Wat wil jij? Laat als student je stem horen!

Waarom studentenparticipatie?

Heb je als student ook iets te zeggen aan de universiteit? Absoluut! Jouw frisse ideeën en kritische bedenkingen zijn heel welkom in de verschillende beslissings- en adviesraden.

Typisch UHasselt is de interactie tussen studenten onderling, tussen studenten en docenten én tussen studenten en de instelling. Je inspraak als student kan gaan van het niveau van je opleiding tot op het niveau van een beslissing van de Raad van Bestuur.

Jouw stem over onderwijs telt dus méé en levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs @UHasselt.

Wil je meer weten over de kwaliteit van je opleiding of de manier waarop de UHasselt haar onderwijskwaliteit waarborgt? Klik door naar uhasselt.be/onderwijskwaliteit.

Hoe kan jij je stem laten horen?

Over onderwijs op niveau van de OPLEIDING

Via het onderwijsmanagementteam (OMT)

Het OMT staat in voor de kwaliteit, organisatie en inhoud van de opleiding: van kleine(re) zaken (bv. naamswijzigingen van opleidingsonderdelen, organisatie examens/evaluatieactiviteiten) over 'middelgrote' (bv. opvolging actiepunten evaluatievergaderingen, alumni- of werkveldbevragingen) tot grotere (bv. bachelorcurriculumhervorming, opstellen van een meerjarig strategieplan voor de gehele opleiding enz.).

Studenten vertegenwoordigen hierin 1/3 van alle stemmen.

Jouw inzichten en de ervaringen die je hebt opgedaan binnen je opleiding helpen het OMT om beslissingen vooraf te toetsen aan het standpunt van de studenten, maar ook om ze achteraf op basis van je concrete ervaring als student te evalueren.

Via evaluatievergaderingen

Deze worden ongeveer halverwege de onderwijsperiode georganiseerd.

Per opleidingsonderdeel kunnen jij en je medestudenten feedback geven over het onderwijs: hoe lopen de lessen tot nu toe? Is de inhoud, het studiemateriaal, de evaluatie ... duidelijk? Zit de studiebelasting juist? Kleine problemen of onduidelijkheden kunnen zo nog tijdens het academiejaar zelf opgelost of opgehelderd worden.

Je kan er met de docenten en opleidingsverantwoordelijken van gedachten wisselen over uitdagingen, maar ook over ‘good practices’ om zo samen het onderwijs in je opleiding en aan UHasselt te verbeteren.

Via evaluatievergaderingen

Halfjaarlijks of jaarlijks neemt elke opleiding onderwijsbevragingen af over afzonderlijke opleidingsonderdelen, over de opleiding in haar geheel en over het doceergedrag van je docenten. Je krijgt de oproep om deze bevraging(en) in te vullen in je UHasselt-mailbox.

Op niveau van de INSTELLING

Hier komt de Studentenraad (StuRa) op de proppen, want StuRa organiseert en coördineert de studentenparticipatie op instellingsniveau.

In StuRa zetelen studentenvertegenwoordigers van alle opleidingen en faculteiten. Hierdoor kan StuRa een breed gedragen standpunt innemen over onderwijs, studentenvoorzieningen, communicatie, welzijn, mobiliteit enz.

De studentenvertegenwoordigers houden regelmatig overleg en zorgen ervoor dat de stem van de studenten aan UHasselt gehoord wordt doorheen de verschillende raden (zie hoger).

Meer weten? Klik door naar de website van StuRa

In nauw overleg met StuRa stelde UHasselt een studentenparticipatiereglement (pdf, 146 KB) op. In dit reglement vind je meer info over de rol van de studentenvertegenwoordiger, de organisatie en de samenstelling van de studentenraad en de wijze waarop we werken aan de betrokkenheid van studenten.

Wat kan je nu al doen?

Stuver worden?

En deelnemen aan de vergaderingen met de onderwijsmanagementteams (OMT’s) of evaluatievergaderingen?

Neem contact op via stura@uhasselt.be

Lid worden van StuRa?

En de mening van alle studenten vertegenwoordigen en verdedigen binnen de universiteit?

Neem dan zeker eens een kijkje op de website van StuRa of op hun Facebookpagina

Neem contact op via stura@uhasselt.be

Nog vragen of opmerkingen rond onderwijs of studentenparticipatie?

Contacteer StuRa, je facultaire coördinator (lijstje hieronder) of je studentenvertegenwoordiger in het OMT

Overzicht faculteitscoördinatoren 2023-2024: