Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Master • 60 studiepunten • Nederlandstalig


 • Wil je een leidende rol kunnen opnemen in het conceptualiseren en uitvoeren van complexe zorg?
 • Wil je een actieve rol spelen in het optimaliseren van complexe verpleegkundige en vroedkundige processen, vanuit een sterke wetenschappelijke onderbouw?
 • Wil je als leidinggevende een team aansturen in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg?
 • Zie je jezelf als een drijvende kracht achter verpleegkundige of vroedkundige innovatie in de klinische praktijk?
Download de brochure
Verpleegkunde Vroedkunde Website Horizontaal

Hoe ziet de opleiding eruit?

Zorg in volle evolutie

Als master in de verpleegkunde of vroedkunde moet je in staat zijn om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties. Je moet snel en doortastend gegevens en concepten kunnen analyseren. In deze opleiding leer je op zelfstandige basis nieuwe kennis zoeken, verwerken en waar nodig genereren. Je krijgt les van professoren die ook echt in het werkveld staan! De nodige theorie zal gecombineerd worden met praktische handvaten die je helemaal klaarstomen voor het werkveld.

Wisselwerking met de maatschappij

Je kiest deze opleiding omdat je als universitair geschoolde professional wil meedenken én werken aan de gezondheidszorg van de toekomst. Je wil daarbij toegevoegde waarde ontwikkelen in de zorgpraktijk. UHasselt engageert zich als civic universiteit in en voor de samenleving. Samen met onze partnerziekenhuizen en -instellingen zorgen we voor thema's die relevant én future proof zijn. Denken doe je niet alleen vanuit je eigen referentiekader, maar door connecties te maken met andere disciplines in de gezondheidszorg. Daarom vinden we het in deze opleiding belangrijk om in interactie te gaan met andere professionals en disciplines.

Innovatieve onderwijsvormen

Het unieke onderwijsmodel van UHasselt staat garant voor afwisselende en activerende leervormen. Je volgt online hoorcolleges wanneer het jou uitkomt. In het THINK3 simulatie- en innovatielab worden werkzittingen in kleine groepen georganiseerd waardoor de drempel tussen studenten en docenten laag is. Er zijn vaardigheidstrainingen voorzien om je klinische, academische en professionele skills aan te scherpen. Andere lesvormen zijn zelfstudieopdrachten, (interdisciplinaire) casuïstiek of responsiecolleges (vraaggestuurd bespreken van studiemateriaal).

Kies je voor de afstudeerrichting verpleegkunde, dan ga je ook op stage. Dankzij samenwerkingen met verschillende regio’s kan je jezelf (internationaal) laten inspireren.

Korte lesperiodes en snelle feedback

Examens hebben elk kwartiel (om de tien weken) plaats. Zo weet je snel waar je aan toe bent en kan je indien nodig vlot bijsturen.

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden Master

 • Deze is toegankelijk voor houders van een professioneel bachelordiploma in de verpleegkunde of vroedkunde
 • Je volgt eerst het schakelprogramma verpleegkunde en vroedkunde
 • Studeer je aan de PXL of UCLL, dan heb je de mogelijkheid om een beperkt aantal studiepunten van het schakelprogramma op te nemen tijdens je bacheloropleiding. Studeer je de professionele bachelor aan een andere hogeschool? Contacteer ons dan om de mogelijkheden te bekijken.

Schakelprogramma

 • Het schakelprogramma verpleegkunde en vroedkunde bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar voltijds)

* Keuze uit onderstaande opleidingsonderdelen tot 9 SP
** Deze opleidingsonderdelen worden georganiseerd door andere faculteiten en volgen niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma
Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Science toolbox | 30 SP

Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg | 10 SP

In dit opleidingsonderdeel zal je inzetten op het opbouwen van kennis en inzichten in verschillende onderzoeksmethodes binnen de gezondheidszorg. Je behandelt de conceptualisatie van onderzoek, ethisch verantwoord onderzoeken, mogelijke onderzoeksdesigns en methoden om data te verzamelen. Hierbij komen zowel kwantitatieve, kwalitatieve als mixed-methods studiedesigns  aan bod.

Data science in de gezondheidszorg  | 15 SP

In het opleidingsonderdeel data science in de gezondheidszorg leer je kwantitatieve data vertalen in een betekenisvol dataproduct. In functie van de onderzoeksvraag leer je de geschikte analysemethode te selecteren. Daarnaast zal je leren om ruwe data systematisch te benaderen, voor te bereiden en te analyseren door gebruik te maken van statistische software. Je leert dit proces schriftelijk te rapporteren volgens geldende standaarden, ondersteund met visualisaties, om een toegankelijk en relevant dataproduct te kunnen voorstellen. De nadruk ligt op het gebruiken van data science en statistiek in de praktijk.

Kwalitatief onderzoek – verdieping | 5 SP

In dit opleidingsonderdeel wordt verbredend en verdiepend ingegaan op kwalitatieve onderzoeksmethoden. De kennis en inzichten uit ‘onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg’ worden omgezet in vaardigheden en toegepast in een context binnen de gezondheidszorg. Je formuleert een onderzoeksvraag, bepaalt een benadering, voert datacollectie en -analyse uit en voorziet de rapportage van de resultaten. Kwaliteitscriteria, integriteit en ethisch handelen zijn constanten doorheen dit proces.

Academic & employability skills | 15 SP

VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN | 6 SP

Systematisch literatuuronderzoek in de gezondheidszorg | 3 SP

In dit opleidingsonderdeel leer je gebruik te maken van elektronische databanken om op een systematische wijze literatuur te verzamelen voor wetenschappelijke onderzoek. Zowel het oriënteren en afbakenen van de onderzoeksvraag, het systematisch zoeken, maar ook het evalueren van de wetenschappelijke literatuur komen hierbij aan bod.

Wetenschappelijk schrijven en communiceren | 3 SP

Wetenschapscommunicatie is een belangrijke, maar moeilijke taak. Wetenschappelijke kennis is vaak complex, nooit ‘af’ en vaak onderwerp van onderlinge discussie. In dit opleidingsonderdeel zal je leren om aan wetenschapscommunicatie te doen, door wetenschappelijke inzichten én enthousiasme voor wetenschap te vertalen naar een breder publiek.

OPLEIDINGSONDERDELEN NAAR KEUZE | 9 SP

Academisch Engels | 3 SP

Is Engels een hindernis voor jou? Geen nood, dit opleidingsonderdeel geeft je hierbij de nodige ondersteuning. We zetten in op het uitbreiden van je (academische) woordenschat en het verbeteren van spreek- en presentatievaardigheden. Bij het presenteren wordt er gewerkt aan de opbouw van de presentatie, maar ook aan interactie, uitspraak, lichaamstaal en stemgebruik.

Crossculturele competenties en diversiteit | 3 SP

In onze diverse samenleving zijn er aanzienlijke verschillen in visie en beleving op vlak van ziekte en gezondheid. Dit opleidingsonderdeel focust op kennis, definiëring en bewustwording van cross-culturele competenties en diversiteit, waardoor zorgverleners anders leren kijken naar de gezondheidszorg, rekening houdend met culturele waarden en opvattingen.

Project management | 3 SP

In dit opleidingsonderdeel wordt theorie afgewisseld met praktische voorbeelden vanuit de (eigen) praktijk. Zowel het klassieke als het agile projectmanagement (bv. SCRUM-methodiek) zal worden behandeld, waarna deze getoetst worden aan praktijkvoorbeelden. Je zal in (inter)professionele teams werken aan een (middelmatig) complex probleem op vlak van zorgontwikkeling en/of -organisatie en dit vanuit het perspectief van de zorgvrager, de zorgverlener(s) en het zorgbeleid.

Bouwstenen van ondernemerschap | 3 SP

In bouwstenen van ondernemerschap leer je een business idee te ontwikkelen en dit idee verder uit te werken. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het beheersen en gebruiken van het Business Model Canvas. Daarnaast worden de elementen van een ondernemingsplan toegelicht en leer je een aangereikt ondernemingsplan te beoordelen.

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd door een andere faculteit en volgt niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. Het wordt georganiseerd in het 2e semester (kwartiel 3 & 4), op donderdagavond van 18.00-20.00u.

Health policy | 6 SP

Health policy voorziet je van economische basiskennis die kan worden toegepast op gezondheidszorgbeleid. In dit opleidingsonderdeel leer je om de impact van het overheidsbeleid op het gebied van gezondheid te beoordelen, te bepalen welke partijen hierdoor beïnvloed worden en om mogelijke (onbedoelde) gevolgen te identificeren.

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd door een andere faculteit en volgt niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. Het wordt georganiseerd op vrijdag in het 2e semester (kwartiel 3 & 4).

Global Health | 3 SP

Chronische aandoeningen, pandemieën, mentale gezondheid, vergrijzing, de gevolgen van migratie, klimaatverandering, verontreiniging, e.a. zijn gezondheidsproblemen en -determinanten die als mondiale uitdagingen van de 21ste eeuw worden beschouwd. In dit opleidingsonderdeel leer je anders te denken over gezondheidsproblemen en -oplossingen. De focus ligt op het verwerven van inzicht en vaardigheden in de complexiteit van de wereldgezondheid en het overbruggen van de grote verschillen tussen sociale ongelijkheden.

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd door een andere faculteit en volgt niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. Het wordt georganiseerd tijdens het volledige academiejaar, op diverse weekdagen.

Theoretische & filosofische perspectieven in de gezondheidszorg | 15 SP

Past, present, and future healthcare | 3 SP

Je maakt kennis met de fascinerende wereld van zorg en gezondheid, vanuit verschillende perspectieven: de persoon die zorg vraagt, de zorgverstrekker, de instanties die zorg organiseren, de zorgvoorzieningen, de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, de informele zorg, de zorgcontext zoals hij vandaag is, ... maar ook zoals hij morgen zou kunnen zijn of worden.

Kwaliteit en (patient)veiligheid | 3 SP

De dimensies van kwaliteitsvolle zorg worden geconcretiseerd vanuit een internationaal perspectief, met specifieke Vlaamse aanvullingen. Naast de focus op de persoon met een zorgnood, wordt er ook gekeken naar de impact van (een gebrek aan) kwaliteit en veiligheid in de zorg voor de zorgverstrekker en de maatschappij. Hierbij wordt systeemdenken ontwikkeld, met een belangrijke focus op kwaliteit en veiligheid in zorgtrajecten. Ook het filosofisch kader en maatschappelijk-ethische vraagstukken op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid krijgen een belangrijke plaats in dit opleidingsonderdeel.

Persoonsgerichte zorg | 3 SP

Dit opleidingsonderdeel zal focussen op persoonsgerichte zorg, vanuit het perspectief van de zorgprofessional. Je bestudeert bestaande kaderwerken voor het leveren van person-centered care en bespreekt de mogelijke wijzen waarop zorgprofessionals met zorgvragers en hun mantelzorgers kunnen samenwerken als partners in de zorg.

Concepten en theorievorming in de verpleegkunde en vroedkunde | 3 SP

In dit opleidingsonderdeel wordt stilgestaan bij de ontwikkeling en het belang van theorievormingen en concepten in de verpleegkunde en vroedkunde.  Deze theorieën bieden een manier om verpleegkunde en vroedkunde te definiëren als unieke disciplines. Het is een framework van concepten en doelen bedoeld om de verpleegkundige en vroedkundige praktijk op een concreet en specifiek niveau te begeleiden. Je zal stilstaan bij de identificatie, ontwikkeling, het belang en begrip van de theorievorming en concepten in de verpleegkunde en vroedkunde en de verpleegwetenschappen.

Advanced practice in de verpleegkunde en vroedkunde | 3 SP

Dit opleidingsonderdeel draagt bij aan de positionering van de master in de verpleegkunde en vroedkunde als advanced practice professional. Je leert welke geavanceerde rollen je als verpleegkundige of vroedvrouw kan opnemen, hoe je deze kan relateren aan de diverse uitdagingen en een bijdrage kan leveren aan innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving.

Master

 • De masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten (1 jaar voltijds)
 • Het eerste kwartiel is gemeenschappelijk, vanaf het tweede kwartiel kies je voor de afstudeerrichting verpleegkunde of zorginnovatie.

Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen

De verpleegkundige en vroedvrouw als academisch professional | 15 SP

In dit opleidingsonderdeel leer je de noodzakelijke vaardigheden om als een academisch professional vorm te geven aan zorg. Om complexe uitdagingen in de gezondheidszorg succesvol te verbeteren, is het belangrijk om de verschillende actoren en stakeholders te kennen. We vertrekken vanuit het perspectief van de patiënt, aangevuld met de visie van zorgprofessionals.

Dit opleidingsonderdeel bevat drie thematische clusters: (1) organisatie van de gezondheidszorg, (2) evidence-based decision making en (3) klinisch leiderschap in een veranderende wereld.

In de eerste thematische cluster leer je hoe gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd wordt en hoe de wetgeving in elkaar zit.
De tweede thematische cluster, evidence-based decision making focust op het nemen van wetenschappelijk onderbouwde
beslissingen in een systeem dat gekenmerkt wordt door
volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit.
In de derde thematische cluster komt klinisch leiderschap in zijn diverse vormen aan bod. Hierbij denken we aan het motiveren en coachen van patiënten(groepen), maar ook teamleden en andere sleutelfiguren uit de multidisciplinaire en transmurale context.

De verpleegkundige en vroedvrouw als onderzoeker | 15 SP

Voor de masterproef kiezen we voor een aanpak met directe begeleiding. De masterproef bestaat uit 15 studiepunten die je niet alleen achter je laptop spendeert. Regelmatig zal je tijdens coaching- en reflectiemomenten je proces bijsturen en ervaringen delen met anderen. Het leren van fouten en borgen van successen staat hierbij centraal. De masterproef zal vorm krijgen met en in het werkveld. We bieden drie mogelijkheden aan:

 1. Tijdens een onderzoeksproject kan je proeven van wetenschappelijk onderzoek. Je wordt ingeschakeld in lopende onderzoekslijnen in onze faculteit. Onder begeleiding van je promotor zal je deel uitmaken van een onderzoeksteam, waar je een onderdeel van een groter onderzoeksproject zal uitwerken. Wie weet haal je hiermee wel je eerste publicatie binnen?
 2. Start met het optimaliseren van zorg door middel van een verbeterproject. Je werkt actief mee binnen een gezondheidszorgorganisatie (netwerk, ziekenhuis, woonzorgcentrum, huisartsenpraktijk,…). Onder begeleiding van je promotor en praktijkbegeleider zal je op een methodologisch correcte manier een bestaand zorgproces analyseren en verbeteren.
 3. Volg je de afstudeerrichting zorginnovatie en wil je graag een (zorg)innovatie ontwikkelen? Dan is een innovatieproject the way to go. Bij deze vorm van masterproef vertrek je vanuit bestaande (theoretische) inzichten die je naar de praktijk omzet. Dit door de theorie om te zetten tot een product of een dienst, waarmee de zorgverleners op de werkvloer daadwerkelijk aan de slag kunnen. Vaak werk je hiervoor actief samen met kennisinstellingen en/of bedrijven actief binnen de gezondheidszorg. Ontwikkel jij die nieuwe app of innovatieve dienst? Wie weet wordt je ondernemerszin aangewakkerd? UHasselt kan je hierin begeleiden via het StudentStartUP traject.

Afstudeerrichtingen

Verpleegkunde

Zorginnovatie

De afstudeerrichting verpleegkunde is klinisch georiënteerd en bereidt verpleegkundigen voor op complexe zorgcontexten. Voortbouwend op de breed georiënteerde bacheloropleiding biedt deze afstudeerrichting theoretische en wetenschappelijke inzichten gekoppeld aan klinische verdieping. Het biedt de nodige bouwstenen om door te groeien naar geavanceerde functies, zoals verpleegkundig specialist. Naast verdieping in klinisch onderzoek, farmacologie en geavanceerde verpleegkundige praktijkvoering kies je één van de zorgdomeinen die een verdere verdieping voorzien in je interessegebied.

In de afstudeerrichting zorginnovatie onderzoek je de rol en de meerwaarde van innovatie in de gezondheidszorg en leer je hoe je kan innoveren in de verpleegkundige en vroedkundige praktijk. Deze afstudeerrichting is georiënteerd naar studenten die graag het voortouw nemen in het herdenken en verbeteren van de zorg. We focussen op individuele en collectieve uitdagingen in de gezondheidszorg en proberen vanuit een zorginhoudelijke insteek innovatie te creëren.

Specifieke opleidingsonderdelen

Afstudeerrichting verpleegkunde | 30 SP

Klinisch onderzoek en redeneren | 10 SP

Dit opleidingsonderdeel voorziet de fundamenten om complexe zorgvragen te analyseren bij een breed spectrum aan zorgvragers. De opbouw bestaat uit drie thematische clusters: klinisch onderzoek, klinisch redeneren en toegepaste farmacologie. Je leert op een systematische wijze een anamnese af te nemen en klinisch onderzoek te verrichten. Dit stelt je in staat de gezondheidstoestand te evalueren, en dit zowel op fysiek, sociaal als psychologisch vlak.

Klinische verdieping | 10 SP

Voortbouwend op de competenties opgedaan in de bacheloropleiding verdiep je je in dit opleidingsonderdeel in de definiëring, betekenis en operationalisering van geavanceerde verpleegkundige zorg binnen één bepaald zorgdomein. Je maakt een keuze tussen acute en kritische zorg, chronische zorg, zorg voor kind en gezin, zorg voor de oudere, geestelijke gezondheidszorg en transversale zorg. Afwisselend tussen theorie, klinische vaardigheden en kennistoepassing leer je complexe zorg vormgeven binnen één zorgcontext.

Stage | 10 SP

Tijdens je stage ga je concreet aan de slag met je opgedane kennis. Je bouwt actief mee aan de conceptualisatie en operationalisering van complexe zorg. Je stage kan in elke setting (0e t.e.m. 3e lijn) georganiseerd worden. Onafhankelijk van je stageplaats, krijg je de opdracht om in de stagecontext te werken aan geavanceerde zorg. Dit doe je door een plan uit te werken over de geavanceerde rol die je in die specifieke setting als master zou kunnen opnemen.

Afstudeerrichting zorginnovatie | 30 SP

De mens en zorginnovatie | 10 SP

In dit opleidingsonderdeel bestudeer je de rol van innovatie in de gezondheidszorg. Zo leer je over de verschillende types innovatie en hoe deze een plaats krijgen in het bredere systeem. We staan stil bij de juridische, economische en ethische aspecten van de ontwikkeling en toepassing van zorginnovatie. Verder bestudeer je hoe de mens (zowel patiënt, omgeving als zorgverstrekker) en innovatie elkaar beïnvloeden, wat mensen motiveert om innovatief te zijn of om innovatie te gebruiken.

Improvement science | 5 SP

De focus van dit opleidingsonderdeel is het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg. Bij improvement science ga je via systematisch onderzoek na welke methoden bijdragen aan kwaliteitsverbetering, om zo op de meest effectieve manier verbeteringen en veranderingen door te kunnen voeren.

Implementation science | 5 SP

Het opleidingsonderdeel implementation science richt zich op de wetenschap rond het implementeren van innovatie in de praktijk. Je bestudeert theorieën en methoden die de systematische toepassing van onderzoeksresultaten en andere empirisch onderbouwde innovatie in de praktijk bevorderen.

Innovatie in de verpleegkunde en vroedkunde | 10 SP

In dit opleidingsonderdeel leer je, in co-creatie met relevante actoren, op een creatieve manier zorginnovatie(s) te ontwikkelen. Je gaat dus niet op stage, maar bedenkt op de campus producten en/of diensten die de verpleegkundige en vroedkundige zorg kunnen verbeteren, als antwoord op reële uitdagingen in bestaande zorginstellingen en -bedrijven. Je zal je hierbij baseren op design science methodieken.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

Het academiejaar start 16 september 2024. Als student in het schakelprogramma zal je les hebben op donderdag. Als masterstudent heb je les op dinsdag.

Dinsdag 10 september '24 vanaf 13.30u organiseren we een introductiemiddag. Wil je meer weten over het reilen en zeilen aan UHasselt en kijk je er naar uit om je medestudenten en professoren te leren kennen? Schrijf je dan hier in.

Bij de start van het academiejaar organiseren we een Summer School 'Introductie tot R en RStudio' (6, 9 en 10 september '24). Deze zomercursus richt zich op studenten van het schakel- en/of masterprogramma in de verpleegkunde en in de vroedkunde. Warm aanbevolen voor ingeschreven studenten die in het schakelprogramma het opleidingsonderdeel 'Data science in de gezondheidszorg' opnemen en zich graag extra voorbereiden op de leerinhouden die in dit opleidingsonderdeel aan bod zullen komen.

Werken en studeren combineren?

We kiezen in de opleiding bewust voor blended onderwijs om werkstudenten te faciliteren. Een derde van het onderwijs wordt online georganiseerd, een derde wordt ingevuld als interactief onderwijs op de campus en een derde is voorbehouden voor zelfstudie. Alle studenten worden wekelijks op een vaste dag op de campus verwacht. Hoeveel uren je wekelijks les hebt, hangt af van het aantal opgenomen studiepunten.

Voor wie deze opleiding wil combineren met werk en/of gezin bieden we deeltijdse trajecten aan om de haalbaarheid te maximaliseren. Je kan zelf bepalen hoeveel studiepunten je jaarlijks opneemt. Bekijk hier voorbeeldprogramma's voor deeltijdse schakel- (pdf, 28 KB) en mastertrajecten (pdf, 27 KB).

Deze opleiding heeft een erkend traject voor werkstudenten. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van Vlaams opleidingsverlof vind je via vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Geavanceerde klinische functies (vb. verpleegkundig specialist) • Hoofdverpleegkundige • Hoofdvroedvrouw • Zorgmanager • Zorgcoördinator • Projectmedewerker • Beleidsmedewerker bij organisaties en overheden • …Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens één van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209