AKOV2011/TETO (2011-2012)

Ontwikkeling van toetsenpakketten voor taalexamens Frans en NT2 voor onderwijspersoneel

In november 2011 kreeg CTL-UHasselt de opdracht toegewezen van het AKOV (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) om taaltoetsen Frans en Nederlands (NT2) te ontwikkelen voor het personeel en onderwijzend personeel van Vlaamse lagere scholen, middelbare scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, inspectie en CVO's in Vlaanderen en Franstalige scholen op Vlaams grondgebied.

We verwijzen naar de omzendbrieven PERS/2010/01 i.v.m. de vereiste taalkennis bij een aanstelling in het onderwijs (http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14173 en PERS/2010/02 i.v.m. de vereiste taalkennis bij een aanstelling in een Franstalige school of een Nederlandstalige school met een Franstalige afdeling op het grondgebied van het Vlaams Gewest
(http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14174) en de daarin vermelde decreten.

Met ingang van 1 september 2009 is een nieuwe regeling van kracht betreffende de vereiste taalkennis bij een aanstelling van een personeelslid in het onderwijs.
Het gaat enerzijds om

  • de kennis van het Nederlands als onderwijstaal
  • de kennis van het Frans als verplichte tweede taal in het basisonderwijs.

Voor de Franstalige scholen op Vlaams grondgebied gaat het om

  • de kennis van het Frans als onderwijstaal,
  • de kennis van het Nederlands als bestuurstaal en ook
  • de kennis van het Nederlands als verplichte tweede taal

Om een betrekking in het onderwijs te kunnen uitoefenen, moet het personeelslid kunnen aantonen dat het voldoet aan de taalvereisten. Hiertoe dienen deze taalexamens.
De afname van de taalexamens gebeurt decentraal door de daartoe geselecteerde CVO in elke provincie. De ontwikkeling van de taaltoetsen werd uitbesteed door de Vlaamse regering, in de persoon van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming.

De toetsen dienen volledig afgestemd te zijn op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Talen (ERK). Met name toetsen voor de niveaus A2, B1, B2 en C1, voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven, worden ontwikkeld. Daarbij is eenduidigheid cruciaal en dient de afstemming van de toetsen op het ERK wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd te zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan de parallellie en afstemming tussen de toetsopgaven voor NT2 en voor Frans.
Naast de ontwikkeling en validatie van de taalexamens voor beide talen, bestaat de opdracht uit het aanleveren van advies en ondersteuning van disseminatie van de ontwikkelde toetsen.

Duur

November 2011 - mei 2012

Inlichtingen

Prof. Martine Verjans
E: martine.verjans@uhasselt.be | T: +32 11 268686