Educatieve master in de gezondheidswetenschappen

Waarom educatieve master in de gezondheidswetenschappen studeren aan UHasselt?

Educatieve master • 120 studiepunten • Nederlandstalig • Ook mogelijk in verkort traject 60 studiepunten


 • Je ontwikkelt expertise in jouw vakgebied én als leraar.
 • Je doet diverse praktijkervaringen op vanaf de eerste weken.
 • Je zet krachtige leerprocessen op, gericht op talenten van lerenden.
 • Je wordt een voortrekker van innovatief onderwijs.
 • Je leert samenwerken met lerenden, groepen, collega's en partners.
 • Je krijgt impact op het onderwijs en de maatschappij.
Download de brochure
Fotoshoot Stageles SLO 27

Hoe ziet de opleiding eruit?

Praktijkgerichte opleiding

Praktijk staat in de educatieve master centraal. Vanaf het begin kom je in aanraking met de onderwijspraktijk. Je oefent eerst je onderwijsvaardigheden in een veilige, vereenvoudigde context met je medestudenten. Daarna ga je over naar stages in de secundaire scholen, het hoger onderwijs, educatieve centra... Je maakt ook kennis met de diverse taken van het lerarenberoep en je doet praktijkervaring op bij diverse doelgroepen in diverse educatieve contexten. Er zijn ook praktijkgerichte opdrachten in de pedagogisch-didactische vakken en in de vakdidactiek(en).

Expertise in jouw vakgebied

Je wordt verder gevormd tot expert op het vlak van gezondheidswetenschappen. Als je je voor het verkort traject inschrijft, volg je dit onderdeel niet.

Expertise in leraarschap

Het deel leraarschap bestaat voor elke student uit 60 studiepunten. Je bouwt expertise op in ‘pedagogiek & didactiek’, ‘praktijk & onderzoek’ en ‘vakdidactiek’. In de specifieke vakdidactieken leer je hoe je onderwijs vorm kan geven in jouw vakgebied. De opleiding focust op de noden in het onderwijs van vandaag:

 • Leren en ontwikkeling zijn de kerndoelen van onderwijs en vorming. Je leert hoe je krachtige leerprocessen opzet waarbij je telkens actief op zoek gaat naar strategieën, technieken en methodieken om elke lerende te engageren in een groei- en ontwikkelingsproces.
 • Het onderwijs wordt geconfronteerd met een toenemende diversiteit op etnisch, religieus, sociaal,  cultureel, lichamelijk… vlak. Dit schept mogelijkheden en creëert uitdagingen. In deze opleiding leer je vanuit een integere, respectvolle en open grondhouding diversiteit te omarmen en gericht te zijn op het  ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten.
 • We leven in een snel evoluerende maatschappij en dat betekent dat leraren en lerenden dynamisch,  flexibel, kritisch en zelfsturend aan het leren gaan. Samenwerkend leren is daarbij een ‘must’ in de les- en onderwijspraktijk van de leraar. Zelf doe je ervaring op in co-teaching. Innovatie en ontwikkeling zijn  daarom een belangrijke focus in de educatieve masteropleiding.

De opleiding: praktisch

Studiebelasting en lesmomenten

Het verkort traject bestaat uit 60 studiepunten en het volledig traject uit 90 studiepunten, waarbij 1 studiepunt overeenkomt met een 28-tal studiebelastingsuren. Deze studiebelastingsuren omvatten lesmomenten, opdrachten, zelfstudie, stages… kortom al de tijd die je zal moeten besteden aan de opleiding.

 • Het beperkt aantal lessen van het verkort traject wordt in contactonderwijs standaard georganiseerd op 2 lesavonden per week: op maandagavond en woensdagavond vanaf 18u, en af en toe op woensdagnamiddag vanaf 16u.
 • Je bepaalt zelf wanneer je de opdrachten, zelfstudie, groepswerk… doet: overdag, in de avond, in het weekend.
 • Ook je stage plan je zelf in tijdens de daguren, in samenspraak met een stageschool.

Het verkort traject voltijds in 1 jaar volgen, komt zo gemiddeld neer op een 40-uren week, waarvan maximum 8u in contactonderwijs. De rest van je studietijd besteed je aan opdrachten, zelfstudie, groepswerk, ... en stage. In het volledig traject worden de vakken van de domeincomponent steeds in dagonderwijs georganiseerd. De vakken van de lerarencomponent volg je mee in het avondonderwijs.

De opleiding combineren

Je kan het verkort traject combineren met je werk, gezin...  De opleiding voorziet in een aantal modaliteiten waardoor dit haalbaar wordt:
• spreiden van je opleiding over meerdere academiejaren
• lessen in de avond: maximum op 2 avonden contactonderwijs
• zelfstandig plannen van opdrachten, zelfstudie, groepswerk, ....

Spreiden in de tijd

Je kan het verkort traject volgen in één jaar of spreiden over meerdere academiejaren. Want eerlijk, fulltime werken en fulltime studeren wordt niet aangeraden. Dus afhankelijk van jouw situatie kies je voor een spreidingstraject dat het best bij je past. Hiervoor zijn verschillende modeltrajecten: start in september (modeltrajecten (vanaf september 2024) (pdf, 1,4 MB)) of start in februari (modeltrajecten (vanaf februari 2025) (pdf, 877 KB)) uitgewerkt. Spreid je het verkort traject bijvoorbeeld over 2 academiejaren, dan heb je een gemiddelde studiebelasting van 20u per week.

Combineren met een job als leerkracht

Als je al een job hebt in het onderwijs, dan kan je – onder bepaalde voorwaarden – de praktijkcomponent doen tijdens je job als leerkracht. Je volgt dan de educatieve masteropleiding als Leraar-In-Opleiding of afgekort LIO.

Je tewerkstelling wordt opgevat als werkplekleren en dus (gedeeltelijk) erkend als stages en praktijkgerichte
opdrachten. Als LIO word je begeleid door de school van tewerkstelling en krijg je ondersteuning vanuit de educatieve masteropleiding door de LIO-coach. De stagevakken en de masterproef worden voor LIO-studenten anders aangepakt en apart georganiseerd. LIO-studenten kunnen zich baseren op de modeltrajecten specifiek voor LIO om het opleidingsprogramma en de spreiding te bekijken, met start in september (LIO modeltrajecten (vanaf september 2024) (pdf, 1,3 MB)) of februari (LIO modeltrajecten (vanaf februari 2025) (pdf, 1,3 MB)).

Programma

 • De verkorte masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten
 • De volledige masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten

Bekijk hieronder het studieprogramma. Meer informatie over de inhoud, de organisatie en de evaluatie kan je vinden in de studiegids.

Verkorte opleiding

Het opleidingsprogramma van de verkorte educatieve master in de gezondheidswetenschappen omvat 60 studiepunten en bestaat uit een aantal algemene pedagogisch-didactische vakken , vakdidactiek, praktijkvakken en onderzoek.

Naast de verplichte opleidingsonderdelen kies je ook één van volgende opties:

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Volledige opleiding

Het opleidingsprogramma van het volledig traject bestaat uit een lerarencomponent en een domeincomponent. Het programma omvat 120 studiepunten.

 • Lerarencomponent: de lerarencomponent van het volledig traject is gelijk aan het opleidingsprogramma van het verkort traject, exclusief de masterproef. De masterproef in het volledig traject omvat 18 studiepunten en is gericht op vakdidactische thema’s en educatieve onderwerpen die leraarschap en domeinspecifieke expertise verbinden.

 • Domeincomponent: je expertise in de ‘gezondheidswetenschappen’ verdiep en verbreed je nog verder op masterniveau. Er zijn verschillende opties met vakkenpakketten waaruit je kan kiezen.

Meer info over het volledig programma  en de keuzeopleidingsonderdelen per vakdiscipline kan je vinden in het opleidingsprogramma (pdf, 272 KB) en in de studiegids.

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Vakdidactieken

De vakken die je mag geven in het onderwijs worden bepaald via bekwaamheidsbewijzen. Het is de verdiepende vakdidactiek die je volgt in de educatieve masteropleiding die o.a. bepaalt voor welke vakken je het ‘vereiste’ bekwaamheidsbewijs verkrijgt. Tijdens de lessen vakdidactiek leer je welke didactische methoden je best gebruikt om lesinhouden uit jouw vak(gebied) aan te reiken aan leerlingen. Want lesgeven in verpleegkunde is helemaal anders dan lesgeven in wiskunde.

Er bestaan drie categorieën van bekwaamheidsbewijzen:

 1. een ‘vereist’ bekwaamheidsbewijs. Jij bent expert in dit vak(gebied) én hebt een lerarendiploma op het niveau dat overeenkomt met de graden en onderwijsvormen waarin je lesgeeft.
 2. een ‘voldoende geacht’ bekwaamheidsbewijs. Je geeft les in een vak dat buiten je expertise ligt en waarvan de school vindt dat je dat vak kan geven. Je hebt een lerarendiploma op het niveau dat overeenkomt met de graden en onderwijsvormen waarin je lesgeeft.
 3. een ‘ander’ bekwaamheidsbewijs. Je voldoet eigenlijk niet aan de voorwaarden om les te geven.

Voorbeeld: Een educatieve master met vakdidactiek ver­pleegwetenschappen krijgt een vereist bekwaamheidsbewijs voor o.a. de volgende vakken in de 2de en 3de graad in het secundair onderwijs: verpleegkunde, verzorging...

Het volledig overzicht van de koppeling van de vakken secundair onderwijs aan de vakdidactieken vind je op de website van de overheid.

In de educatieve master gezondheidswetenschappen volg je een basisvakdidactiek: ‘Vakdidactiek gezond­heidswetenschappen’. Daarnaast kies je een optie met één of twee verdiepende vakdidactieken.

Welke vakdidactieken je mag volgen, wordt bepaald door je academische bachelor.

Hieronder vind je de mogelijke vakdidactieken die je in de educatieve master gezondheidswetenschappen kan volgen met de vooropleiding die rechtstreekse toegang geeft*:

Vakdidactiek biologie

Je wordt toegelaten tot de vakdidactiek biologie met de volgende vooropleiding:

 • Bachelor in de Biologie;
 • Bachelor in de Biochemie en biotechnologie;
 • Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen;
 • Bachelor in de Biowetenschappen;
 • Bachelor in de Geneeskunde;
 • Bachelor in de Farmaceutische wetenschappen;
 • Bachelor in de Diergeneeskunde;
 • Bachelor in de Biomedische wetenschappen;
 • Bachelor in de Tandheelkunde;
 • Bachelor in de Chemie;
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;
 • Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.

Vakdidactiek chemie

Je wordt toegelaten tot de vakdidactiek chemie met de volgende vooropleiding:

 • Bachelor in de Chemie;
 • Bachelor in de Biochemie en Biotechnologie;
 • Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen;
 • Bachelor in de Biologie;
 • Bachelor in de Farmaceutische wetenschappen;
 • Bachelor in de Biomedische wetenschappen.

Vakdidactiek medische wetenschappen

Je wordt toegelaten tot de vakdidactiek medische wetenschappen met de volgende vooropleiding:

 • Bachelor in de Geneeskunde;
 • Bachelor in de Biomedische Wetenschappen;
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen- en Kinesitherapie;
 • Bachelor in de Logopedie en Audiologie.

Vakdidactiek verpleegwetenschappen

Je wordt toegelaten tot de vakdidactiek verpleegwetenschappen met de volgende vooropleiding:

 • Bachelore in de Geneeskunde.

Vakdidactiek PAV-MAVO (project algemene vakken - maatschappelijke vorming)

Voor de vakdidactiek PAV-MAVO is er geen specifieke vooropleiding vereist, elke student mag deze vakdidactiek opnemen.

* Wil je graag een vakdidactiek volgen waar je geen rechtstreekse toelating voor hebt? Dan moet je kunnen aantonen dat je minstens 30 studiepunten hebt behaald in het domein van deze vakdidactiek op academisch niveau.  Je neemt hiervoor steeds contact op met de studieloopbaanbegeleider van de educatieve masters.

Voor wie?

Toelatingsvoorwaarden

Wat de toelatingsvoorwaarden betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volledige educatieve
masteropleiding in de gezondheidswetenschappen(120 studiepunten) en het verkort traject van de educatieve
masteropleiding in de gezondheidswetenschappen (60 studiepunten).

Taalvoorwaarde
Alleen studenten die voldoende kennis (niveau C1) hebben van het Nederlands worden toegelaten tot de educatieve masteropleiding. Voor deze voorwaarde verwijzen we naar de onderwijsregeling voor studenten.

Toelating tot de volledige educatieve masteropleiding in de gezondheidswetenschappen (120 SP):


• Academische bachelor in de geneeskunde
• Academische bachelor in de biomedische wetenschappen
• Academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Toelating tot het verkort traject van de educatieve masteropleiding in de gezondheidswetenschappen (60 SP):


• Academische bachelor in de geneeskunde + master
• Academische bachelor in de biomedische wetenschappen + master
• Academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie + master
• Academische bachelor in de logopedie en audiologie + master
• Master in de verpleeg- en de vroedkunde

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

De opleiding start met de lessen op maandag 16 september 2024, met een kick-off op woensdagavond 11 september 2024.
Starten met de opleiding in het tweede semester kan ook, de eerste lessen starten op woensdag 12 februari 2025.

Het deel leraarschap wordt op twee vaste dagen in de week georganiseerd met telkens twee lesblokken:

 • Maandag: 18u00-19u45 ; 20u-21u45
 • Woensdag: (16u00-17u30) ; 18u00-19u45 ; 20u-21u45

De volledige opleiding start ook op maandag 16 september 2024. Het deel leraarschap volg je samen met de studenten van de verkorte opleiding in avondonderwijs. De domeincomponent wordt georganiseerd in dagonderwijs van maandag t.e.m. vrijdag.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Leraar in 2de en 3de graad in het secundair onderwijs • Leraar in het deeltijds kunstonderwijs • Docent of lector in het hoger onderwijs en in het volwassenenonderwijs • Onderzoeker vakdidactiek • Werken in jouw vakgebied • Geven van bedrijfsopleidingen en -trainingen • Medewerker educatieve centra in jouw domein • …

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

Kom naar een infoavond
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek de opleiding
 • Krijg meer informatie tijdens een infosessie
 • Schrijf je in voor de opleiding
Of herbekijk hier de online masterbeurs!
Masterbeurs
Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


Sta je voor de klas zonder lerarendiploma?  Stap je in een tijdelijke onderwijsopdracht? Of kom je af en toe voor een klas te staan?  Overweeg je als ervaren werknemer om een lerarenopleiding te starten? ...

Dan is dit BOOTCAMP iets voor jou!

Dompel jezelf onder in de essentie van het lesgeven. Gedurende vier dagen volg je een opleiding over de kneepjes van het vak. De inhouden zijn universeel voor lesgevers in het secundair onderwijs. Onze aanpak is praktijkgericht en toegepast.

Info en inschrijven: www.leraarinlimburg.be/bootcamp

Contact

Lieven Faes

Locatie

Wetenschapspark 24

3590 Diepenbeek

Functie
Stafmedewerker onderwijs

Algemene vragen

Studieloopbaanbegeleider

Saskia Bollen

Locatie

Campus Diepenbeek, gebouw D, lokaal D10a

Functie

Studieloopbaanbegeleider

Saskia Bollen 001

FAQ

Studiebelasting – verschillende modeltrajecten

Het aantal opgenomen studiepunten bepaalt de studiebelasting. Zo zal je een gemiddelde studiebelasting van 40u/week hebben als je 60 studiepunten opneemt in één academiejaar met 30 studiepunten per semester. Spreid je de verkorte educatieve masteropleiding over twee
academiejaren, dan zal je een gemiddelde studiebelasting hebben van 20u/week. Er werden verschillende modeltrajecten en hun gemiddelde studiebelasting per week opgesteld voor als je start in september (pdf, 952 KB) of start in februari (pdf, 816 KB).

Examens – academische kalender

De onderwijs- en examenperiodes van de educatieve masters worden vastgelegd in de academische kalender van de School voor Educatieve studies (SES). De examens gaan altijd door op maandag en woensdag. Schriftelijke examens vinden steeds plaats tijdens de avonduren.
Mondelinge examens worden zowel overdag als ’s avonds georganiseerd zodat je steeds de keuze hebt.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt hetzelfde als alle andere bachelor- en masteropleidingen van UHasselt. Je betaalt een vast gedeelte per academiejaar en daarbij een variabel gedeelte per opgenomen studiepunt. Meer info lees je hier.

Leerkrediet

Voor de verkorte educatieve masters moet je geen leerkrediet inzetten.
Meer info over het leerkrediet vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof) voor het volgen van de educatieve masteropleiding. Meer info kan je vinden
op de website van de Vlaamse Overheid.

Doctoreren en educatieve master

Wil je een doctoraat combineren met je educatieve master? Dat kan! Mits akkoord van jouw promotor en op voorwaarde dat de voortgang van je doctoraat niet in het gedrang komt.

Lesgeven in het hoger onderwijs

Tijdens je opleiding kan je ook stages doen in een universiteit of hogeschool. Bovendien is het diploma educatieve master zeker een meerwaarde voor een job als docent of lector in het hoger onderwijs.

Bijkomend bekwaamheidsbewijs behalen

Heb je al een diploma educatieve master of een diploma van leraar en een masterdiploma, en wens je nog een bijkomend vereist bekwaamheidsbewijs te behalen? Dat kan! Je volgt dan minstens één vakdidactiek en een korte stage van 10 lesuren. Als je nog geen diploma
educatieve master hebt, neem je ook nog de masterproef op in je opleidingsprogramma.

VDAB-contract

Het is mogelijk om de verkorte educatieve master via een VDAB-contract te volgen. Meer info en voorwaarden vind je op de webpagina van de vdab.

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209