Master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg

Master • 60 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je maakt in deze opleiding een verbinding tussen verschillende dimensies en niveaus van gezondheidszorg
 • Je verwerft de nodige kennis en tools om gezondheidszorg efficiënt, effectief, tijdig, persoonsgericht, toegankelijk en veilig te maken
 • Je wordt opgeleid tot een healthcare engineering professional die de link vormt tussen zorgprofessionals en het beleid en organisatie van de gezondheidszorg
 • Je ontwikkelt tijdens deze opleiding de nodige competenties om de kwaliteit van onze gezondheidszorg, in al zijn facetten, te garanderen en verder te verbeteren
Download de brochure
Lars Grieten 05

Hoe ziet de opleiding eruit?

Met twee voeten in de wereld

Als healthcare engineering professional moet je in staat zijn om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke inzichten en innovaties. Je moet snel en doortastend gegevens en concepten kunnen analyseren. Je leert op zelfstandige basis nieuwe kennis zoeken, verwerken en waar nodig genereren. Om de inhoud van de opleiding op een zo realistisch mogelijke manier te laten aansluiten bij de complexe realiteit van gezondheidszorg, laten we je kennismaken met enkele toepassingsgebieden waarin je later kan worden ingezet. Door te verwijzen naar voorbeeldcases uit de toepassingsgebieden (preventieve, acute, chronische, geestelijke, residentiële en eerstelijnsgezondheidszorg) worden leerinhouden concreet toepasbaar. Je leert wat ‘value-based healthcare’ inhoudt, en initieert en ondersteunt het realiseren hiervan door middel van systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg. Samen met onze partnerziekenhuizen, instellingen en bedrijven actief in de zorg bieden we leerstof aan die relevant én future proof is.

Transdisciplinair samenwerken

Je werkt samen met de betrokken stakeholders aan strategische en operationele uitdagingen in de gezondheidszorg, gericht op persoonsgerichte zorg. Daarnaast werk je ook in partnerschap met de diverse zorgprofessionals en belanghebbenden binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Je faciliteert vanuit een brugfunctie tussen technische experten en zorgverleners bij het conceptualiseren en innoveren van zorgprocessen en -systemen.

Innovatieve onderwijsvormen

In deze opleiding zetten we in op afwisselende en activerende leervormen. Ter voorbereiding van contactmomenten ga je zelfstandig aan de slag met online leerpaden die je kan doornemen waar en wanneer het jou past. Op de campus ga je kennis en inzichten uit de leerpaden verdiepend toepassen tijdens interactieve werkzittingen in het THINK3 simulatie- en innovatielab. Er zijn vaardigheidstrainingen voorzien om je academische en professionele skills aan te scherpen. Andere lesvormen zijn zelfstudieopdrachten, (transdisciplinaire) casussen of responsiecolleges (vraag gestuurde bespreking van leerinhouden).

Korte lesperiodes en snelle feedback

Examens hebben elk kwartiel (om de tien weken) plaats. Zo weet je snel waar je aan toe bent en kan je indien nodig vlot bijsturen.

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden Master

Afhankelijk van je vooropleiding kan je rechtstreeks, via een voorbereidings- of schakelprogramma instappen.

Je kan rechtstreeks instappen met een:

 • academisch bachelordiploma biomedische wetenschappen
 • academisch bachelordiploma geneeskunde

Behaalde je een ander academisch bachelordiploma of een masterdiploma in een zorggerelateerde richting, neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider om na te gaan of je rechtstreeks of via een voorbereidingsprogramma kan instappen in de masteropleiding. Toelatingsaanvragen zullen via de studieloopbaanbegeleider worden ingediend bij de voorzitter van de examencommissie.


Je kan instappen via een schakelprogramma met een professioneel bachelordiploma in een zorggerelateerde richting (vb. verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, ...)

Schakelprogramma

 • Het schakelprogramma bestaat uit 60 studiepunten

* Keuze uit onderstaande opleidingsonderdelen tot 9 SP
** Opleidingsonderdeel georganiseerd in het tweede semester.
*** Deze opleidingsonderdelen worden georganiseerd door andere faculteiten en volgen niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. 
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het
academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Science toolbox | 30 SP

Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg | 10 SP

In dit opleidingsonderdeel zal je inzetten op het opbouwen van kennis en inzichten in verschillende onderzoeksmethodes binnen de gezondheidszorg. Je behandelt de conceptualisatie van onderzoek, ethisch verantwoord onderzoeken, mogelijke onderzoeksdesigns en methoden om data te verzamelen. Hierbij komen zowel kwantitatieve, kwalitatieve als mixed-methods studiedesigns  aan bod.

Data science in de gezondheidszorg  | 15 SP

In het opleidingsonderdeel data science in de gezondheidszorg leer je kwantitatieve data vertalen in een betekenisvol dataproduct. In functie van de onderzoeksvraag leer je de geschikte analysemethode te selecteren. Daarnaast zal je leren om ruwe data systematisch te benaderen, voor te bereiden en te analyseren door gebruik te maken van statistische software. Je leert dit proces schriftelijk te rapporteren volgens geldende standaarden, ondersteund met visualisaties, om een toegankelijk en relevant dataproduct te kunnen voorstellen. De nadruk ligt op het gebruiken van data science en statistiek in de praktijk.

Kwalitatief onderzoek – verdieping | 5 SP

In dit opleidingsonderdeel wordt verbredend en verdiepend ingegaan op kwalitatieve onderzoeksmethoden. De kennis en inzichten uit ‘onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg’ worden omgezet in vaardigheden en toegepast in een context binnen de gezondheidszorg. Je formuleert een onderzoeksvraag, bepaalt een benadering, voert datacollectie en -analyse uit en voorziet de rapportage van de resultaten. Kwaliteitscriteria, integriteit en ethisch handelen zijn constanten doorheen dit proces.

Academic & employability skills | 15 SP

VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN | 6 SP

Systematisch literatuuronderzoek in de gezondheidszorg | 3 SP

In dit opleidingsonderdeel leer je gebruik te maken van elektronische databanken om op een systematische wijze literatuur te verzamelen voor wetenschappelijke onderzoek. Zowel het oriënteren en afbakenen van de onderzoeksvraag, het systematisch zoeken, maar ook het evalueren van de wetenschappelijke literatuur komen hierbij aan bod.

Wetenschappelijk schrijven en communiceren | 3 SP

Wetenschapscommunicatie is een belangrijke, maar moeilijke taak. Wetenschappelijke kennis is vaak complex, nooit ‘af’ en vaak onderwerp van onderlinge discussie. In dit opleidingsonderdeel zal je leren om aan wetenschapscommunicatie te doen, door wetenschappelijke inzichten én enthousiasme voor wetenschap te vertalen naar een breder publiek.

OPLEIDINGSONDERDELEN NAAR KEUZE | 9 SP

Academisch Engels | 3 SP

Is Engels een hindernis voor jou? Geen nood, dit opleidingsonderdeel geeft je hierbij de nodige ondersteuning. We zetten in op het uitbreiden van je (academische) woordenschat en het verbeteren van spreek- en presentatievaardigheden. Bij het presenteren wordt er gewerkt aan de opbouw van de presentatie, maar ook aan interactie, uitspraak, lichaamstaal en stemgebruik.

Crossculturele competenties en diversiteit | 3 SP

In onze diverse samenleving zijn er aanzienlijke verschillen in visie en beleving op vlak van ziekte en gezondheid. Dit opleidingsonderdeel focust op kennis, definiëring en bewustwording van cross-culturele competenties en diversiteit, waardoor zorgverleners anders leren kijken naar de gezondheidszorg, rekening houdend met culturele waarden en opvattingen.

Project management | 3 SP

In dit opleidingsonderdeel wordt theorie afgewisseld met praktische voorbeelden vanuit de (eigen) praktijk. Zowel het klassieke als het agile projectmanagement (bv. SCRUM-methodiek) zal worden behandeld, waarna deze getoetst worden aan praktijkvoorbeelden. Je zal in (inter)professionele teams werken aan een (middelmatig) complex probleem op vlak van zorgontwikkeling en/of -organisatie en dit vanuit het perspectief van de zorgvrager, de zorgverlener(s) en het zorgbeleid.

Bouwstenen van ondernemerschap | 3 SP

In bouwstenen van ondernemerschap leer je een business idee te ontwikkelen en dit idee verder uit te werken. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het beheersen en gebruiken van het Business Model Canvas. Daarnaast worden de elementen van een ondernemingsplan toegelicht en leer je een aangereikt ondernemingsplan te beoordelen.

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd door een andere faculteit en volgt niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. Het wordt georganiseerd in het 2e semester (kwartiel 3 & 4), op donderdagavond van 18.00-20.00u.

Global Health | 3 SP

Chronische aandoeningen, pandemieën, mentale gezondheid, vergrijzing, de gevolgen van migratie, klimaatverandering, verontreiniging, e.a. zijn gezondheidsproblemen en -determinanten die als mondiale uitdagingen van de 21ste eeuw worden beschouwd. In dit opleidingsonderdeel leer je anders te denken over gezondheidsproblemen en -oplossingen. De focus ligt op het verwerven van inzicht en vaardigheden in de complexiteit van de wereldgezondheid en het overbruggen van de grote verschillen tussen sociale ongelijkheden.

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd door een andere faculteit en volgt niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. Het wordt georganiseerd tijdens het volledige academiejaar, op diverse weekdagen.

Theoretische & filosofische perspectieven in de gezondheidszorg | 15 SP

Past, present, and future healthcare | 3 SP

Je maakt kennis met de fascinerende wereld van zorg en gezondheid, vanuit verschillende perspectieven: de persoon die zorg vraagt, de zorgverstrekker, de instanties die zorg organiseren, de zorgvoorzieningen, de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, de informele zorg, de zorgcontext zoals hij vandaag is, ... maar ook zoals hij morgen zou kunnen zijn of worden.

Kwaliteit en (patient)veiligheid | 3 SP

De dimensies van kwaliteitsvolle zorg worden geconcretiseerd vanuit een internationaal perspectief, met specifieke Vlaamse aanvullingen. Naast de focus op de persoon met een zorgnood, wordt er ook gekeken naar de impact van (een gebrek aan) kwaliteit en veiligheid in de zorg voor de zorgverstrekker en de maatschappij. Hierbij wordt systeemdenken ontwikkeld, met een belangrijke focus op kwaliteit en veiligheid in zorgtrajecten. Ook het filosofisch kader en maatschappelijk-ethische vraagstukken op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid krijgen een belangrijke plaats in dit opleidingsonderdeel.

Persoonsgerichte zorg | 3 SP

Dit opleidingsonderdeel zal focussen op persoonsgerichte zorg, vanuit het perspectief van de zorgprofessional. Je bestudeert bestaande kaderwerken voor het leveren van person-centered care en bespreekt de mogelijke wijzen waarop zorgprofessionals met zorgvragers en hun mantelzorgers kunnen samenwerken als partners in de zorg.

Health policy | 6 SP

Health policy voorziet je van economische basiskennis die kan worden toegepast op gezondheidszorgbeleid. In dit opleidingsonderdeel leer je om de impact van het overheidsbeleid op het gebied van gezondheid te beoordelen, te bepalen welke partijen hierdoor beïnvloed worden en om mogelijke (onbedoelde) gevolgen te identificeren.

Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd door een andere faculteit en volgt niet het specifieke onderwijsconcept van het schakelprogramma. Het wordt georganiseerd op vrijdag in het 2e semester (kwartiel 3 & 4).

Master

 • De masteropleiding bestaat uit 60 studiepunten

Het programma is definitief bij de start van het nieuwe academiejaar.

Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem | 15 SP

Als we complexe uitdagingen in de gezondheidszorg willen verbeteren, is het belangrijk om de verschillende actoren en stakeholders te kennen. We vertrekken vanuit het perspectief van de patiënt aangevuld met de visie van zorgprofessionals. De thematische clusters die behandeld worden zijn: (1) organisatie van de gezondheidszorg, (2) gezondheidseconomie en (3) gezondheidsrecht en regelgeving.

In het opleidingsonderdeel basis (5 SP) krijg je de nodige theoretische en filosofische kaders aangereikt met betrekking tot deze thematische clusters. In het verdiepende opleidingsonderdeel (10 SP) wordt dieper ingegaan op de betekenisgeving en het operationaliseren door gebruik te maken van voorbeeldcases uit verschillende toepassingsgebieden.

Systeeminnovatie | 10 SP

Als healthcare engineering professional heb je een zekere 'toolbox' nodig om als bruggenbouwer systeeminnovatie te faciliteren. In een basis (3 SP) en een verdiepend (7 SP) opleidingsonderdeel, komen twee thematische clusters aan bod: (1) evidence-based decision making en (2) systeeminnovatie. Bij evidence-based decision making, de eerste thematische cluster, ligt de klemtoon op het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen in een systeem dat gekenmerkt wordt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Systeeminnovatie, de tweede thematische cluster, verwijst naar een beleid waarbij technologische, sociale, wetgevende en andere vormen van innovatie worden gecombineerd om maatschappelijke problemen en uitdagingen aan te pakken die systemisch van aard zijn.

Procesinnovatie | 10 SP

In deze competentiecluster vergaar je de nodige kennis en vaardigheden om, in samenwerking met zorgprofessionals, processen binnen de gezondheidszorg te conceptualiseringen en innoveren. De thematische clusters die behandeld worden zijn: (1) meten en monitoren en (2) procesinnovatie. Bij meten en monitoren, de eerste thematische cluster, ligt de klemtoon op het meten en opvolgen van kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg. De tweede thematische cluster, procesinnovatie, focust zich op het doordacht vormgeven van nieuwe of sterk verbeterde wijzen om zorgprocessen en ondersteunende processen binnen gezondheidszorginstellingen te organiseren. Er is een basis (3 SP) en een verdiepend (7 SP) opleidingsonderdeel. In het basisopleidingsonderdeel worden de relevante concepten en frameworks geïntroduceerd, terwijl je in het opleidingsonderdeel verdieping data leert analyseren.

Implementeren van systeem- en procesinnovatie | 10 SP

Je kan dan wel de juiste innovatie in handen hebben, maar als niemand deze gebruikt zal er niet veel veranderen of verbeteren. In deze module, bestaande uit een basis (3 SP) en een verdiepend (7 SP) opleidingsonderdeel, ligt de focus op de thematische clusters (1) implementation science en (2) leiderschap in een veranderende wereld. Je leert organisaties en individuen motiveren en coachen in hun verdere ontwikkeling. Je leert hoe concrete operationele doelstellingen te bepalen, die opgevolgd worden in een permanente verbetercyclus. Deze opleidingsonderdelen behandelen ook het belang van leiderschap in zijn diverse vormen, waarbij zowel het team, de multidisciplinaire context en
de transmurale aanpak aan bod komen. Het potentieel van je leiderschap wordt ontwikkeld, in interactie met de veranderende context en met de vele verander- en transitienoden.

Onderzoekend denken en handelen | 15 SP

Een kwart van je opleiding mag je volledig spenderen aan je masterproef. Regelmatig zal je tijdens coaching en reflectiemomenten je proces bijsturen en ervaringen delen met anderen. Het leren van fouten en borgen van successen staat hierbij centraal.

De masterproef bestaat uit 15 studiepunten (450 uren) die je niet alleen achter je laptop spendeert. De masterproef zal grotendeels vorm krijgen in en samen met het werkveld. We bieden drie mogelijkheden aan.

 1. Je wil proeven van wetenschappelijk onderzoek? Zet je eerste stappen in een onderzoeksproject. Binnen deze vorm van de masterproef zal je ingeschakeld worden in bestaande onderzoekslijnen aan UHasselt. Onder begeleiding van je promotor zal je deel uitmaken van een onderzoeksteam en een klein deel van een groter onderzoeksproject uitwerken. Wie weet haal je hiermee wel je eerste publicatie binnen?
 2. Wil je actief meewerken aan het verbeteren van zorg? Start met het verbeteren van een proces in de gezondheidszorg door middel van een verbeterproject. Binnen deze vorm van de masterproef zal je actief ingeschakeld worden binnen een gezondheidszorgorganisatie (netwerk, ziekenhuis, woonzorgcentrum, huisartsenpraktijk, VAPH vergunde instellingen, …). Onder begeleiding van je promotor en praktijkbegeleider zal je op een methodologisch correcte manier een bestaand (zorg)proces analyseren en bijdragen aan het vormgeven van een duurzame implementatie.
 3. Heb je een technische achtergrond en wil je graag een (zorg)product ontwikkelen, of wil je een nieuwe dienst ontwikkelen? Dan is een innovatieproject the way to go. Deze vorm van masterproef vertrekt vanuit bestaande (theoretische) inzichten die je vertaalt naar de praktijk onder de vorm van een product of dienst. Vaak werk je hiervoor actief samen met kennisinstellingen en/of bedrijven actief binnen de gezondheidszorg. Misschien ontwikkel jij wel die nieuwe app of innovatieve dienst? Heb je de smaak van het ondernemen echt te pakken, dan kan UHasselt je begeleiden via het StudentStartUP traject.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

Het academiejaar start 16 september 2024. Als student in het schakelprogramma zal je wekelijks les hebben op donderdag, als masterstudent op vrijdag. Dinsdag 10 september '24 vanaf 13.30u organiseren we een introductiemiddag. Wil je meer weten over het reilen en zeilen aan UHasselt en kijk je er naar uit om je medestudenten en professoren te leren kennen? Schrijf je dan hier in.

Aan het begin van het academiejaar organiseren we een Summer School 'Introductie tot R en RStudio' (6, 9 en 10 september '24). Deze zomercursus richt zich op studenten van het schakel- en/of masterprogramma in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg. Warm aanbevolen voor ingeschreven studenten die in het schakelprogramma het opleidingsonderdeel 'Data science in de gezondheidszorg' opnemen en zich graag extra voorbereiden op de leerinhouden die in dit opleidingsonderdeel aan bod zullen komen.

Werken en studeren

We kiezen in de opleiding bewust voor blended onderwijs om werkstudenten te faciliteren. Een derde van het onderwijs wordt online georganiseerd, een derde wordt ingevuld als interactief onderwijs op de campus en een derde is voorbehouden voor zelfstudie.

Voor wie deze opleiding wil combineren met werk en/of gezin bieden we een deeltijds traject aan om de haalbaarheid te maximaliseren. Je kan zelf bepalen hoeveel studiepunten je jaarlijks opneemt. Ter inspiratie vind je hier het voorbeeldprogramma voor het deeltijdse mastertraject (pdf, 26 KB).

Als werkstudent in de masteropleiding word je enkel op vrijdag op de campus verwacht en kan je de gastlezingen die op donderdagavond worden georganiseerd online (a)synchroon bekijken.

Werkstudenten die het schakelprogramma volgen, zullen enkel op donderdag op de campus worden verwacht. Potentiële avondlezingen en -debatten zullen steeds op woensdagavond worden georganiseerd en zijn ook online te (her)bekijken. Het aantal lesuren op donderdag is afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten. Bekijk hier een voorbeeldprogramma's voor het deeltijdse schakelprogramma (pdf, 19 KB).

Deze opleiding heeft een erkend traject voor werkstudenten. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van Vlaams opleidingsverlof vind je via vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Medepionier of medewerker in zorggerelateerde start-ups • Projectmedewerker of kaderlid in zorggerelateerde bedrijven en zorginstellingen • Coördinator, leidinggevende of beleidsondersteunende stafmedewerker • Medewerker bij regionale, federale en internationale overheden • Lector en/of onderzoeker aan onderwijs- en opleidingsinstellingen in de gezondheidszorgAan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209