigd dat een aangename invulling van de vrije tijd bijdraagt tot een succesvol werkleven.

Work-life balance

Arbeidsuren

Het UHasselt-personeel werkt volgens flexibele arbeidsuren. Op deze manier kunnen werkdagen in drukke periodes gerecupereerd worden op kalmere momenten. Bovendien geven de flexibele arbeidstijden meer vrijheid om tot een evenwichtige work-life balance te komen.

Hybride werken

UHasselt zet als werkgever in op het hybride werken wat volgende voordelen oplevert voor onze medewerkers: een gunstige work-life balance, optimalisatie van woon-werk verkeer, autonomie, flexibiliteit en een duurzame werkorganisatie. Structureel telewerk is mogelijk in de vorm van maximaal 2 werkdagen voor alle ATP medewerkers van de UHasselt, die minstens voor 50% aangesteld zijn en wiens werk het toelaat om aan telewerk te doen. Telewerk is een gunst en de praktische afspraken gebeuren steeds in overleg met en mits toestemming van de leidinggevende

Deeltijds werken

Voor het personeel is er de mogelijkheid om deeltijds te werken. Aan de UHasselt zijn hiervoor verschillende stelsels voorhanden.

Verlofdagen

Alle UHasselt-personeelsleden hebben 35 verlofdagen vrij te kiezen per jaar, 14 feestdagen en collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Kinderopvang

Voor ouders is het vaak geen sinecure om tijdens de schoolvakanties opvang te voorzien voor hun kinderen. De Universiteit Hasselt biedt daarom aan een voordelig tarief vakantieopvang aan tijdens de krokus- en paasvakantie en gedurende 4 weken tijdens de zomervakantie voor kinderen van personeelsleden tussen 2,5 en 12 jaar.

Korting in de universiteitsrestaurants

UHasselt streeft naar duurzame, gezonde én betaalbare voeding.
Het personeel van de UHasselt krijgt een korting van 40 % op heel wat basis en gezonde voeding in de universiteitsrestaurants mits betaling met PingPing.

Geschenken

De Universiteit Hasselt leeft mee met haar personeel bij grote familiale gebeurtenissen en loopbaanmomenten. Personeelsleden van de UHasselt ontvangen een geschenk ter gelegenheid van de geboorte van hun kind, huwelijk, dienstjubileum en pensionering.

Mobiliteit

Pendelfiets

De Universiteit Hasselt beschikt over een 60-tal pendelfietsen die verspreid worden onder het personeel voor hun woonwerkverplaatsing.

Fietsvergoeding

Wie zijn/haar woonwerkverplaatsing met de fiets maakt, kan een fietsvergoeding van 0,35€ per gefietste kilometer aanvragen. Doctoraatsbursalen en postdoc bursalen kunnen geen aanspraak maken op een fietsvergoeding.

Terugbetaling openbaar vervoer

Personeelsleden die met de trein of bus naar het werk komen krijgen hun abonnement volledig terugbetaald. Voor doctoraatsbursalen en postdoc bursalen is er geen terugbetaling via de personeelsdienst mogelijk. Doctoraatsbursalen krijgen een gedeeltelijke terugbetaling via de dienst Studentenvoorzieningen.

Dienstvoertuigen

Verder beschikt de Universiteit Hasselt over dienstwagens en elektrische dienstfietsen waarvan de personeelsleden gebruik kunnen maken tijdens de werkuren.

Omniumverzekering bij dienstverplaatsing met eigen wagen

Wanneer UHasselt-personeelsleden toch met hun eigen wagen op dienstverplaatsing gaan, zijn ze automatisch omniumverzekerd door de Universiteit Hasselt.

Verloning

Loonschalen

Je wordt verloond volgens een salarisschaal specifiek voor het statuut waarin je aangesteld bent. Er zijn 7 statuten aan de Universiteit Hasselt:

Contact: Mathias Wijnants, Sarah Terium, Kara Smets of Jannick Geuens

Zelfstandig academisch Personeel (ZAP)

Zelfstandig academisch personeel (ZAP) zijn docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren.

Elk statuut heeft zijn specifieke barema's. Per barema zijn verschillende salarisschalen mogelijk en verschillende tredes. Jouw uiteindelijke wedde wordt bepaald op basis van jouw relevante ervaring.

Assisterend academisch personeel (AAP)

Assisterend academisch personeel (AAP) zijn assistenten, doctor-assistenten en praktijkassistenten.

Elk statuut heeft zijn specifieke barema's. Per barema zijn verschillende salarisschalen mogelijk en verschillende tredes. Jouw uiteindelijke wedde wordt bepaald op basis van jouw relevante ervaring.

Bijzonder academisch personeel (BAP)

Bijzonder academisch personeel (BAP) zijn navorsers, navorsers-expert, navorsers coördinator, business developers en business managers (IOF experts niveau 1 en 2).

Elk statuut heeft zijn specifieke barema's. Per barema zijn verschillende salarisschalen mogelijk en verschillende tredes. Jouw uiteindelijke wedde wordt bepaald op basis van jouw relevante ervaring.

Barema's BAP:

Administratief en technisch personeel (ATP)

Salarisschalen
Het ATP wordt opgedeeld in functieklassen (voorheen graden). Binnen elke functieklasse zijn volgende salarisschalen van toepassing.

Het brutoloon waaraan je verloond zal worden bij indiensttreding, wordt bepaald op basis van je geldelijke anciënniteit en inschaling. Je kan doorheen je loopbaan aan de UHasselt ook doorgroeien in de salarisschalen.

Voor de functieklassen 7 t.e.m. 10 is er een overgang naar een extra salarisschaal na 10 jaar schaalanciënniteit. Voor functieklasse 1 gelden afwijkende regels wat betreft inschaling. Neem hiervoor contact op met de personeelsdienst van de UHasselt.

Geldelijke anciënniteit = erkenning van werkervaring
Vooraleer je kan ingeschaald worden in een salarisschaal moet er bepaald worden welke eventuele werkervaring(en) erkend kunnen worden. Dit noemen we het bepalen van je geldelijke anciënniteit.

 • Alle prestaties bij voorgaande werkgevers die nuttig worden geacht voor de uitoefening van de functie bij UHasselt worden hierbij meegenomen als nuttige ervaring, met uitzondering diensten gepresteerd als jobstudent, schoolstages, leercontract en diensten die niet onderworpen waren aan een stelsel van sociale zekerheid.
 • Prestaties vanaf 50% tellen volledig mee; die aan minder dan 50% worden aan de helft erkend.
 • Enkel volledig begonnen en beëindigde maanden tellen mee* (vb. tewerkstelling van 16.01.2020 t.e.m. 15.06.2020 = 4 maanden, want januari en juni tellen niet mee omwille van onvolledige maanden).
  * Tenzij aaneensluitend met een vorige of volgende tewerkstellingen, dan wordt er wel doorgerekend.

Het totaal aan jaren en maanden erkende werkervaring noemen we dus je geldelijke anciënniteit bij indiensttreding. Deze periodes van tewerkstelling dienen officieel gestaafd te worden aan de hand van attesten van tewerkstelling.

Inschaling
Een inschaling is het bepalen op welke trede in de salarisschaal je terechtkomt bij indiensttreding. Als nieuw personeelslid gebeurt je inschaling steeds in de eerste salarisschaal van de betreffende functieklasse. (vb. functieklasse 7, inschaling in salarisschaal 5.1)
De toekenning van de trede gebeurt dus overeenkomstig het toekennen van de geldelijke anciënniteit.

Een voorbeeld:
Een ATP-personeelslid treedt in dienst op 01.04.2020 in klasse 5.
Ze start in de salarisschaal 7.1.
Betrokkene heeft een werkervaring opgebouwd bij vorige werkgevers van in totaal 5 jaar en 4 maanden (= geldelijke anciënniteit).
De inschaling gebeurt dus in trede 5 binnen de salarisschaal 7.1.

Doorgroei binnen dezelfde salarisschaal
Binnen een salarisschaal zijn er verschillende treden. Je groeit door naar de volgende trede via ononderbroken tewerkstelling. 
Volgende treden leiden tot salarisstijgingen: trede 1 t.e.m. 4 en daarna om de twee jaar (op trede 6, 8, 10, enz…). Er is ook telkens een maximum per salarisschaal.
Het moment van doorgroei binnen je salarisschaal is volledig afhankelijk van je inschaling, van je geldelijke anciënniteit dus, m.a.w. van je trede in de salarisschaal bij indiensttreding.

Een voorbeeld:
Een ATP-personeelslid treedt in dienst op 01.04.2020 in klasse 8. Ze start in de salarisschaal 3.4.
Ze start met bijvoorbeeld een geldelijke anciënniteit van 15 jaar en 1 maand, op trede 15 dus.
Er is een salarisstijging binnen deze salarisschaal op trede 16 d.w.z. een geldelijke anciënniteit van 16 jaar.
Betrokkene heeft reeds 15 jaar en 1 maand op 01.04.2020, dus binnen 11 maanden op 01.03.2021, bereikt ze trede 16 met de bijbehorende salarisstijging.
De eerstvolgende verhoging ontvangt ze bij 18 jaar geldelijke anciënniteit, bij trede 18, dus op 01.03.2023.

Doorgroei naar een volgende salarisschaal
Je maakt als personeelslid automatisch de overgang naar de volgende salarisschaal binnen je functieklasse na 6 jaar schaalanciënniteit.
Voor de functieklassen 7 t.e.m.10 gebeurt de overgang naar de extra salarisschaal na 10 jaar schaalanciënniteit.
De overgang naar de volgende salarisschaal gaat steeds in op de eerste dag van de maand.

Een voorbeeld:
Een ATP-personeelslid treedt in dienst op 01.04.2020 in klasse 7.
Ze start in de salarisschaal 5.1 met bijvoorbeeld een geldelijke anciënniteit van 6 jaar en 9 maanden.
Ze wordt dus ingeschaald in trede 6 van salarisschaal 5.1.
Doorgroei naar de volgende salarisschaal binnen klasse 7, namelijk salarisschaal 5.2, is mogelijk na 6 jaar ononderbroken tewerkstelling in salarisschaal 5.1.
Op 01.04.2026 groeit ze door naar salarisschaal 5.2. Ze bevindt zich dan in trede 12 met een geldelijke anciënniteit van 12 jaar en 9 maanden.

Contractuele of statutaire aanstelling
Een contractueel personeelslid heeft een individueel arbeidscontract. Als contractueel personeelslid binnen het ATP kan je genieten van een contractueel pensioen en een aanvullende groepsverzekering.
Contractuele personeelsleden vallen na de eerste 30 dagen gewaarborgd loon terug op een uitkering van het ziekenfonds met een aanvulling vanuit de groepsverzekering.

Een statutair personeelslid:

 • is vastbenoemd
 • heeft geen individuele arbeidsovereenkomst
 • ontvangt een éénzijdige akte van de UHasselt (een benoemingsbesluit)
 • valt onder het specifieke statuut van de ambtenaren

Als statutair personeelslid heeft u recht op een overheidspensioen.
Statutaire personeelsleden vangen hun vaste benoeming aan met een ziektekrediet van 666 dagen voor hun volledige carrière. Ziektedagen worden volledig doorbetaald en in mindering gebracht van het ziektekrediet.

De loonschalen voor contractuele en statutaire personeelsleden zijn dezelfde en zijn terug te vinden onder de rubriek Loonschalen.

Doctoraatsbursalen

Als doctoraatsbursaal ontvang je een belastingvrije, aan de RSZ onderworpen beurs.

Het beursbedrag stijgt naargelang het aantal jaren anciënniteit (netto bedragen):

 • 0 jaren anciënniteit: € 2570,83
 • 1 jaar anciënniteit: € 2605,36
 • 2 jaren anciënniteit: € 2640,57
 • 3 jaren anciënniteit: € 2677,00

Overige informatie rond doctoreren aan de UHasselt is verzameld op een aparte pagina.

Postdoc bursalen

Als postdoc bursaal ontvang je een belastingvrije, aan de rsz onderworpen beurs.

Het beursbedrag komt neer op onderstaande:

 • Junior postdoc (4 jaar anciënniteit): € 3033,19
 • Senior postdoc (10 jaar anciënniteit): € 3277,18

Gastprofessoren

Bezoldigde gastprofessoren worden betaald op basis van hun aanstellingspercentage en het bedrag overeenstemmend met de graad waarin ze zijn aangesteld. Voor elke graad geldt een vast bedrag, berekend op basis van de trede die voor deze graad is vastgelegd.

GraadVerloning
Docenttrede 12 van salarisschaal 'Docent 051' van het Zelfstandig Academisch personeel
Hoofddocent

trede 12 van salarisschaal 'Hoofddocent 041' van het Zelfstandig Academisch personeel

Hoogleraartrede 9 van salarisschaal 'Hoogleraar 031' van het Zelfstandig Academisch personeel
Gewoon Hoogleraartrede 9 van salarisschaal 'Gewoon hoogleraar 011' van het Zelfstandig Academisch personeel


Bezoldigde gastprofessoren genieten ook dubbel vakantiegeld, eindejaarstoelage en ecocheques zoals de andere personeelsleden.

In plaats van een bezoldiging via de payroll van de UHasselt, is het ook mogelijk om een vergoeding via detacheringsovereenkomst te bekomen waarbij er een betaling gebeurt aan een andere werkgever waar betrokkene is tewerkgesteld.

Ecocheques

Personeelsleden van de UHasselt ontvangen een ecocheque van 20 euro per maand bij voltijdse tewerkstelling.

Het totale bedrag van de ecocheques wordt verder berekend op basis van:

 • je arbeidsregime (voltijds of deeltijds)
 • het aantal maanden arbeidsprestatie in de referteperiode (oktober voorgaande jaar t.e.m. september huidig jaar)

De ecocheques worden begin december van elk jaar uitbetaald.

Een voorbeeld:

Een werknemer komt in dienst op 01.02.2019 aan een arbeidsregime van 80%. 
Hij heeft dan recht op 20 euro x 8 maanden (01.02.2019 t.e.m. 30.09.2019) x 80% = 108,80 euro

Contact: Kelly Croonen

Eindejaarstoelage

De eindejaarstoelage wordt berekend op basis van:

 • het onderstaande percentage op de maandelijks geïndexeerde salarisschaal van november (voor doctoraatsbursalen wordt het barema 502 gehanteerd)
 • je arbeidsregime (voltijds of deeltijds)
 • het aantal maanden arbeidsprestatie in de referteperiode januari t.e.m. september

De percentages die als basis dienen voor de berekening van de eindejaarstoelage zijn afhankelijk van het statuut.

StatuutPercentage
ZAP, doctor-navorser, doctor-assistent, ATP vanaf salarisschaal 10.159%
Assistent, navorser, ATP salarisschaal 6.1 t.e.m. 9.2 en doctoraatsbursalen67%
ATP salarisschaal 3.1 t.e.m. 5.373%
ATP salarisschaal 2.1 t.e.m. 2.480%

De eindejaarstoelage wordt berekend en uitgekeerd in de eerste helft van de maand december.

Contact: Kelly Croonen

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend op basis van:

 • de maandelijks geïndexeerde salarisschaal van de maand april x 80,8905% (voor doctoraatsbursalen wordt het barema 502 gehanteerd)
 • je arbeidsregime (voltijds of deeltijds)
 • het aantal maanden arbeidsprestatie in de referteperiode januari t.e.m. december van het voorgaande jaar

Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de loop van de maand mei.

Contact: Kelly Croonen

Pensioenvoorzieningen

UHasselt medewerkers bouwen een contractueel of een overheidspensioen op.

Verder is er ook een aanvullend pensioenstelsel in de vorm van een groepsverzekering voorzien voor contractueel ATP en bepaalde categorieën van het BAP. Meer info over de groepsverzekering aan de UHasselt, vindt u hier (pdf, 457 KB)

Contact:
Groepsverzekering: Kelly Croonen
Pensioen (contractueel / overheidspensioen): Johan Thijs

Loopbaan & ontwikkeling

Trainings- en ontwikkelingsaanbod voor UHasselt personeel

Universiteit Hasselt wil een lerende organisatie zijn voor een lerende maatschappij. Als lerende organisatie willen we dan ook voor elke medewerker en leidinggevende werken aan een cultuur van levenslang leren. Daarom voorzien we in een interessant opleidingsaanbod dat afgestemd is op zowel belangrijke leerbehoeften van onze organisatie als op maatschappelijke uitdagingen. Alle medewerkers hebben bovendien ook toegang tot een databank van meer dan 150 online opleidingen in diverse domeinen.

Als betrokken werkgever besteden we aandacht aan het welzijn en welbevinden van alle medewerkers via opleidingen en inspiratiesessies rond thema's die daarin ondersteunen. Voor leidinggevenden en voor zelfstandig academisch personeel bieden we opleidingstrajecten aan gericht op het professionaliseren van de eigen leiderschapscompetenties. Docenten met onderwijsopdracht worden ondersteund in hun opdracht via professionaliseringstrajecten met focus op didactiek en onderwijs.
Via een aanbod aan langdurige opleidingen bieden we alle medewerkers de kans om te werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling en carrière.

Loopbaanbeleid

UHasselt wenst in te zetten op een duurzaam loopbaanbeleid waarin onze medewerkers centraal staan. We maken gebruik van diverse HR-instrumenten opdat medewerkers hun (persoonlijke) groei en ontwikkeling samen met ons mee in handen kunnen nemen.

 • Talent aantrekken door middel van een kwaliteitsvol wervings- en selectieproces.

Door middel van concrete vacatureteksten krijgen sollicitanten een helder beeld van de doelstelling, taken, verantwoordelijkheden van een functie binnen de UHasselt. Naast relevante kennis en ervaring wordt er een overzicht gegeven van de kritische competenties die nodig zijn om deze functie succesvol op te kunnen nemen. Naast het selectie-interview maakt de UHasselt gebruik van psychotechnische proeven en/of een assessment center om een zo duidelijk mogelijk zicht te verkrijgen op de talenten enerzijds en de ontwikkelpunten anderzijds, zodat deze van bij de aanwerving mee opgenomen kunnen worden in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Tijdens onze selectie-interviews streven we naar een open dialoog tussen sollicitant en de selectiecommissie opdat de verwachtingen van beide kanten aan bod kunnen komen.

 • On boarding nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers krijgen een dedicated dossierbeheerder toegewezen waarbij zij reeds voor de start bij de UHasselt terecht kunnen inzake contractuele en/of andere praktische vragen omtrent hun start. Tijdens een onthaalmoment wordt alles samen overlopen en op je eerste werkdag word je opgevangen door je leidinggevende die je wegwijs maakt binnen de dienst of faculteit.

 • Talent behouden en interne mobiliteit

UHasselt wenst kansen te creëren voor medewerkers. UHasselt zet in op zelfsturing en autonomie, waardoor medewerkers gestimuleerd worden tot levenslang leren en op die manier hun loopbaan binnen de UHasselt mee vorm te geven. Interne mobiliteit wordt mogelijk gemaakt door een intern vacatureaanbod. Daarnaast kunnen interne medewerkers ook steeds solliciteren op externe vacatures.

Functies binnen de UHasselt worden gekoppeld aan een competentieprofiel. Dit geeft medewerkers een transparante kijk op welke competenties vereist zijn voor welke rol binnen de organisatie. Op basis hiervan kunnen zij gerichte opleidingskeuzes maken.

 • Feedbackcyclus met als rode draad een persoonlijke ontwikkelingsplan

Het persoonlijk ontwikkelingsplan dat bij aanwerving wordt opgesteld wordt meegenomen doorheen de verdere feedbackcyclus. Regelmatige feedbackmomenten, jaarlijkse functioneringsgesprekken, waarderingsmomenten in het kader van permanente evaluatie dragen bij tot een open feedbackcultuur. Dit alles heeft als doel gemotiveerde medewerkers creëren die ingezet worden op hun talenten met mogelijkheden tot groei en ontwikkeling binnen de functie of naar een nieuwe functie.

Gezondheid en welzijn

Welzijn

UHasselt cares!

Als universiteit zorgen wij mee voor het welzijn van onze medewerkers en dit op tal van manieren. We vinden het belangrijk dat jij je fysiek en mentaal tip top voelt op het werk. Hiervoor hebben we een waaier aan mogelijkheden die jou hierbij kunnen ondersteunen en waarvan je gebruik kan maken.

Enerzijds voorzien we met betrekking tot gezondheid een hospitalisatieverzekering, griepvaccinatie en aandacht voor ergonomie.

Anderzijds bieden we onze medewerkers ook tal van ontspanningsmogelijkheden aan met betrekking tot beweging, sport, cultuur & fun.

Daarnaast kan je deelnemen aan interne opleidingen rond veerkracht, hybride werken en zijn er tal van andere ontwikkelingsmogelijkheden zodat we levenslang leren in de praktijk brengen.

We voorzien ook flexibele werkuren en een thuiswerkregeling die jouw work-life balans mee ondersteunt, en nog zoveel meer!

Hospitalisatie

UHasselt-personeel heeft de mogelijkheid om zichzelf en zijn/haar gezin via de Universiteit Hasselt aan te sluiten bij decollectieve verzekering gezondheidszorg Onderwijs van Ethias (pdf, 99 KB). Je kan hierbij genieten van een volledige terugbetaling ten bedrage van de basisformule van de hospitalisatieverzekering. Je kan kiezen voor de uitgebreide formule, mits het betalen van een meerkost. Doctoraatsbursalen en postdoc bursalen kunnen geen aanspraak maken op dit voordeel.

Griepvaccin

Jaarlijks krijg je als personeelslid de kans om gratis een griepvaccin te laten plaatsen door de bedrijfsarts van de UHasselt.

Vrije tijd

Bibliotheek

Het UHasselt-personeel kan desgewenst lid worden van de Bibliotheek Hasselt Limburg. In tegenstelling tot de voorbije jaren gebeurt dat niet langer automatisch. Wie interesse heeft in een gratis BHL-lidkaart, kan zich inschrijven via deze link.  
Ben je al lid, dan kun je je lidmaatschap via bovenstaande webpagina verlengen. Vraag je een nieuwe kaart aan? Dan brengt BHL je op de hoogte van zodra je lidkaart klaar ligt. Dat duurt enkele werkdagen. Je kunt je lidkaart nadien op vertoon van je identiteitskaart afhalen aan het onthaal van BHL.
Het lidmaatschap is geldig tot en met 31 oktober volgend jaar en kan elk jaar verlengd worden zolang je bezoldigd medewerker bent aan UHasselt.

Lerarenkaart

Professoren en assistenten (praktijkassistenten en doctor-assistenten) hebben recht op een lerarenkaart met bijhorende voordelen.

Personeelsvereniging VLUP

Alle personeelsleden zijn automatisch lid van de personeelsvereniging VLUP (Vereniging voor Limburgs UniversiteitsPersoneel). Zij organiseren activiteiten zoals allerlei workshops, een bedrijfsbezoek, een weekend, een pretparkbezoek, het Sinterklaasfeest, enz. Via de VLUP heeft het personeel ook recht op tal van kortingen.

Sport

De UHasselt stimuleert haar personeel en studenten aan sport te doen door allerlei sportieve activiteiten. Zo wordt er elk jaar de Campusrun georganiseerd, is er de traditionele Roeiregatta, doet de UHasselt mee met Sporten tegen Kanker en loopt jaarlijks een UHasselt-team mee met Dwars door Hasselt. Verder kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van het stedelijk zwembad van Hasselt.

Personeelskortingen dankzij Benefits@Work

Betalen, dat doen we graag met korting. En dat kan voortaan bij heel wat aankopen, want UHasselt heeft een overeenkomst afgesloten met Benefits at Work, een platform dat kortingen en promoties aanbiedt. Een nachtje op hotel, een dagje uit, filmtickets, shoppen,...als personeelslid geniet je vanaf nu van flink wat kortingen op bekende merken.