Regelgeving studenten

OER-regeling

Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tUL

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, juni 2010, juli 2011, juni 2013 (correctie in oktober 2013), juli 2014, juni/juli 2015, juni 2016, juni 2017, mei 2018, mei 2019, april en mei 2020, juni 2021, juni 2022 en juni 2023.

Van toepassing op alle opleidingen en postgraduaten van de UHasselt/tUL.

De volledige OER 2023-2024 in PDF-versie (pdf, 508 KB).

De Engelstalige OER 2023-2024 in PDF-versie (pdf, 619 KB).

De OER 2022-2023 blijft dit academiejaar ook nog beschikbaar, zowel in het Nederlands (pdf, 627 KB) als in het Engels (pdf, 886 KB).

Intern beroep

Waartegen kan ik als student een intern beroep aantekenen?

(artikel 1.2 Rechtspositieregeling) (artikel 19.2 OER AJ 2023-2024)

Je kan als student van de UHasselt/tUL een intern beroep aantekenen als jij niet akkoord bent met een studievoortgangsbeslissing op voorwaarde dat er niet eerder een intern beroep werd ingediend over deze studievoortgangsbeslissing. Een studievoortgangsbeslissing is:

 • Een examenbeslissing, dit is elke beslissing, al dan niet door deliberatie, die een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidingsonderdeel, meerdere opleidingsonderdelen van een opleiding/postgraduaat, of een opleiding/postgraduaat als geheel;
 • Een examentuchtbeslissing (een sanctie opgelegd naar aanleiding van examenfeiten);
 • De toekenning van een bewijs van bekwaamheid;
 • De toekenning van een vrijstelling om een examen af te leggen over een opleidingsonderdeel;
 • Een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma wordt opgelegd en waarbij de studieomvang van dergelijk programma wordt vastgesteld;
 • Het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking;
 • Het weigeren van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het contract waarvoor de student die een geïndividualiseerd traject volgt, zich nog niet eerder heeft ingeschreven;
 • Een beslissing inzake gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma van hoger onderwijs met een Vlaams diploma van hoger onderwijs genomen krachtens artikel II.256 van de Codex hoger onderwijs;
 • Een individuele beslissing houdende de weigering tot inschrijving op basis van ontoereikend leerkrediet of een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0.
 • Een beslissing over substantiële verschillen in competenties als een creditbewijs meer dan 5 jaar geleden werd verworven.

Ik wil een intern beroep instellen: hoe pak ik dit aan?

(artikel 1.3 Rechtspositieregeling) (art. 19.3 OER AJ 2023-2024)

Je dient jouw intern beroep binnen een termijn van 7 kalenderdagen* vanaf de dag na bekendmaking/kennisgeving formeel en per aangetekende post in bij de secretaris van de interne beroepscommissie met volgend adres:

tav Dienst onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
Céline Jaspers
Secretaris interne beroepscommissie
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
B-3500 Hasselt

Je moet minstens de volgende elementen opnemen in jouw brief:

 • Naam, correspondentieadres en handtekening van jezelf of jouw advocaat;
 • Een vermelding van de beslissing waartegen het beroep gericht is met desgevallend toevoeging van relevante stukken;
 • Een omschrijving van de ingeroepen bezwaren.

Om administratieve redenen vragen wij om jouw interne beroep ook te melden op het emailadres intern.beroep@uhasselt.be en om het verzoekschrift, eventuele bijlagen en bewijs van aangetekend schrijven bij te voegen.

* Indien de zevende dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag waarop de postdiensten open zijn.

Wat gebeurt er na de instelling van het interne beroep?

(artikel 1.4 Rechtspositieregeling) (artikel 19.4 OER AJ 2023-2024)

De interne beroepscommissie oordeelt of jouw ingestelde beroep ontvankelijk is. Een ontvankelijk beroep betekent dat er voldaan is aan alle formele voorwaarden die worden vermeld in artikel 1.3, lid 2 en lid 4 Rechtspositieregeling (de voorwaarden die worden aangegeven bij “Ik wil een intern beroep instellen: hoe pak ik dit aan?”.

 1. Indien het beroep onontvankelijk is, word jij hiervan gemotiveerd en formeel elektronisch op de hoogte gesteld binnen een termijn van 20 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat het beroep is ingesteld.
 2. Indien het beroep ontvankelijk is, oordeelt de interne beroepscommissie over de grond van het intern beroep. De commissie kan jou oproepen om jou te horen. De voorzitter roept de commissie hiervoor samen. Je krijgt in dit geval minstens 24 uur op voorhand een oproeping op jouw studenten-e-mail.

Wat gebeurt er als ik word opgeroepen voor een hoorzitting van de interne beroepscommissie?

(artikel 1.4, lid 2 Rechtspositieregeling) (artikel 19.4, lid 2 OER AJ 2023-2024)

 1. Je kan alleen komen naar de interne beroepscommissie of je laten bijstaan door een persoon van jouw keuze.
 2. Als je niet aanwezig kan zijn op de hoorzitting, kan je je laten vervangen door een persoon naar keuze. Jouw vervanger moet een schriftelijke volmacht van jou hebben, tenzij het jouw advocaat is, dan is een schriftelijke volmacht niet nodig.
 3. Als je geldig bent opgeroepen, maar niet aanwezig bent en geen vervanger hebt gestuurd, kan de commissie geldig beraadslagen in jouw afwezigheid.

Wat gebeurt er op de hoorzitting?

(artikel 1.4, lid 2 Rechtspositieregeling) (artikel 19.4, lid 2 OER AJ 2023-2024)

Je wordt gehoord door de interne beroepscommissie. De interne beroepscommissie kan ook andere betrokkenen horen.
Gehoord worden betekent dat jij jouw verhaal kan vertellen aan de leden van de interne beroepscommissie. De commissie beluistert vervolgens ook het verhaal van de docent en de examencommissie. Dit gebeurt elk afzonderlijk.

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

(artikel 1.4, lid 4 Rechtspositieregeling) (artikel 19.4, lid 4 OER AJ 2023-2024)

De beroepscommissie neemt een beslissing. De interne beroepsprocedure leidt tot:

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid of ongegrondheid;
 • een nieuwe studievoortgangsbeslissing.

Een nieuwe studievoortgangsbeslissing betekent bijvoorbeeld dat jouw examencijfer aangepast wordt of dat je een nieuwe eerste examenkans krijgt.

Hoe lang duurt het voor ik de beslissing ken van de interne beroepscommissie?

(artikel 1.4, lid 4-5 Rechtspositieregeling) (artikel 19.4, lid 5 en 7 OER AJ 2023-2024)

De beroepscommissie brengt jou formeel op de hoogte van haar beslissing via het online studentendossier en per e-mail, met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheden, binnen een termijn van 20 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat het beroep is ingesteld.

In het uitzonderlijke geval dat de interne beroepscommissie niet binnen de 20 kalenderdagen een beslissing kan bezorgen, brengt de interne beroepscommissie jou hiervan per e-mail op de hoogte en deelt zij mee op welke latere datum zij uitspraak zal doen.

Ik ben het niet eens met de beslissing van de interne beroepscommissie, wat nu?

(artikel 1.4, lid 5 Rechtspositieregeling) (artikel 19.4, lid 6 OER AJ 2023-2024)

Als je het niet eens bent met de beslissing van de interne beroepscommissie, kan je beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Dit beroep moet worden ondertekend en worden ingediend met een aangetekende brief, uiterlijk de zevende dag na de dag van de kennisname van de beslissing van de interne beroepscommissie, op volgend adres:

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Een kopie van het eventuele beroep moet terzelfdertijd met een aangetekende brief bezorgd worden aan:

tav Dienst onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
Céline Jaspers
Secretaris interne beroepscommissie
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
B-3500 Hasselt

Specifiek reglement opleiding industriële wetenschappen

Reglement verplichte ijkingstoets gezamenlijke opleiding bachelor Industriële Ingenieurswetenschappen UHasselt en KU Leuven (pdf, 112 KB)

Bijkomende facultaire reglementen kunnen desgevallend geconsulteerd worden in de studiegids van de betreffende opleidingen en/of de facultaire website.

Specifiek reglement faculteit wetenschappen

Reglement verplichte ijkingstoets faculteit Wetenschappen voor de bacheloropleiding Fysica en bacheloropleiding Wiskunde (pdf, 40 KB)

Bijkomende facultaire reglementen kunnen desgevallend geconsulteerd worden in de studiegids van de betreffende opleidingen en/of de facultaire website.