Onderwijskwaliteit

Kwaliteitscultuur

Gedeeld eigenaarschap. Informeel, efficiënt en laagdrempelig. Studenten met inspraak en ideeën. Afstemming met externe stakeholders. Het zijn de vier kernwaarden die onze kwaliteitscultuur voortdrijven. Deze waarden laten ons toe om onze personeelsleden, studenten en alumni ten volle te betrekken bij zowel de vormgeving als de implementatie van het onderwijsbeleid en de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

 • Gedeeld eigenaarschap
  Een belangrijke voorwaarde om de onderwijskwaliteit te kunnen opvolgen en te borgen, is dat alle partijen, op verschillende niveaus, eigenaarschap opnemen. Van een individuele docent binnen een opleidingsonderdeel tot de opvolging in de Onderwijsraad, het College van Decanen en de Raad van Bestuur. Deze niveaus versterken elkaar. Van onze Onderwijsdag tot de opleidingsbevragingen en evaluatievergaderingen… Al deze initiatieven en organen geven onze kwaliteitscultuur vorm.
 • Informeel, efficiënt en laagdrempelig
  Dé sterkte van onze kwaliteitscultuur zijn de vele informele contactmomenten en de korte lijnen binnen UHasselt. Niet alleen geven die zuurstof aan de verbondenheid tussen alle niveaus in de organisatie. Ook laten ze ons toe om kort op de bal te spelen.
 • Studenten met inspraak en ideeën 
  Studenten hebben op alle niveaus inspraak in het onderwijsbeleid van de instelling en de kwaliteitsevaluatie van de opleidingsonderdelen. Dat laatste gebeurt via informele dialoog met het onderwijsteam, structurele evaluatievergaderingen, onderwijsevaluaties en andere bevragingen. Daarnaast zetelen studentenvertegenwoordigers in de verschillende overlegorganen. Meer over deze inspraak van studenten vind je op de pagina over studentenparticipatie.
 • Afstemming met externe stakeholders
  Voor het evalueren en monitoren van de kwaliteit van haar opleidingen, doet UHasselt óók een beroep op haar alumni, het werkveld, peers en stagebegeleiders. Onze externe stakeholders zijn onze voelsprieten én sparringpartners. Daarom kregen zij ook een belangrijke rol in de visiecommissie die elke zes jaar per opleiding wordt opgezet in het kader van de kwaliteitszorgcyclus (VISIO-O).

VISIO-O: eigen regie van kwaliteitsborging

Om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen volgen zij een vaste cyclus: de VISIO-O cyclus. In onderstaande afbeelding lichten we deze cyclus verder toe.

Wanneer een opleiding een goedgekeurd strategieplan heeft, publiceren we ook een VISIO-O rapport met de resultaten van deze kwaliteitsborging. Je vindt de rapporten van alle opleidingen onderaan deze pagina.

OPVOLGING VISIO-O DOOR OMT

Deze cyclus wordt voor iedere opleiding opgevolgd door het Onderwijsmanagementteam (OMT) van die opleiding. Het OMT staat in voor de kwaliteit, organisatie en inhoud van het onderwijs in de opleiding. In een OMT zetelen docenten en studentenvertegenwoordigers van een opleiding.
Inspraak en vertegenwoordiging van en door studenten is verzekerd door de structuur van de OMT’s: een derde van de stemgerechtigde leden is student. De OMT-voorzitter kan, in functie van de agenda, ook deskundigen uitnodigen om de vergadering met raadgevende stem bij te wonen.
De samenstelling van de OMT’s wordt jaarlijks vastgelegd bij de start van het academiejaar.

SAMENWERKEN AAN KWALITEITSVOL ONDERWIJS

Aan UHasselt werken we samen aan kwaliteitsvol onderwijs. Zo kunnen OMT’s rekenen op ondersteuning van een facultaire stafmedewerker onderwijs, een onderwijskundige ondersteuner uit de Dienst OODI en de studieloopbaanbegeleider van de opleiding. OMT’s kunnen ook steeds met vragen aankloppen bij de centrale dienst Kwaliteitszorg.

 • Facultaire stafmedewerkers onderwijs leveren organisatorische, inhoudelijke en onderwijskundige ondersteuning aan opleidingen binnen een faculteit. Omdat zij meerdere opleidingen ondersteunen, waken zij ook mee over de afstemming tussen de OMT’s binnen hun faculteit. Daarnaast houden zij via het maandelijks stafmedewerkersoverleg een korte (wederzijdse) lijn met de directeuren Onderwijs en de medewerkers uit de centrale onderwijsdiensten. Tijdens dat overleg delen ze ook good practices met collega’s uit andere faculteiten en scholen.
 • Studieloopbaanbegeleiders van de opleiding ondersteunen studenten bij het opmaken van hun studietraject. Omdat ze dicht bij de studenten staan, organiseren ze ook de evaluatievergaderingen van de opleiding – hét kenmerkende kwaliteitszorginstrument van UHasselt. Daarin kunnen studenten hun feedback geven over het geleverde onderwijs.
 • OODI-stafmedewerkers leveren onderwijskundige ondersteuning; detecteren noden voor onderwijskundige professionalisering; en bieden handvatten voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs (zo delen ze good practices vanuit andere opleidingen).
 • Stafmedewerkers van de centrale dienst Kwaliteitszorg ondersteunen de opleidingen bij het borgen van de kwaliteit van de opleiding. Zij staan opleidingen bij in het doorlopen van de VISIO-O cyclus, beheren de kwaliteitszorginstrumenten van UHasselt en monitoren het gevoerde onderwijsbeleid.

PEERREVIEW

Met VISIO-O kijken we niet alleen kritisch-constructief naar de kwaliteit van onze opleidingen. We willen met ons intern kwaliteitsborgingssysteem ook het niveau en de professionaliteit van onze diensten Kwaliteitszorg en OODI (Onderwijsontwikkeling, Diversiteit, Innovatie) blijvend op peil houden en versterken. Daarom onderwerpt een peerreviewcommissie deze twee diensten om de zes jaar aan een kritische analyse. Zo’n reflectieoefening, waarbij we ‘kritische vrienden’ laten meedenken, toont de sterktes van onze dienstverlening, maar belicht natuurlijk ook – en vooral – de aandachtspunten. Dankzij de aanbevelingen die voortvloeien uit een peerreview kunnen we weer stappen vooruit zetten daar waar dat het meest nodig is.

Kwaliteitszorginstrumenten

Naast VISIO-O maakt UHasselt ook gebruik van verschillende kwaliteitszorginstrumenten om de kwaliteit van de opleidingen in kaart te brengen en het onderwijs te monitoren. De vaststellingen die hieruit voortkomen worden opgenomen in verschillende stappen van de VISIO-O cyclus.

Instrument

Toelichting

Evaluatievergaderingen

UHasselt hecht veel belang aan de evaluatievergaderingen. In deze vergaderingen wisselen studenten en docenten hun gedachten over het geboden onderwijs uit in een sfeer van vertrouwen en hebben ze het over goede praktijken en verbeterpunten in de verschillende opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel wordt minstens om de twee jaar besproken. Dit leidt ertoe dat er onmiddellijk een oplossing gezocht kan worden voor eventuele knelpunten. Het OMT bespreekt de resultaten en koppelt deze ook terug naar de studenten. UHasselt draagt studentenbetrokkenheid immers hoog in het vaandel. Daarnaast is de drempel tussen studenten en docenten binnen UHasselt laag en kunnen studenten ook in informele contacten steeds bij docenten of andere medewerkers terecht met hun vragen, bedenkingen, ...

Onderwijsevaluaties

Via online bevragingen krijgen de studenten de mogelijkheid om hun mening te geven over de kwaliteit van het onderwijs, zowel op niveau van de opleiding als op niveau van de opleidingsonderdelen. Bij de evaluatie van de kwaliteit op het niveau van de opleiding worden tevens andere stakeholders betrokken, zoals alumni, docenten en het werkveld. Deze onderwijsevaluaties hebben als doel de positieve punten en aandachtspunten binnen de opleiding(sonderdelen) te signaleren en op te volgen.

Gesprekken met stakeholders

UHasselt gaat ook ad-hoc in gesprek met studenten, docenten, alumni en werkveld over de opleidingsstrategie, het opleidingsprofiel en onderwijsthema's. Ook de contacten die er met het werkveld zijn over stages en bachelor - en masterproeven bieden ideeën voor opleidingsinnovaties.

Business Intelligencesysteem (BI)

UHasselt beschikt over een centrale databank studenten - en onderwijsadministratie. Via het business intelligencesysteem is het mogelijk om ad-hoc data-analyses te doen, o.a. in functie van kwaliteitszorg. Het systeem omvat drie tools: een dashboard (met informatie over bijvoorbeeld instroom, doorstroom en uitstroom), een rapporteringstool voor standaardrapporten en een analysetool voor bijkomende vragen

Studietijdanalyse

De instelling beschikt over een tool om studietijdmetingen uit te voeren. De opleidingen gebruiken deze tool onder andere om bij een curriculumvernieuwing een inschatting van de studietijd te kunnen maken.

Kwaliteitsmonitoring examens (examenanalyse)

De opleidingen kunnen via een tool de resultaten van multiple choices examens analyseren, waarna men de statische verdeling van de examenresultaten kan bespreken.

Databank onderwijsorganisatie (studiegids)

In de studiegids leggen de opleidingen en de docenten de informatie over de opleidingsprogramma's vast in ECTS-fiches (European Credit Transfer System). Hierin wordt informatie op niveau van het opleidingsonderdeel, bijvoorbeeld doelstellingen, leerinhouden werkvormen en evaluatievormen vastgelegd. Op basis van deze informatie kan de student zijn/haar studieprogramma samenstellen.

Externe kwaliteitsbeoordelingen en accreditaties

Naast onze eigen regie VISIO-O, waarin we de kwaliteit van onze opleidingen nagaan, zijn er ook externe kwaliteitsbeoordelingen en accreditaties. Zo worden nieuwe opleidingen eerst aan een Toets Nieuwe Opleiding onderworpen vooraleer ze van start kunnen gaan. Deze toets gaat de potentiële kwaliteit van de (nog op te starten) opleiding na. Nadat de opleiding van start is gegaan volgt daarna een eerste, externe opleidingsaccreditatie (in eigen regie). Na deze accreditatie wordt een accreditatie van een opleiding automatisch verlengd wanneer de UHasselt een positief eindoordeel behaalt bij de instellingsreview. Daarin gaat een externe commissie de kwaliteit van het onderwijsbeleid, inclusief de regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen, na.

Meer informatie over deze en andere procedures vind je op de webpagina van NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Tot slot geven we nog mee dat een aantal opleidingen ervoor kiest om bovenop deze accreditaties nog een bijkomende accreditatie aan te vragen. Bijkomende informatie over deze accreditaties kan u vinden in de informatie per opleiding.

Kwaliteit van onze opleidingen

Het Vlaams Kwalificatiestelsel 2019-2025 houdt in dat de UHasselt (en andere instellingen voor hoger onderwijs) maatschappelijke verantwoording aflegt over de kwaliteit van haar onderwijs door de informatie over de kwaliteit van elke opleiding op de website te publiceren. Deze publieke informatie is hier per opleiding terug te vinden.