Wat is ECOOM?

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) van de Vlaamse Gemeenschap is een interuniversitair consortium van alle Vlaamse universiteiten. ECOOM ontwikkelt indicatoren rond Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en innovatie voor de Vlaamse overheid. Het indicatorensysteem vormt de basis voor financieringsmodellen en onderzoeksrapportering.

De vijf verschillende partners in het consortium hebben elk een eigen onderzoeksopdracht binnen ECOOM. Sinds 2014 coördineert ook de Universiteit Hasselt een onderzoekspakket rond classificatiebeheer, semantiek en modellering van onderzoeksinformatie.

Classificaties

ECOOM-Hasselt staat in voor het beheer van de classificatielijsten rond onderzoeksoutput meer bepaald publicaties, wetenschappelijke disciplines, financieringslijsten en technologiedomeinen op Vlaams niveau. ECOOM-UHasselt zorgt voor het beheer van de semantiek die bij elk van deze lijsten gehanteerd wordt en dit in samenspraak met de verschillende stakeholders en rekening houdend met (inter)nationale trends. De focus ligt zowel op het eenduidig vastleggen van de betekenis van de verschillende classificaties als op het actualiseren en uitbreiden van de bestaande classificaties. Dit leidt tot een verhoogde kwaliteit van classificaties en laat toe om via het opstellen van concordantietabellen, een belangrijke bijdrage te leveren in het kader van administratieve vereenvoudiging van onderzoeksverslaggeving.

Semantiek en modellering van onderzoeksinformatie

Het FRIS-portaal visualiseert metadata over onderzoek (bv. publicaties, projecten, ...), die aangeleverd worden vanuit de bestaande databanken van diverse informatieleveranciers (universiteiten, SOCs, …) in Vlaanderen. Om deze data correct en kwaliteitsvol weer te geven op het FRIS-portaal is het van groot belang dat alle informatieleveranciers eenzelfde betekenis en invulling koppelen aan de aangeleverde data. Op die manier kan de Vlaamse Overheid het FRIS-portaal snel en efficiënt gebruiken om allerhande strategische vragen en rapportering met betrekking tot onderzoek en innovatie te beantwoorden en zo de rapporteringslast bij de Vlaamse onderzoeksinstellingen te verminderen.

In het kader van de kwaliteitsverhoging van de gegevens op het FRIS-portaal stelt ECOOM-Hasselt, in nauw overleg met de Vlaamse informatieleveranciers aan FRIS, de definities voor de metadatavelden in FRIS op en stemt de praktische invulling hiervan af met de Vlaamse informatieleveranciers. Het ECOOM-Hasselt onderzoek focust zich rond de modellering en beschrijving van metadata inzake onderzoeksfinanciering, onderzoeksinfrastructuur, onderzoeksdatasets, octrooien, alsook universitaire rankings.

ECOOM-Hasselt publicaties

Meer informatie over ECOOM?

Voor meer informatie kan je terecht op de ECOOM website of bij het ECOOM-Hasselt team via ecoom@uhasselt.be.